Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Finance a poplatky

Pozemní komunikace - výkopy, staveniště, lešení, skládky, kontejnery; kulturní, sportovní a společenské akce

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

os-019

04. Základní informace

Jedná se o povolení zvláštního užívání silnic II. a III. třídy a MK z důvodu provádění: výkopy, staveniště, lešení, skládky, kontejnery; kulturní, sportovní a společenské akce na komunikaci.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatel (fyzická nebo právnická osoba), příp. jeho zplnomocněný zástupce.

06. Podmínky a postup řešení

 • Podání žádosti
 • Předchozí souhlas vlastníka komunikace u silnic II. a III. tříd nebo souhlas vlastníka místní komunikace
 • Předchozí souhlas příslušného orgánu Policie ČR, v případě, že se jedná o vozovku
 • Předchozí vyjádření DPMO, a.s. nebo Veolia Transport a.s., v případě, že v místě prochází veřejná doprava (týká se pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí na komunikaci, po které je vedena veřejná doprava osob)

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním písemné žádosti s požadovanými doklady (formulář lze stáhnout)

Návrh je možné podat:

 • nejlépe osobně u příslušného pracovníka odd.státní správy na úseku pozemních komunikací stavebního odboru - Hynaisova 10, Olomouc
  pondělí, středa 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hod.,
  v ostatní dny po předchozí (telefonické, e-mailové) dohodě
 • zaslat poštou na adresu zdejšího magistrátu - Hynaisova 10, 779 00 Olomouc
 • podat osobně na sekretariátě odd.státní správy na úseku pozemních komunikací stavebního odboru č.dv. 2.12 - Hynaisova 10, Olomouc
 • podat osobně na obslužném pracovišti stavebního odboru magistrátu - Hynaisova 10, Olomouc – přízemí,
Úřední hodiny
Po 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.
St 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.
 • podat osobně na sekretariátě stavebního odboru č. dv. 2.37 - Hynaisova 10, Olomouc
  podat osobně na hlavní podatelně magistrátu - Hynaisova 10, Olomouc

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Úřední dny:

 • pondělí a středa 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 hod.
 • úterý, čtvrtek, pátek - po (telefonické, e-mailové) dohodě

Pro území města Olomouce:


MMOl, Hynaisova 10, Olomouc -> 2. patro -> dv. 2.11


MMOl, Hynaisova 10, Olomouc -> 2. patro -> dv. 2.11, tel.: 588 488 158


MMOl, Hynaisova 10, Olomouc -> 2. patro -> dv. 2.06

U silnic II. a III. třídy na území obce s rozšířenou působností (mimo Olomouc)


MMOl, Hynaisova 10, Olomouc -> 2. patro -> dv. 2.10


MMOl, Hynaisova 10, Olomouc -> 2. patro -> dv. 2.10

Kulturní, společenské a sportovní akce ovlivňující plynulost a bezpečnost silničního provozu (na územním obvodu města s rozšířenou působností)


MMOl, Hynaisova 10, Olomouc -> 2. patro -> dv. 2.04, tel.: 588 488 161

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

 • vyplněnou žádost
 • při osobním podání doklad totožnosti podatele žádosti
 • v případě zastupování plnou moc
 • podnikatelé, organizace platný živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku (i kopie) k nahlédnutí
 • situační plán se zákresem
 • stanovisko dotčených orgánů (stavební povolení, územní souhlas, a.j.)
 • u silnic II. a III. třídy vyjádření Správy silnic Olomouckého kraje

11. Formuláře

Použití formuláře není povinné, ale žádost by měla obsahovat všechny náležitosti v něm uvedené

 • Formulář žádosti lze obdržet na obslužném pracovišti stavebního odboru Magistrátu - Hynaisova 10, Olomouc,
 • na odd. státní správy na úseku pozemních komunikací Magistrátu – Hynaisova 10, Olomouc
 • nebo stáhnout Příloha: Žádost o zvláštní užívání pozemní komunikace

12. Správní a jiné poplatky

A. Správní poplatek je stanoven zákonem č. 634/2004 Sb.

 • do 10 dní 100,- Kč
 • do 6 měsíců 500,- Kč
 • nad 6 měsíců 1 000,- Kč

Poplatek je možno zaplatit:

 • v pokladní hodiny na pokladně Magistrátu - Hynaisova 10, Olomouc
 • bezhotovostně složenkou nebo převodem z účtu navrhovatele - podmínkou je uvedení variabilního symbolu přiděleného Magistrátem

Zaplacení správního poplatku je nezbytné doložit před vydáním povolení.

B. Místní poplatek dle obecně závazné vyhlášky statutárního města Olomouce č. 10/2010 – čl. 6, (vyměřen následně ekonomickým odborem MMOl)

13. Lhůty pro vyřízení

 • v jednodušších případech ve lhůtě do 30 dnů od podání návrhu
 • ve složitějších případech do 60 dnů.

14. Další účastníci

vlastník pozemní komunikace

 • silnice II. + III.třídy - Správa silnic Olomouckého kraje
 • místní komunikace – statutární město Olomouc

Příslušný orgán Policie ČR, v případě, že se jedná o vozovku

17. Právní předpisy

 • zákon číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

19. Opravné prostředky

Odvolání ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje prostřednictvím odd.státní správy na úseku pozemních komunikací Magistrátu - Hynaisova 10, Olomouc

20. Sankce

 • fyzická osoba - pokuta do výše 500 000,- Kč (§ 42a, odstavec 1, písmeno b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů)
 • právnická osoba - pokuta do výše 500 000,- Kč (§ 42b, odstavec 1, písmeno b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů)

25. Zodpovědný útvar

27. Platnost od

16. 3. 2012

28. Aktualizováno kdy

1. 4. 2021

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu