Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Finance a poplatky

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

oe-008

04. Základní informace

Předmětem poplatku je zvláštní užívání veřejného prostranství na území města Olomouce. Co se rozumí pojmem „zvláštní užívání“ definuje přiložený právní předpis (zejména provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb apod.) – přesný výčet v přiložené obecně závazné vyhlášce.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství k účelům, uvedeným v právním předpisu.

06. Podmínky a postup řešení

 • Nejprve je nutné na příslušném odboru magistrátu vyřídit souhlas s požadovaným záborem užívat veřejné prostranství (např. odbor stavební, životního prostředí, vnějších vztahů) podle toho, k jakému účelu bude zábor sloužit
 • Splnit ohlašovací povinnost nejpozději 8 dnů před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 8 dnů, je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství.
 • Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Nahlašované údaje jsou zejména:

 • jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování,
 • údaje rozhodné pro stanovení poplatku
 • nárok na osvobození

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Splnit ohlašovací povinnost.

08. Dotčené instituce

Magistrát města Olomouce

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Odbory magistrátu, které vydávají souhlas se zvláštním užíváním veřejného prostranství, informace k platbám: Ul. Palackého 14, 3. NP (nadzemní podlaží), kancelář č. 317 (tel. 588 488 614)

Úřední hodiny
Po 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.
St 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

 • Fyzická osoba - občanský průkaz.
 • Právnická osoba – IČ, případně výpis ze živnostenského rejstříku či jiný doklad prokazující existenci právnického subjektu.
 • Informace a doklady rozhodné pro stanovení poplatku.
 • V případě, že držitel uplatňuje osvobození, doloží doklad, který tuto skutečnost prokazuje.

12. Správní a jiné poplatky

Výše poplatků se řídí obecně závaznou vyhláškou č. 6/2022 a obecně závaznou vyhláškou č. 13/2022, kterou se mění a doplňuje OZV č. 6/2022

Platby:

Úhradu lze provést hotově i kartou na pokladně magistrátu na adrese Palackého 14, Hynaisova 10 a detašovaných pracovištích magistrátu, složenkou na poště nebo bezhotovostním převodem na účet č: 19-1801731369/0800.

 • Informace o platbě lze získat při ohlášení vzniku poplatkové povinnosti.
 • V případě nezaplacení poplatku zašle správce plátci poplatku výzvu k úhradě s uvedenou výší poplatku

13. Lhůty pro vyřízení

Výše poplatků se řídí obecně závaznou vyhláškou č. 6/2022 a obecně závaznou vyhláškou č. 13/2022, kterou se mění a doplňuje OZV č. 6/2022

16. Možnost řešit elektronicky

 • podání učiněné datovou zprávou zaslanou prostřednictvím datové schránky ( nemusí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem)
 • podání učiněné datovou zprávou, zaslanou na e-podatelnu MMOl, musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem
 • podání učiněné datovou zprávou, zaslanou na e-podatelnu MMOl, které není podepsáno uznávaným elektronickým podpisem, je třeba potvrdit písemně nebo ústně do protokolu s vlastnoručním podpisem podatele, potvrdit uznávaným elektronickým podpisem nebo potvrdit prostřednictvím datové schránky a to nejpozději do pěti dnů ode dne, kdy podání došlo na e-podatelnu MMOl

17. Právní předpisy

Obecně závazná vyhláška č. 6/2022 a obecně závazná vyhláška č. 13/2022, kterou se mění a doplňuje OZV č. 6/2022 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

18. Související právní předpisy

 • Zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 280/2009 Sb., Daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

19. Opravné prostředky

Odvolání dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Příjemce rozhodnutí se může odvolat proti rozhodnutí správce daně, pokud zákon nestanoví jinak. Odvolání je nepřípustné, směřuje-li jenom proti odůvodnění rozhodnutí. Odvolání se podává u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno. Odvolání lze podat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje, a to i před doručením tohoto rozhodnutí. Odvolání nemá odkladný účinek, pokud zákon nestanoví jinak.

Odvolání musí mít tyto náležitosti

 • označení správce daně, který napadené rozhodnutí vydal,
 • označení odvolatele,
 • číslo jednací, popřípadě číslo platebního výměru nebo jinou jednoznačnou identifikaci rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje,
 • uvedení důvodů, v nichž jsou spatřovány nesprávnosti nebo nezákonnosti napadeného rozhodnutí,
 • označení důkazních prostředků k tvrzením o skutkovém stavu, která jsou uvedena v odvolání,
 • návrh na změnu nebo zrušení rozhodnutí.

Způsob podání odvolání

 1. Podání lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou
  • podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nebo
  • s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.
 2. Písemná podání a podání ústně do protokolu musí být podepsána osobou, která podání činí.
 3. Účinky podání má rovněž úkon učiněný vůči správci daně za použití datové zprávy, která není podepsána způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, pokud je toto podání do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, potvrzeno způsobem uvedeným v odstavci 1; tuto lhůtu nelze prodloužit ani navrátit v předešlý stav.

20. Sankce

Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.

24. Související situace

Povinnosti stanovené obecně závaznými vyhláškami, které vydává statutární město Olomouc, k místním poplatkům.

25. Zodpovědný útvar

Odbor ekonomický, oddělení místních poplatků

26. Zodpovědná osoba

Ladislava Zbořiláková, odd. místních poplatků, tel.: 588 488 614

27. Platnost od

1. 2. 2012

28. Aktualizováno kdy

2. 1. 2023

30. Poznámka

Lze získat na základě telefonického dotazu příslušným kontaktním pracovníkům.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon