Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Finance a poplatky

Místní poplatek za psy

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

oe-007

04. Základní informace

Předmětem poplatku je držení psa staršího 3 měsíců, pokud je držitelem osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území statutárního města Olomouce.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a je přihlášená nebo má sídlo na území města Olomouce (ve výjimečných případech jiná osoba na základě plné moci).

06. Podmínky a postup řešení

 • do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců podat oznámení na úřad – povinnosti platí i pro držitele, který je od tohoto poplatku následně osvobozen.
 • nárok na osvobození musí držitel psa prokázat
 • nahlásit každou skutečnost, která má vliv na změnu, zánik poplatkové povinnosti nebo důvodu osvobození do 15 dnů od jejího vzniku
 • popis, kdo může být od poplatku osvobozen, je podrobně uvedený v přiloženém právním předpisu, tj. obecně závazné vyhlášce

Nahlašovanými údaji jsou zejména:

 • jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování,
 • údaje rozhodné pro stanovení poplatku- stáří psa (měsíc + rok narození), plemeno, pohlaví psa
 • nárok na osvobození

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Splnit ohlašovací povinnost.

08. Dotčené instituce

Magistrát města Olomouce

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Ul. Palackého 14, 3. NP (nadzemní podlaží), kancelář č. 319, (tel. 588 488 615)

Úřední hodiny
Po 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.
St 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

 • Fyzická osoba - občanský průkaz.
 • Právnická osoba – IČ, případně výpis ze živnostenského rejstříku či jiný doklad prokazující existenci právnického subjektu.
 • Informace a doklady rozhodné pro stanovení poplatku.
 • V případě, že držitel uplatňuje osvobození, doloží doklad, který tuto skutečnost prokazuje.

11. Formuláře

Formulář bude vyplněný společně s úředníkem, následně dojde k předání identifikační známky pro psa.

12. Správní a jiné poplatky

Výše poplatků se řídí vyhláškou č. 15/2019 ve znění OZV č. 13/2020

Platby:

Úhradu lze provést hotově i kartou na pokladně magistrátu na adrese Palackého 14, Hynaisova 10 a detašovaných pracovištích magistrátu, složenkou na poště nebo bezhotovostním převodem na účet č: 19-1801731369/0800.

 • Informace o platbě získá držitel psa od úřednice při ohlášení vzniku poplatkové povinnosti (číslo účtu, variabilní a specifický symbol…)

13. Lhůty pro vyřízení

Jsou stanoveny obecně závaznou vyhláškou č. 15/2019 ve znění OZV č. 13/2020

15. Návazné činnosti

Nahlásit jakékoli změny nahlášeného stavu ve lhůtě do 15 dnů od jejich vzniku.

16. Možnost řešit elektronicky

 • podání učiněné datovou zprávou zaslanou prostřednictvím datové schránky ( nemusí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem)
 • podání učiněné datovou zprávou, zaslanou na e-podatelnu MMOl, musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem
 • podání učiněné datovou zprávou, zaslanou na e-podatelnu MMOl, které není podepsáno uznávaným elektronickým podpisem, je třeba potvrdit písemně nebo ústně do protokolu s vlastnoručním podpisem podatele, potvrdit uznávaným elektronickým podpisem nebo potvrdit prostřednictvím datové schránky a to nejpozději do pěti dnů ode dne, kdy podání došlo na e-podatelnu MMOl

18. Související právní předpisy

 • Zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 280/2009 Sb., Daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

19. Opravné prostředky

Odvolání dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Příjemce rozhodnutí se může odvolat proti rozhodnutí správce daně, pokud zákon nestanoví jinak. Odvolání je nepřípustné, směřuje-li jenom proti odůvodnění rozhodnutí. Odvolání se podává u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno. Odvolání lze podat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje, a to i před doručením tohoto rozhodnutí. Odvolání nemá odkladný účinek, pokud zákon nestanoví jinak.

Odvolání musí mít tyto náležitosti

 • označení správce daně, který napadené rozhodnutí vydal,
 • označení odvolatele,
 • číslo jednací, popřípadě číslo platebního výměru nebo jinou jednoznačnou identifikaci rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje,
 • uvedení důvodů, v nichž jsou spatřovány nesprávnosti nebo nezákonnosti napadeného rozhodnutí,
 • označení důkazních prostředků k tvrzením o skutkovém stavu, která jsou uvedena v odvolání,
 • návrh na změnu nebo zrušení rozhodnutí.

Způsob podání odvolání

 1. Podání lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou
  • podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nebo
  • s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.
 2. Písemná podání a podání ústně do protokolu musí být podepsána osobou, která podání činí.
 3. Účinky podání má rovněž úkon učiněný vůči správci daně za použití datové zprávy, která není podepsána způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, pokud je toto podání do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, potvrzeno způsobem uvedeným v odstavci 1; tuto lhůtu nelze prodloužit ani navrátit v předešlý stav.

20. Sankce

Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.

24. Související situace

Povinnosti stanovené obecně závaznými vyhláškami, které vydává statutární město Olomouc, k místním poplatkům.

25. Zodpovědný útvar

Odbor ekonomický, oddělení místních poplatků

26. Zodpovědná osoba

Ing. Dostálová Libuše, odd. místních poplatků, tel:. 588 488 615

27. Platnost od

1. 2. 2012

28. Aktualizováno kdy

9. 1. 2023

30. Poznámka

Lze získat na základě telefonického dotazu příslušným kontaktním pracovníkům.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon