Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Finance a poplatky

Poplatek za komunální odpad

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

oe-004

04. Základní informace

Information in English

Forms:

Výše poplatku na poplatníka pro rok 2023: 804,-- Kč (poplatník do 15 let včetně 402,--Kč)
Termín splatnosti poplatku: nejpozději do 31. 5. 2023

 

Poplatková povinnost poplatníka, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je omezen ve svéprávnosti a má opatrovníka, přechází po datu splatnosti (31.5.2023) na zákonného zástupce či opatrovníka.

Poplatek pro rok 2023 je povinna uhradit fyzická osoba přihlášená v obci a vlastník nemovité věci (podrobnosti níže)

Pro účely poplatků se za přihlášení fyzické osoby považuje:

 • přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo
 • ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území ČR, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince,
  • kterému byl povolen trvalý pobyt,
  • který na území ČR pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,
  • který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo
  • kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.

Další skupinou poplatníků poplatku je vlastník nemovité věci (fyzické i právnické osoby) zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Jde o nemovitosti na území města Olomouce. K ohlašovací povinnosti vydal správce daně formulář:

Ohlašovací povinnost:

 • do 15 dnů ohlásit vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti
 • poplatník je povinen ohlásit jméno, příjmení nebo název, obecný identifikátor (byl-li přidělen), místo pobytu nebo sídlo, případně adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
 • další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku, a jde-li o poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky, též identifikační údaje nemovité věcí zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci podle katastru nemovitostí.

Způsob úhrady poplatku:

Složenkou na poště, bezhotovostním převodem z účtu:

 • č.ú.: 19-1801731369/0800
  variabilní symbol: 1337
  specifický symbol: rodné číslo poplatníka (IČO u vlastníků nemovitostí, jež nejsou fyzickou osobou)
 • • pro platbu ze zahraničí uveďte: IBAN=CZ1908000000191801731369, BIC= GIBACZPX, do zprávy pro příjemce uveďte své rodné číslo, IĆO (jinak nelze platbu identifikovat), zprávu o zaslání platby ze zahraničí potvrďte (pro zjednodušení identifikace platby) na e-mail: [email protected] s označením „pro oddělení místních poplatků“

Hotově nebo kartou na pokladně magistrátu:

 • je nutné uvést své jméno a příjmení (název), trvalé bydliště (sídlo) a rodné číslo (IČO)
 • na pokladně magistrátu na adrese Palackého 14 a Hynaisova 10, Olomouc
 • od 2.1. do 31.5. kalendářního roku také na pokladně magistrátu, oddělení místních poplatků, pokladna je umístěna v přízemí (v hale objektu NAMIRO) Palackého 14, Olomouc
 • od 1.2. do 31.5. kalendářního roku také na detašovaných pracovištích magistrátu

Prostřednictvím Portálu Olomoučana https://portal.olomouc.eu

Platba se hradí jednotlivě za každého poplatníka. Osoby, které jsou ve statutárním městě Olomouc v postavení poplatníka několikrát (např. z titulu přihlášení a zároveň titulu vlastnictví nemovité věci nebo pouze z titulu vlastnictví více nemovitostí) mohou platit poplatek hromadně pouze za svou osobu na své rodné číslo (IČO).

Za děti a nesvéprávné osoby zajišťují platbu jejich zákonní nebo ustanovení zástupci, zpravidla rodiče. Platbu však mohou provést i další osoby.

V případě, že poplatníkovi vznikl vratitelný přeplatek (200,-Kč a více), může správce poplatku požádat o jeho vrácení, použití na úhradu nedoplatku jiného poplatníka nebo převod na jiný osobní daňový účet u téhož nebo jiného správce poplatku. Žádost o vrácení přeplatku.

Osvobození a úlevy od poplatku dle vyhlášky:

Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v městě a která je:

 • poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
 • umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
 • umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
 • umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení, nebo
 • na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.

Dále je od poplatku osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která:

 • v příslušném kalendářním roce dovrší 80 a více let věku,
 • je narozena v příslušném kalendářním roce,
 • se zdržuje nepřetržitě v zahraničí po dobu delší než 1/2 roku v kalendářním roce, ve kterém má být poplatek uhrazen,
 • je čtvrté a každé další dítě ve společné domácnosti, kdy se společně posuzují ty nezletilé děti, které v daném kalendářním roce nedovrší 16 let,
 • je přihlášena k pobytu ve statutárním městě Olomouci na vysokoškolských kolejích, a která v daném kalendářním roce nedovrší 26 let.

Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví stavby pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která se nachází na území statutárního města Olomouc a zároveň alespoň jeden z vlastníků je poplatníkem dle čl. 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky.

Od poplatku se osvobozuje statutární město Olomouc a příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc, kterým poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území statutárního města Olomouc.

Úleva ve výši 50 % se poskytuje nezletilému poplatníkovi, který v daném kalendářním roce nedovrší 16 let.

Poplatníci splňující nárok na osvobození či úlevu dle vyhlášky, musí do 31.5.2023 podat Oznámení nároku na osvobození či úlevu i s příslušnými doklady prokazujícími nárok. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtě stanovené vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.

Povinnost ohlásit údaj nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce. Nárok na osvobození či úlevu tedy nemusí hlásit např. osoby, které dovrší 80 a více let věku, osoby narozené v přísl. kalendářním roce, osoby, jež mají nárok na 50 % úlevu z důvodu nedovršení 16 let v daném kalendářním roce apod.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

 • každá fyzická osoba či vlastník nemovitosti jedná ve věci poplatku sám za sebe, popřípadě se může nechat při jednání zastoupit jinou osobou na základě plné moci (nemusí být ověřená)
 • za nezletilé osoby jedná zákonný zástupce, za nesvéprávné osoby jedná opatrovník

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Zaplatit poplatek nebo oznámit nárok na osvobození včetně dokladů prokazujících nárok na osvobození v souladu s obecně závaznou vyhláškou.

08. Dotčené instituce

Magistrát města Olomouce

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Oddělení místních poplatků, pracoviště Palackého 14, Olomouc, třetí nadzemní podlaží objektu NAMIRO, tel.: 588 488 617-621, 588 488 611-612

Úřední hodiny
Po 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.
St 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.

Kontakt na detašovaná pracoviště magistrátu

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

 • fyzické osoby-občanský průkaz, právnické osoby-zmocnění k jednání
 • v případě nároku na osvobození, který je nutno dokládat, doklady prokazující nárok a formulář ohlášení tohoto nároku

Nahlašované údaje:

 • Jméno a příjmení nebo název
 • Rodné číslo, případně datum narození (pokud nebylo přiděleno rodné číslo), IČO (byl-li přidělen)
 • Adresa trvalého pobytu, sídlo podnikatele

11. Formuláře

K zaplacení na pokladně není potřeba žádný formulář

Ohlašovací povinnost:

 • do 15 dnů ohlásit vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti
 • poplatník je povinen ohlásit jméno, příjmení nebo název, obecný identifikátor (byl-li přidělen), místo pobytu nebo sídlo, případně adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
 • další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku, a jde-li o poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky, též identifikační údaje nemovité věcí zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci podle katastru nemovitostí.

12. Správní a jiné poplatky

Jsou stanoveny obecně závaznou vyhláškou č. 11/2021.

13. Lhůty pro vyřízení

Jsou stanoveny obecně závaznou vyhláškou č. 11/2021.

16. Možnost řešit elektronicky

Prostřednictvím Portálu Olomoučana https://portal.olomouc.eu

 • podání učiněné datovou zprávou zaslanou prostřednictvím datové schránky (nemusí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem)
 • podání učiněné datovou zprávou, zaslanou na e-podatelnu MMOl, musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem
 • podání učiněné datovou zprávou, zaslanou na e-podatelnu MMOl, které není podepsáno uznávaným elektronickým podpisem, je třeba potvrdit písemně nebo ústně do protokolu s vlastnoručním podpisem podatele, potvrdit uznávaným elektronickým podpisem nebo potvrdit prostřednictvím datové schránky, a to nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy podání došlo na e-podatelnu MMOl

19. Opravné prostředky

Odvolání dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Příjemce rozhodnutí se může odvolat proti rozhodnutí správce daně, pokud zákon nestanoví jinak. Odvolání je nepřípustné, směřuje-li jenom proti odůvodnění rozhodnutí. Odvolání se podává u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno. Odvolání lze podat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje, a to i před doručením tohoto rozhodnutí. Odvolání nemá odkladný účinek, pokud zákon nestanoví jinak.

Odvolání musí mít tyto náležitosti

 • označení správce daně, který napadené rozhodnutí vydal,
 • označení odvolatele,
 • číslo jednací, popřípadě číslo platebního výměru nebo jinou jednoznačnou identifikaci rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje,
 • uvedení důvodů, v nichž jsou spatřovány nesprávnosti nebo nezákonnosti napadeného rozhodnutí,
 • označení důkazních prostředků k tvrzením o skutkovém stavu, která jsou uvedena v odvolání,
 • návrh na změnu nebo zrušení rozhodnutí.

Způsob podání odvolání

 1. Podání lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou
  • podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nebo
  • s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.
 2. Písemná podání a podání ústně do protokolu musí být podepsána osobou, která podání činí.
 3. Účinky podání má rovněž úkon učiněný vůči správci daně za použití datové zprávy, která není podepsána způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, pokud je toto podání do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, potvrzeno způsobem uvedeným v odstavci 1; tuto lhůtu nelze prodloužit ani navrátit v předešlý stav.

20. Sankce

Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.

24. Související situace

Povinnosti stanovené obecně závaznými vyhláškami, které vydává statutární město Olomouc, k místním poplatkům.

25. Zodpovědný útvar

Odbor ekonomický, oddělení místních poplatků

26. Zodpovědná osoba

Ing. Gabriela Müllerová, vedoucí oddělení místních poplatků, tel.: 588 488 610

27. Platnost od

1. 1. 2016

28. Aktualizováno kdy

5. 1. 2023

29. Platnost do

1. 1. 2017

30. Poznámka

Další informace lze získat na základě telefonického dotazu příslušným kontaktním pracovníkům.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon