Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Finance a poplatky

Ohlášení tomboly, u níž výše herní jistiny činí více než 100 000 Kč nebo turnaje malého rozsahu dle Zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

oe-001

04. Základní informace

Předmětem je ohlášení hazardní hry, kterou je tombola nebo turnaj malého rozsahu a to nejméně 30 dnů přede dnem předpokládaného zahájení provozování hazardní hry.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Zástupce provozovatele, který splňuje požadavky vyplývající z § 6 Zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

06. Podmínky a postup řešení

 • Podání písemného ohlášení v souladu se Zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním písemného ohlášení s povinnými náležitostmi:

 • Obecné náležitosti
 • název a popis ohlašované hazardní hry,
 • adresa místa, kde bude ohlašovaná hazardní hra provozována,
 • dobu, po kterou bude ohlašovaná hazardní hra provozována, stanovenou přesným dnem jejího zahájení a ukončení,
 • určení osoby, která bude zajišťovat řádný průběh hazardní hry a dodržování podmínek stanovených tímto zákonem,
 • herní plán,
 • v případě tomboly identifikační údaje notáře, který osvědčí průběh slosování.

Za každou jednotlivou hazardní hru se podává samostatné ohlášení.

08. Dotčené instituce

Magistrát města Olomouce

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Ul. Palackého 14, 3. NP (nadzemní podlaží), kancelář č. 363 (tel. 588 488 592)

Úřední hodiny
Po 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.
St 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Provozovatel předloží zejména:

 • písemné ohlášení konkrétní hazardní hry

12. Správní a jiné poplatky

Bez poplatku.

13. Lhůty pro vyřízení

Do 30 dnů od podání žádosti.

16. Možnost řešit elektronicky

 • podání učiněné datovou zprávou zaslanou prostřednictvím datové schránky (nemusí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem)
 • podání učiněné datovou zprávou, zaslanou na e-podatelnu MMOl, musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem
 • podání učiněné datovou zprávou, zaslanou na e-podatelnu MMOl, které není podepsáno uznávaným elektronickým podpisem, je třeba potvrdit písemně nebo ústně do protokolu s vlastnoručním podpisem podatele, potvrdit uznávaným elektronickým podpisem nebo potvrdit prostřednictvím datové schránky a to nejpozději do pěti dnů ode dne, kdy podání došlo na e-podatelnu MMOl

17. Právní předpisy

 • Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 280/2009 Sb., Daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

18. Související právní předpisy

Případné prováděcí vyhlášky k uvedeným zákonům.

19. Opravné prostředky

Odvolání dle Zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Proti rozhodnutí lze ve lhůtě 15 dnů po jeho oznámení podat odvolání dle § 83 odst. 1 správního řádu ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, a to prostřednictvím podání učiněného u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Olomouckého kraje. Včas podané odvolání má podle ustanovení § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty.

Způsob podání odvolání

 1. Podání lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou
  • podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nebo
  • s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.
 2. Písemná podání a podání ústně do protokolu musí být podepsána osobou, která podání činí.
 3. Účinky podání má rovněž úkon učiněný vůči správci daně za použití datové zprávy, která není podepsána způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, pokud je toto podání do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, potvrzeno způsobem uvedeným v odstavci 1; tuto lhůtu nelze prodloužit ani navrátit v předešlý stav.

20. Sankce

Lze uložit sankce v souladu se zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

25. Zodpovědný útvar

26. Zodpovědná osoba

Ing. Jiří Hradil, odbor ekonomický, tel.: 588 488 592

27. Platnost od

1. 1. 2017

28. Aktualizováno kdy

14. 1. 2020

30. Poznámka

Informace lze získat na základě telefonického dotazu příslušným kontaktním pracovníkům.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon