Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Stavební úřad

Změna údajů uvedených v ohlášení živnosti, v žádosti o koncesi

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

ozivn-010

04. Základní informace

Podnikatel je povinen živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti, žádosti o koncesi a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku; to neplatí, pokud jde o změny a doplnění již zapsané v základních registrech, v obchodním rejstříku nebo v informačním systému evidence obyvatel, pokud je podnikatel státním občanem České republiky, anebo v informačním systému cizinců, pokud je podnikatel cizincem.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Subjektem oprávněným oznámit uvedené změny je podnikatel fyzická osoba, nebo její zástupce, u právnické osoby statutární orgán, vedoucí organizační složky nebo její zástupce.

06. Podmínky a postup řešení

Oznámení změn uvedených údajů a doložení dokladů o těchto změnách.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Žádost je možné podat osobně na jakémkoliv živnostenském úřadu nebo zaslat tomuto úřadu poštou, elektronicky (nutné opatřit zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky).

08. Dotčené instituce

Žádost je možné podat u jakéhokoliv živnostenského úřadu.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Magistrát města Olomouce, odbor živnostenský, Palackého 14, Olomouc, oddělení registrace.

Úřední hodiny a kontakt

Infokiosek: tel 588 488 104


Datová schránka ID: kazbzri

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Průkaz totožnosti. V případě zastoupení podnikatele zástupcem - doklad prokazující oprávněnost takového jednání (např. plná moc, výpis z obchodního rejstříku). Dále doklady prokazující změny a doplnění údajů uvedených v ohlášení živnosti, žádosti o koncesi.

12. Správní a jiné poplatky

Správní poplatky jsou uvedeny v zákoně č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích - v položce 24 sazebníku

 • 500,- Kč změna rozhodnutí o udělení koncese
 • 500,- Kč vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost
 • 100,- Kč vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedené oznámené změně

Je-li současně učiněno více úkonů podléhajících poplatku podle této položky, vybere správní úřad je jeden poplatek ve výši odpovídající nejvyšší sazbě.

Nebude-li správní poplatek uhrazen – správní úřad úkon neprovede, popř. řízení o změně zastaví. Změny navazující na změnu již provedenou v obchodním rejstříku nepodléhají poplatkové povinnosti.

13. Lhůty pro vyřízení

Podnikatel je povinen oznámit změny údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti, žádosti o koncesi a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku, to neplatí pokud jde o změny a doplnění již zapsané do obchodního rejstříku.

Splnil-li podnikatel všechny podmínky stanovené zákonem, provede živnostenský úřad zápis změny do živnostenského rejstříku nejpozději do 30 dnů ode dne doručení oznámení změny a podle okolností případu vydá podnikateli výpis nebo informuje podnikatele o provedeném zápisu.

Živnostenský úřad nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o změně koncese provede zápis změny do živnostenského rejstříku a podle okolností případu vydá podnikateli výpis nebo informuje podnikatele o provedeném zápisu.

14. Další účastníci

Při změně odpovědného zástupce je účastníkem řízení nový odpovědný zástupce.

15. Návazné činnosti

Pokud podnikatel nevyužije k plnění níže uvedených povinností Centrální registrační místo (kdy tuto funkci plní živnostenské úřady), je povinen plnit zákonem stanovené povinnosti vůči správci daně, správy sociálního zabezpečení, zvolené zdravotní pojišťovně, pojišťovně u které má sjednáno pojištění zaměstnanců.

17. Právní předpisy

 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění

18. Související právní předpisy

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění,
 • Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

19. Opravné prostředky

V případě, že je o změně rozhodováno ve správním řízením, je opravným prostředkem proti rozhodnutí odvolání, které se podává prostřednictvím zdejšího živnostenského úřadu Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Odboru Krajský živnostenský úřad. Odvolací lhůta činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení rozhodnutí.

20. Sankce

V případě nesplnění povinnost ohlásit změny se podnikatel dopustí správního deliktu dle § 62 odst. 1 živnostenského zákona, a bude mu uložena pokuta dle § 62 odst. 4 živnostenského zákona. Dále s ním může být zahájeno řízení ohledně zrušení živnostenského oprávnění nebo pozastavení provozování živnosti dle § 58 odst. 3 živnostenského zákona.

Tomu kdo stěžuje postup řízení, zejména tím, že se bez závažných důvodu nedostaví na výzvu živnostenského úřadu, ruší přes předchozí napomenutí pořádek, odmítá předložit listiny může být uložena pořádková pokuta dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

21. Často kladené dotazy

Jaké doklady je nutné předložit při změně odpovědného zástupce?
Doklady o odborné způsobilosti, prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce, podpis musí být úředně ověřen – neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem.

22. Další informace

Je možné získat na infokiosku živnostenského úřadu, tel. 588 488 104
pondělí – středa 8,00 -12,00 | 13,00 - 17,00
úterý – čtvrtek 8,00 -12,00 | 13,00 - 15,30

23. Alternativní zdroj

24. Související situace

 • Ohlášení živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky
 • Ohlášení živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (zahraniční fyzická osoba)
 • Žádost o koncesi fyzické osoby s bydlištěm na územní České republiky
 • Žádost o koncesi fyzické osoby s bydlištěm mimo územní České republiky
 • Ohlášení živnosti pro právnické osoby se sídlem na území České republiky
 • Ohlášení živnosti pro právnické osoby se sídlem mimo území České republiky
 • Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky
 • Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem mimo území České republiky
 • Zrušení živnostenského oprávnění na základě žádosti – fyzická osoba, právnická osoba.
 • Oznámení zahájení provozování živnosti v provozovně nebo oznámení ukončení provozování živnosti v provozovně.
 • Přerušení provozování živnosti.
 • Poradenská činnost v režimu zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, v platném znění

25. Zodpovědný útvar

Obecní živnostenský úřad Olomouc

26. Zodpovědná osoba

Mgr. Růžena Haláková, právník odboru

27. Platnost od

21. 12. 2010

28. Aktualizováno kdy

7. 1. 2020

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu