Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Stavební úřad

Zrušení živnostenského oprávnění

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

ozivn-009

04. Základní informace

Živnostenské oprávnění lze zrušit na základě žádosti subjektu, který je držitelem živnostenského oprávnění. O zrušení živnostenského oprávnění se vydává rozhodnutí.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Subjektem oprávněným podat žádost ( ve věci jednat) je podnikatel fyzická osoba, nebo její zástupce, u právnické osoby statutární orgán, vedoucí organizační složky nebo její zástupce.

06. Podmínky a postup řešení

Podání žádosti o zrušení oprávnění.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Žádost je možné podat osobně na jakémkoliv živnostenském úřadu nebo zaslat tomuto úřadu poštou, elektronicky (nutné opatřit zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky).

08. Dotčené instituce

Žádost o zrušení oprávnění je možné podat u jakéhokoliv živnostenského úřadu.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Magistrát města Olomouce, odbor živnostenský, Palackého 14, Olomouc, oddělení registrace.

Úřední hodiny a kontakt

Infokiosek: tel 588 488 104


Datová schránka ID: kazbzri

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Průkaz totožnosti. V případě zastoupení podnikatele zástupcem - doklad prokazující oprávněnost takového jednání (např. plná moc, výpis z obchodního rejstříku). U generální plné moci je vyžadován ověřený podpis zmocnitele.

12. Správní a jiné poplatky

Zrušení živnostenského oprávnění nepodléhá poplatkové povinnosti.

13. Lhůty pro vyřízení

V případě, že žádost splňuje všechny náležitosti rozhodne o ní živnostenský úřad ve lhůtě do 30-ti dnů ode dne podání žádosti.

14. Další účastníci

Účastníkem řízení je pouze podnikatel.

15. Návazné činnosti

Pokud podnikatel nevyužije k plnění níže uvedených povinností Centrální registrační místo (kdy tuto funkci plní živnostenské úřady), je povinen plnit zákonem stanovené povinnosti vůči správci daně, správy sociálního zabezpečení, zvolené zdravotní pojišťovně, pojišťovně u které má sjednáno pojištění zaměstnanců.

17. Právní předpisy

 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění

18. Související právní předpisy

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění
 • Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

19. Opravné prostředky

Opravným prostředkem proti rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění je odvolání, které se podává prostřednictvím živnostenského úřadu ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Odbor Krajský živnostenský úřad. Odvolací lhůta je 15 dnů a počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení rozhodnutí.

20. Sankce

Tomu kdo stěžuje postup řízení, zejména tím, že se bez závažných důvodu nedostaví na výzvu živnostenského úřadu, ruší přes předchozí napomenutí pořádek, odmítá předložit listiny může být uložena pořádková pokuta dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

22. Další informace

Je možné získat na infokiosku živnostenského úřadu, tel. 588 488 104
pondělí – čtvrtek 8,00 -12,00 | 13,00 - 15,30

23. Alternativní zdroj

24. Související situace

 • Ohlášení živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky
 • Ohlášení živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (zahraniční fyzická osoba)
 • Žádost o koncesi fyzické osoby s bydlištěm na územní České republiky
 • Ohlášení živnosti pro právnické osoby se sídlem na území České republiky
 • Ohlášení živnosti pro právnické osoby se sídlem mimo území České republiky
 • Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky
 • Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem mimo území České republiky
 • Změna údajů uvedených v ohlášení živnosti, žádosti o koncesi.
 • Oznámení zahájení provozování živnosti v provozovně nebo oznámení ukončení provozování živnosti v provozovně.

25. Zodpovědný útvar

Obecní živnostenský úřad Olomouc

26. Zodpovědná osoba

Mgr. Růžena Haláková, právník odboru

27. Platnost od

21. 12. 2010

28. Aktualizováno kdy

7. 1. 2020

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu