Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Stavební úřad « Potřebuji vyřídit

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Stavební úřad

Oznámení ohrožení nebo poškození kulturní památky a žádost o rozhodnutí o odstranění závady

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

opp-003

04. Základní informace

Dojde-li k ohrožení nebo poškození nemovité či movité kulturní památky, bez ohledu na to, zda takové ohrožení či poškození nastalo v důsledku činnosti jejího vlastníka či jiné osoby nebo například působením přírodních sil (povodeň, požár způsobený bleskem atp.), musí vlastník kulturní památky tento závadný stav bezodkladně oznámit orgánu památkové péče.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Vlastník kulturní památky nebo jiný zmocněný zástupce na základě plné moci.

06. Podmínky a postup řešení

Obecně nejsou stanoveny žádné.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Písemnou žádostí na odbor památkové péče.

08. Dotčené instituce

Obecní úřad obce s rozšířenou působností, místně příslušný podle místa, kde se nachází nemovitá kulturní památka.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Magistrát města Olomouce, odbor památkové péče, Hynaisova 10, Olomouc.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

A. PODÁNÍ MUSÍ OBSAHOVAT

  • název a umístění kulturní památky včetně rejstříkového čísla Ústředního seznamu,
  • popis současného stavu kulturní památky s výslovným uvedením závad,
  • výslovnou formulaci, že vlastník současně žádá o vydání rozhodnutí o způsobu odstranění závady.

B. PŘÍLOHY PODÁNÍ

Doklad prokazující vlastnictví kulturní památky (například výpis z katastru nemovitostí) nebo sdělení, že tato skutečnost je příslušnému orgánu známa z předchozích správních řízení.

11. Formuláře

Není k dispozici.

12. Správní a jiné poplatky

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Lhůty pro vyřízení

Lhůty jsou stanoveny ve správním řádu.

14. Další účastníci

Pro toto řízení není výslovně vyžadována účast dalších osob.

15. Návazné činnosti

Žádné.

17. Právní předpisy

  • Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

18. Související právní předpisy

  • Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy, publikovaná pod č. 73/2000 Sb.m.s.
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

19. Opravné prostředky

Písemné odvolání, které se podává u správního úřadu, který ve věci rozhodl; o odvolání rozhoduje krajský úřad.

20. Sankce

Za nesplnění této povinnosti je možné uložit fyzické osobě, fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě pokutu až do výše 2. 000.000,- Kč.

22. Další informace

Příručka Kulturní památky a péče o ně, možné otevřít na webových stánkách Ministerstva kultury www.mkcr.cz, složka "Kulturní dědictví/Památky/Návod na řešení životních situací".

23. Alternativní zdroj

Příručka Kulturní památky a péče o ně, možné otevřít na webových stánkách Ministerstva kultury www.mkcr.cz, složka "Kulturní dědictví/Památky/Návod na řešení životních situací".

24. Související situace

Oznámení zamýšlené změny užívání, a jde-li o nemovitou kulturní památku, i její zamýšlené vyklizení.

25. Zodpovědný útvar

Odbor památkové péče

26. Zodpovědná osoba

Mgr. Vlasta Kauerová

27. Platnost od

20. 12. 2010

28. Aktualizováno kdy

20. 12. 2010

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu