Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Stavební úřad « Potřebuji vyřídit

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Stavební úřad

Územně plánovací informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

okr-001

04. Základní informace

(§ 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu)

Získání informace o podmínkách využití pozemku je prvotní krok k volbě budoucího záměru. Tato informace také může být ověřením, že váš záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací dané obce.

Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Vymezuje zastavěné a nezastavěné území, plochy přestavby, plochy pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy. Územní plán také stanoví podmínky pro využití těchto ploch.

Možnosti využití pozemku je dobré vědět zejména tehdy, chystáte-li se koupit nějaký pozemek, chcete-li na svém pozemku stavět nebo měnit využití pozemku či stavby na něm.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

O informaci o podmínkách využití pozemku může požádat každá fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba nebo jejich zástupce.

06. Podmínky a postup řešení

Zájemce o informaci (žadatel) má v podstatě několik možností jak postupovat.
Pokud má obec územně plánovací dokumentaci zveřejněnou elektronicky, může si žadatel údaje dohledat v územně plánovací dokumentaci zveřejněné na webových stránkách příslušné obce.
Druhou možností je, že žadatel se svým dotazem přijde (popřípadě svůj dotaz vznese telefonicky či e-mailem) na obslužné pracoviště odboru dopravy a územního rozvoje (dále ODUR) Magistrátu města Olomouce, který je úřadem územního plánování jak pro město Olomouc, tak pro celé území obce s rozšířenou působností. ODUR žadateli sdělí, jaké jsou možnosti využití předmětného pozemku dle platné územně plánovací dokumentace, zda je využití pozemku nějakým způsobem omezeno apod.
Další možností je podat na ODUR písemnou žádost o územně plánovací informaci o podmínkách využívání území a změn jeho využití, kterou je vhodné podat zvláště pokud žadatel uvažuje o koupi pozemku, nebo potřebuje-li z jakéhokoli důvodu oficiální vyjádření ODUR k možnostem využití předmětného pozemku. V případě písemné žádosti doporučujeme využít formulář „Žádost o územně plánovací informaci“, který je vytištěný k dispozici na obslužném pracovišti.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Žadatel přijde na obslužné pracoviště ODUR a sdělí pracovníkovi údaje o pozemku, který ho zajímá (obec, katastrální území, parcelní číslo, popř. i záměr na využití pozemku).

08. Dotčené instituce

Informaci o možnosti využití pozemku poskytuje odbor dopravy a územního rozvoje Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, Olomouc nebo příslušné obecní úřady.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Žádost o poskytnutí informace o možnosti využití pozemku řeší referenti odboru dopravy a územního rozvoje, úřadu územního plánování Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10. Obslužné pracoviště ODUR se nachází v 1. patře.

Úřední hodiny
Po 8.00 – 12.00 13:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.
St 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.

Telefonní číslo: 588 488 106

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Žadatel by měl znát parcelní číslo předmětného pozemku a katastrální území, ve kterém pozemek leží.

11. Formuláře

Pro získání územně plánovací informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití od referentů ODUR na obslužném pracovišti nejsou potřeba žádné formuláře. V případě písemné žádosti doporučujeme využít formulář „Žádost o územně plánovací informaci“, který je vytištěný k dispozici na obslužném pracovišti.

Příloha: Žádost o územně plánovací informaci o podmínkách využívání území

12. Správní a jiné poplatky

Poskytnutí informace je bezplatné.

13. Lhůty pro vyřízení

V případě ústního vyřízení je informace poskytnuta okamžitě. Pokud se jedná o písemnou žádost o informaci, je dle správního řádu lhůta pro vyřízení 30 dnů, ve složitějších případech se lhůta prodlužuje na 60 dnů.

14. Další účastníci

Při podávání informace nejsou další účastníci.

15. Návazné činnosti

Pro poskytnutí informace nejsou po žadateli požadovány žádné další činnosti.

16. Možnost řešit elektronicky

Podání lze učinit prostřednictvím datové schránky ID: kazbzri

Podání lze rovněž učinit e-mailem na adresu - takto učiněné podání musí být podepsané uznávaným elektronickým podpisem. Pokud takto podepsáno není, je nutné toto podání do 5 kalendářních dnů potvrdit či doplnit písemně, ústně do protokolu, anebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem.

Elektronické adresy odborů magistrátu i jednotlivých zaměstnanců města (jmeno.prijmeni@olomouc.eu) neslouží k přijímání podání.

17. Právní předpisy

Při poskytování informace se postupuje podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a.

18. Související právní předpisy

Další předpisy související s vydáváním informací:

 • platné územní plány dotčených obcí,
 • platná územně plánovací dokumentace vydaná krajem,
 • vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,
 • vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
 • zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 44/1988 Sb., horní zákon, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 164/2001 Sb., lázeňský zákon, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

a další zákony, vyhlášky a normy dle dotčeného území.

19. Opravné prostředky

Nelze podat opravný prostředek.

20. Sankce

Sankce se neuplatňují.

21. Často kladené dotazy

K čemu je mi územně plánovací informace dobrá?
Díky územně plánovací informaci zjistíte, jaké jsou podmínky využívání dotčeného území.

Jak dlouho platí poskytnutá územně plánovací informace?
Poskytnutá územně plánovací informace platí jeden rok ode dne jejího vydání, pokud v této lhůtě ODUR žadateli nesdělí, že došlo ke změně podmínek, za kterých byla vydána, zejména na základě provedení aktualizace příslušných územně analytických podkladů a schválení zprávy o uplatňování územního plánu.

Jak dlouho trvá vyřízení žádosti o územně plánovací informaci?
Dle správního řádu je lhůta pro vyřízení žádosti o územně plánovací informaci stanovena na 30 dnů u lehkých případů, u složitějších případů se lhůta prodlužuje na 60 dnů.

22. Další informace

Další informace Vám rádi a ochotně poskytnou referenti úřadu územního plánování odboru dopravy a územního rozvoje Magistrátu města Olomouce.

Úřední hodiny
Po 8.00 – 12.00 13:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.
St 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.

23. Alternativní zdroj

Další informace se žadatel dozví na odboru dopravy a územního rozvoje Magistrátu města Olomouce.

25. Zodpovědný útvar

Odbor dopravy a územního rozvoje

26. Zodpovědná osoba

Ing. Marek Černý, vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje, dv.č. 4.40, tel.č. 588 488 380

27. Platnost od

1. 12. 2018

28. Aktualizováno kdy

29. 6. 2020

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu