Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Stavební úřad

Územní souhlas

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

os-014

04. Základní informace

Místo územního rozhodnutí může stavební úřad vydat územní souhlas, podle § 96 stavebního zákona pokud je záměr v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.Uzemní souhlas nelze vydat v případech záměrů posuzovaných ve zjišťovacím řízení. Územní souhlas lze podle § 96a stavebního zákona vydat společně s ohlášením.

Územní souhlas postačí v případech:

 • stavebních záměrů uvedených v § 103
 • ohlašovaných staveb,jejich změn a zařízení
 • změn staveb
 • změn druhu pozemku o výměře nad 300 m2 nejvíce však do 1000m2
 • staveb umisťovaných v uzavřených prostorech ohraničených existujícími budovami, pokud odpovídají jejich způsobu užívání,nemění se vnější půdorysné ohraničenía výškové uspořádání prostoru
 • terénních úprav do 1,5 m výšky nebo hloubky, o výměře nad 300 m2 nejvíce však do 1000m2 na pozemcích, které nehraničí s veřejnými komunikacemi nebo veřejným prostranstvím, pokud nedochází k nakládání s odpady
 • odstavných, manipulačních, prodejních, skladových nebo výstavních ploch nad 300 m2 nejvíce však do 1000m2, které neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatel nebo jím pověřená zplnomocněná osoba - zástupce

06. Podmínky a postup řešení

Žádost musí být v souladu s ustanovením § 96 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších zákonů. Navrhovatel musí doložit požadované doklady a dokumentaci.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním písemné žádosti s požadovanými doklady (nutno použít předepsaný formulář - lze stáhnout).

Předepsaný formulář – oznámení záměru k vydání územního souhlasu je k dispozici zde

Žádost je možné podat:

 • zaslat poštou na adresu zdejšího Magistrátu – Hynaisova 10, Olomouc
 • osobně na podatelně Magistrátu – Hynaisova 10, 77911 Olomouc
 • osobně na obslužném pracovišti stavebního odboru Magistrátu – Hynaisova 10, Olomouc – přízemí, pondělí a středa 8:00-12:00 13:00-17:00, úterý a čtvrtek 8:00-12:00 13:00-15:30
 • osobně na podatelně oddělení územně správního– pí. Kremplová, kancelář č.2.43, Hynaisova 10, Olomouc
 • osobně u příslušného pracovníka oddělení územně správního kancelář č.2.45, 2.46, 2.51, 2.52

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

kdy:

 • úřední dny: pondělí a středa 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
 • úterý, čtvrtek, pátek - po telefonické dohodě

oprávněné úřední osoby:

 • Ing. Miloš Hlaváček – vedoucí oddělení, Magistrát města Olomouce, Hynaisova 10 -> kanc. 2.44 -> tel.588 488 200
 • Ing. Magda Obručníková, Magistrát města Olomouce, Hynaisova 10 -> kanc. 2.45 -> tel.588 488 204
 • Hana Šolcová, Magistrát města Olomouce, Hynaisova 10 -> kanc. 2.45 -> tel.588 488 214
 • Ing. Eva Filková, Magistrát města Olomouce, Hynaisova 10 -> kanc. 2.46 -> tel.588 488 216
 • Jiří Gregárek, Magistrát města Olomouce, Hynaisova 10 -> kanc. 2.46 -> tel.588 488 206
 • Ing. Marie Černá, Magistrát města Olomouce, Hynaisova 10 -> kanc. 2.51 -> tel.588 488 203
 • Ivana Franková, Magistrát města Olomouce, Hynaisova 10 -> kanc. 2.51 -> tel.588 488 205
 • Ing. Michal Sedlák, Magistrát města Olomouce, Hynaisova 10 -> kanc. 2.52 -> tel.588 488 202
 • Tomáš Zbožínek, Magistrát města Olomouce, Hynaisova 10 -> kanc. 2.52 -> tel.588 488 207

Dále je možné využít obslužné pracoviště umístěné v mezipatře u vchodu do budovy a to v

 • úřední dny: pondělí a středa 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
 • úterý, čtvrtek - 8.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 15:30

Dále můžete využít elektronickou podatelnu pro podávání žádosti opatřené zaručeným elektronickým podpisem [email protected]

Rozdělení jednotlivých katastrálních území - odd. územně správní

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

 • vyplněnou žádost: Žádost o vyjádření k existenci technické infrastruktury
 • doklady prokazující jeho vlastnické právo,smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu k pozemkům nebo stavbám, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn;anebo souhlas jejich vlastníka
 • závazná stanoviska dotčených orgánů
 • stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
 • souhlasy osob, které jsou vlastníky pozemků, které mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být záměr uskutečněn;souhlas musí být vyznačen na situačním výkresu. Souhlas se nevyžaduje u stavebních záměrů z §103, pokud nejsou umístěny ve vzdálenosti od společných hranic pozemků menší než 2m.
 • jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy

11. Formuláře

Použití formuláře je povinné. Formulář žádosti „oznámení záměru k vydání územního souhlasu“ lze obdržet na oddělení územně správním stavebního odboru Magistrátu města Olomouce nebo na obslužném pracovišti stavebního odboru Magistrátu města Olomouce – Hynaisova 10, nebo lze stáhnout zde: zde

12. Správní a jiné poplatky

 1. 1. Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení anebo vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
  • a) ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci 1000 Kč
  • b) ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty 5000 Kč
  • c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písmenu a) nebo b) s výjimkou stavby garáže 500 Kč
  • d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží 1000 Kč a 500 Kč za čtvrté a každé další stání , nejvýše 5000 Kč
  • e) ke stavbám, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení s výjimkou staveb veřejné technické infrastruktury nebo ke stavbám, které vyžadují ohlášení a nejsou uvedené v písmenu a) nebo b) 1000 Kč
  • f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e) 20 000 Kč
  • g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel 300 Kč
  • h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g) 3000 Kč

Za vydání územního souhlasu vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

13. Lhůty pro vyřízení

 • v jednodušších případech ve lhůtě do 30 dnů ode dne podání žádosti

16. Možnost řešit elektronicky

Podání lze učinit též emailem opatřeným zaručeným elektronickým podpisem na adresu: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

17. Právní předpisy

 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
 • Vyhláška č. 501/2006 Sb. , o obecných požadavcích na využívání území ve znění vyhl. Č. 269/2009 Sb., a vyhl. č. 22/2010 Sb.
 • Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územním opatření
 • Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
 • Vyhláška č.268/2009, o technických požadavcích na stavby
 • Vyhláška č.398/2009, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

19. Opravné prostředky

Územní souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání.

Územní souhlas nepozbývá platnosti,

 • bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů nebo nabyl-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru.
 • bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel
 • vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru autorizovaným inspektorem podaného v době platnosti právo stavební záměr realizovat
 • byla-li v době jeho platnosti uzavřena veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení a nabyla účinnosti.

Územní souhlas pozbývá platnosti dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru.
Územní souhlas lze změnit územním ohlasem nebo územním rozhodnutím.
Proti územnímu souhlasu se nelze odvolat. Je možno požádat do 1 roku o přezkum, žádost se podává u správního orgánu, který územní souhlas vydal.

21. Často kladené dotazy

Lze vydat územní souhlas, i když nemám souhlas vlastníka sousední nemovitosti?
Lze, pokud navrhovaná stavba má být umístěna min. 2m od hranice pozemků. V opačném případě tj. bez souhlasů vlastníka sousedního pozemku musí proběhnout řízení o výjimce a územní řízení se všemi náležitostmi a lhůtami. Do řízení o povolení výjimky a územního řízení souhlas souseda není nutno předkládat.

25. Zodpovědný útvar

27. Platnost od

17. 12. 2010

28. Aktualizováno kdy

7. 10. 2021

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon