Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Stavební úřad

Územní rozhodnutí

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

os-013

04. Základní informace

Jedná se o územní rozhodnutí pro umístění stavby na pozemku. Bývá vydáno jako výsledek územního řízení vedeného stavebním úřadem podle stavebního zákona. Na jeho základě lze vydat stavební povolení.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatel nebo jím pověřená zplnomocněná osoba – zástupce

06. Podmínky a postup řešení

Žádost musí být v souladu s ustanovením § 86 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších zákonů. Navrhovatel musí doložit požadované doklady a dokumentaci.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním písemné žádosti s požadovanými doklady (nutno použít předepsaný formulář - lze stáhnout).

Předepsaný formulář – žádsot o územně plánovací informaci je k dispozici zde

Žádost je možné podat:

 • zaslat poštou na adresu zdejšího Magistrátu – Hynaisova 10, Olomouc
 • osobně na podatelně Magistrátu – Hynaisova 10, 77911 Olomouc
 • osobně na obslužném pracovišti stavebního odboru Magistrátu – Hynaisova 10, Olomouc – přízemí, pondělí a středa 8:00-12:00 13:00-17:00, úterý a čtvrtek 8:00-12:00 13:00-15:30
 • osobně na podatelně oddělení územně správního– pí. Kremplová, kancelář č.2.43, Hynaisova 10, Olomouc
 • osobně u příslušného pracovníka oddělení územně správního kancelář č.2.45, 2.46, 2.51, 2.52

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

kdy:

 • úřední dny: pondělí a středa 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
 • úterý, čtvrtek, pátek - po telefonické dohodě

oprávněné úřední osoby:

 • Ing. Miloš Hlaváček – vedoucí oddělení, Magistrát města Olomouce, Hynaisova 10 -> kanc. 2.44 -> tel.588 488 200
 • Ing. Magda Obručníková, Magistrát města Olomouce, Hynaisova 10 -> kanc. 2.45 -> tel.588 488 204
 • Hana Šolcová, Magistrát města Olomouce, Hynaisova 10 -> kanc. 2.45 -> tel.588 488 214
 • Ing. Eva Filková, Magistrát města Olomouce, Hynaisova 10 -> kanc. 2.46 -> tel.588 488 216
 • Jiří Gregárek, Magistrát města Olomouce, Hynaisova 10 -> kanc. 2.46 -> tel.588 488 206
 • Ing. Marie Černá, Magistrát města Olomouce, Hynaisova 10 -> kanc. 2.51 -> tel.588 488 203
 • Ivana Franková, Magistrát města Olomouce, Hynaisova 10 -> kanc. 2.51 -> tel.588 488 205
 • Ing. Michal Sedlák, Magistrát města Olomouce, Hynaisova 10 -> kanc. 2.52 -> tel.588 488 202
 • Tomáš Zbožínek, Magistrát města Olomouce, Hynaisova 10 -> kanc. 2.52 -> tel.588 488 207

Dále je možné využít obslužné pracoviště umístěné v mezipatře u vchodu do budovy a to v

 • úřední dny: pondělí a středa 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
 • úterý, čtvrtek - 8.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 15:30

Dále můžete využít elektronickou podatelnu pro podávání žádosti opatřené zaručeným elektronickým podpisem [email protected]

Rozdělení jednotlivých katastrálních území - odd. územně správní

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

 • vyplněnou žádost: Žádost o vyjádření k existenci technické infrastruktury
 • doklad prokazující vlastnické právo k pozemku nebo stavbě (nelze-li to zjistit z katastru nemovitostí). Není-li pozemek ve vlastnictví stavebníka, pak doklad o právu založeném smlouvou provést stavbu nebo alespoň souhlas jeho vlastníka
 • dokumentaci pro územní rozhodnutí, zpracovanou autorizovanou osobou v rozsahu dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení.
 • závazná stanoviska dotčených orgánů
 • stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

11. Formuláře

Použití formuláře je povinné. Formulář žádosti lze obdržet na oddělení územně správním stavebního odboru Magistrátu města Olomouce nebo na obslužném pracovišti stavebního odboru Magistrátu města Olomouce – Hynaisova 10, nebo lze stáhnout zde

12. Správní a jiné poplatky

 1. Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení anebo vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
  • ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci 1000 Kč
  • ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty 5000 Kč
  • ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písmenu a) nebo b) s výjimkou stavby garáže 500 Kč
  • ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží 1000 Kč a 500 Kč za čtvrté a každé další stání , nejvýše 5000 Kč
  • ke stavbám, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení s výjimkou staveb veřejné technické infrastruktury nebo ke stavbám, které vyžadují ohlášení a nejsou uvedené v písmenu a) nebo b) 1000 Kč
  • ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e) 20 000 Kč
  • ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel 300 Kč
  • ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g) 3000 Kč
 2. 2. Vydání rozhodnutí o změně využití území
  • do výměry 5000 m2 včetně 1000 Kč
  • nad výměru 5000 m2 3000 Kč
 3. Vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků 1000 Kč
 4. Vydání rozhodnutí o ochranném pásmu 2000 Kč
 5. Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 5000 Kč

Poznámky

 1. Je-li jedním územním rozhodnutím nebo územním souhlasem nebo veřejnoprávní smlouvou umisťováno více staveb,které jsou uvedeny pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky.
 2. Za vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
 3. Za vydání územního souhlasu vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
 4. Za uzavření veřejnoprávní smlouvy vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
 5. Za vydání změny územního rozhodnutí vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
 6. Za vydání rozhodnutí o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
 7. Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky,popřípadě této položky a položky 18.
 8. Za uzavření společné veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a o provedení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených za uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a za uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby.

Poplatek je možno zaplatit:

 • hotově v pokladní hodiny na pokladně Magistrátu města Olomouce, I. patro, Hynaisova 10
 • bezhotovostně složenkou nebo převodem z účtu navrhovatele - podmínkou je uvedení variabilního symbolu přiděleného Magistrátem

Zaplacení správního poplatku je nezbytné doložit před vydáním rozhodnutí nebo souhlasu.

13. Lhůty pro vyřízení

 • v jednodušších případech ve lhůtě do 60 dnů ode dne podání žádosti
 • ve složitějších případech do 90 dnů ode dne podání žádosti

14. Další účastníci

Účastníci územního řízení - § 85 stavebního zákona:

 • Žadatel
 • Obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn
 • Vlastník pozemku nebo stavby, na kterém má být záměr uskutečněn
 • Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být územním rozhodnutím přímo dotčeno
 • Osoby podle zvláštního právního předpisu (občanská sdružení)

16. Možnost řešit elektronicky

Podání lze učinit též emailem opatřeným zaručeným elektronickým podpisem na adresu: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

17. Právní předpisy

 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
 • Vyhláška č. 501/2006 Sb. , o obecných požadavcích na využívání území ve znění vyhl. Č. 269/2009 Sb., a vyhl. č. 22/2010 Sb.
 • Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územním opatření
 • Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
 • Vyhláška č.268/2009, o technických požadavcích na stavby
 • Vyhláška č.398/2009, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

19. Opravné prostředky

Opravné prostředky proti územnímu rozhodnutí se dělí na řádné – odvolání a mimořádné - přezkum a obnova řízení. Rozdíl mezi nimi je ten, že odvolání je možné do rozhodnutí, které ještě nenabylo právní moci, přičemž přezkum nebo obnova řízení je možná pouze u pravomocných rozhodnutí. V případě odvolání odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud správní řád nestanoví jinak. Odvolání se podává u správního orgánu, který rozhodnutí vydal.

21. Často kladené dotazy

1. To si nemohu postavit na svém pozemku co chci?
Město Olomouc i okolní obce, které spadají do působnosti stavebního úřadu Olomouc, mají zpracován Územní plán obce, který ve větší či menší míře výstavbu v celé obci reguluje. Každá stavba musí být s tímto územním plánem v souladu. Netýká se to pouze kategorizace stavby, ale často i její velikosti, její výšky, stavební čáry, tvaru střech apod. Také vzdálenosti staveb od hranice pozemku nebo mezi sebou jsou předepsány vyhláškou.

2. Musím mít územní rozhodnutí i pro stavbu, která není se zemí pevně spojena základem?
Toto hledisko pouze rozlišuje věc movitou a nemovitou. Stavební zákon toto hledisko nezná a umístění na pozemku se posuzuje bez tohoto rozlišení, např. i stánek stojící volně na pozemku musí mít alespoň územní souhlas popř. územní rozhodnutí.

3. Mohu vám svoji neúplnou žádost již na úřadě nechat, abych proces urychlil a postupně Vám budu doklady doplňovat?
Dnem podání žádosti sice řízení zahájeno je, ale pokud podání není úplné, stavební úřad musí řízení přerušit a lhůta pro vyřízení žádosti je pozastavena. Až pomine důvod přerušení a dokumentace je doplněna, teprve poté bude řízení pokračovat. Není možné, aby stavebnímu úřadu vypršela lhůta pro vyřízení žádosti, aniž by ve věci, ne vlastní vinou, mohl učinit první úkon. Proto žádost je nejvhodnější podávat, až je spisová dokumentace kompletní.

25. Zodpovědný útvar

27. Platnost od

17. 12. 2010

28. Aktualizováno kdy

7. 10. 2021

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon