Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Stavební úřad

Územně plánovací informace

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

os-012

04. Základní informace

Stavební úřad poskytuje podle ust. §21 stavebního zákona v rámci své působnosti jako předběžné informace územně plánovací informace o

 • podmínkách využívání území a změn jeho využití zejména na základě územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace – pro orgány veřejné správy. Pro fyzické osoby informace z hlediska územního plánu poskytuje orgán územního plánování – odbor koncepce a rozvoje MMOl.
 • podmínkách vydání územního rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů
 • podmínkách vydání územního souhlasu v případech, kdy je možno jím nahradit územní rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatel nebo jím pověřená zplnomocněná osoba - zástupce

06. Podmínky a postup řešení

Žádost musí být v souladu s ustanovením § 21 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších zákonů. Žadatel o územně plánovací informaci musí v žádosti uvést konkrétní požadavky na informaci v souvislosti se svým záměrem na změnu v území a konkrétní údaje o svém záměru, zejména účel a technické provedení stavby nebo jiného opatření v území.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním písemné žádosti s požadovanými doklady

Žádost je možné podat:

 • zaslat poštou na adresu zdejšího Magistrátu – Hynaisova 10, Olomouc
 • osobně na podatelně Magistrátu – Hynaisova 10, 77911 Olomouc
 • osobně na obslužném pracovišti stavebního odboru Magistrátu – Hynaisova 10, Olomouc – přízemí, pondělí a středa 8:00-12:00 13:00-17:00, úterý a čtvrtek 8:00-12:00 13:00-15:30
 • osobně na podatelně oddělení územně správního– pí. Kremplová, kancelář č.2.53, Hynaisova 10, Olomouc
 • osobně u příslušného pracovníka oddělení územně správního kancelář č.2.45, 2.46, 2.51, 2.52

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

kdy:

 • úřední dny: pondělí a středa 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
 • úterý, čtvrtek, pátek - po telefonické dohodě

oprávněné úřední osoby:

 • Ing. Miloš Hlaváček – vedoucí oddělení, Magistrát města Olomouce, Hynaisova 10 -> kanc. 2.44 -> tel.588 488 200
 • Ing. Magda Obručníková, Magistrát města Olomouce, Hynaisova 10 -> kanc. 2.45 -> tel.588 488 204
 • Hana Šolcová, Magistrát města Olomouce, Hynaisova 10 -> kanc. 2.45 -> tel.588 488 214
 • Ing. Eva Filková, Magistrát města Olomouce, Hynaisova 10 -> kanc. 2.46 -> tel.588 488 216
 • Jiří Gregárek, Magistrát města Olomouce, Hynaisova 10 -> kanc. 2.46 -> tel.588 488 206
 • Ing. Marie Černá, Magistrát města Olomouce, Hynaisova 10 -> kanc. 2.51 -> tel.588 488 203
 • Ivana Franková, Magistrát města Olomouce, Hynaisova 10 -> kanc. 2.51 -> tel.588 488 205
 • Ing. Michal Sedlák, Magistrát města Olomouce, Hynaisova 10 -> kanc. 2.52 -> tel.588 488 202
 • Tomáš Zbožínek, Magistrát města Olomouce, Hynaisova 10 -> kanc. 2.52 -> tel.588 488 207

Dále je možné využít obslužné pracoviště umístěné v mezipatře u vchodu do budovy a to v

 • úřední dny: pondělí a středa 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
 • úterý, čtvrtek - 8.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 15:30

Dále můžete využít elektronickou podatelnu pro podávání žádosti opatřené zaručeným elektronickým podpisem [email protected]

Rozdělení jednotlivých katastrálních území - odd. územně správní

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 503/2006Sb.

 • žádost
 • grafickou přílohu obsahující situační výkres současného stavu v území v měřítku katastrální mapy, včetně parcelních čísel, se zakreslením požadovaného předmětu územního řízení, s vyznačením požadovaného záměru, jeho vazeb a účinků na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
 • U informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití podle § 21 odst.1 písm.a) stavebního zákona se grafická příloha nepřikládá.

11. Formuláře

Formulář „žádost o územně plánovací informaci“ neexistuje, lze požádat písemně volnou formou.

12. Správní a jiné poplatky

Územně plánovací informace je bez poplatku

13. Lhůty pro vyřízení

 • v jednodušších případech ve lhůtě do 30 dnů ode dne podání žádosti
 • ve složitějších případech do 60 dnů ode dne podání žádosti

16. Možnost řešit elektronicky

Podání lze učinit též emailem opatřeným zaručeným elektronickým podpisem na adresu: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

17. Právní předpisy

 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
 • Vyhláška č. 501/2006 Sb. , o obecných požadavcích na využívání území ve znění vyhl. Č. 269/2009 Sb., a vyhl. č. 22/2010 Sb.
 • Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územním opatření
 • Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
 • Vyhláška č.268/2009, o technických požadavcích na stavby
 • Vyhláška č.398/2009, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

19. Opravné prostředky

Poskytnutá územně plánovací informace platí 1 rok ode dne jejího vydání, pokud v této lhůtě orgán, který ji vydal, žadateli nesdělí, že došlo ke změně podmínek, za kterých byla vydána, zejména na základě provedení aktualizace příslušných územně analytických podkladů, schválení zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje a zprávy o uplatňování územního plánu.

Proti územně plánovací informaci se nelze odvolat. Je možno požádat o přezkum, žádost se podává u správního orgánu, který územně plánovací informaci vydal.

25. Zodpovědný útvar

27. Platnost od

17. 12. 2010

28. Aktualizováno kdy

7. 10. 2021

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon