Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Stavební úřad

Užívání staveb

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

os-011

04. Základní informace

Tato problematika je upravena v ustanoveních §§ 119 - 124 zákona č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „stavební zákon“) a souvisejících právních předpisech:

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen “správní řád“ )
 • Vyhláška č.498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech
 • Vyhláška č 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění změny vyhlášky č. 62/2013 Sb.
 • Vyhláška č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech , územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
 • Vyhláška č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
 • Vyhláška č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění změny vyhlášky č. 63/2013 Sb.
 • Vyhláška č.268/2009, o technických požadavcích na stavby
 • Vyhláška č.398/2009, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 • Vyhláška č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8 nebo stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu podle §104 odst. 1 písm. a) až d) a k), nebo stavby ohlašované podle zvláštního právního předpisu anebo byla prováděna na podkladě veřejnoprávní smlouvy podle § 116 stavebního zákona nebo certifikátu autorizovaného inspektora § 117 stavebního zákona, byla dokončována podle opakovaného stavebního povolení nebo dodatečného povolení stavby pod § 129 stavebního zákona, lze užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu - § 120 stavebního zákona nebo kolaudačního souhlasu- § 122 stavebního zákona.

Stavební úřad může na žádost stavebníka vydat časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby - § 123 stavebního zákona, a to před jejím úplným dokončením, pokud to nemá podstatný vliv na uživatelnost stavby, neohrozí to bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí. Dále může stavební úřad vydat povolení ke zkušebnímu provozu stavby - § 124 stavebního zákona, kterým se ověřuje funkčnost a vlastnosti provedené stavby podle dokumentaci či projektové dokumentace.

Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právnímu předpisy např.

 • § 4 vyhlášky č. 111/1981 Sb., o čištění komínů
 • §§15 a 19 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů( zákon o vodovodech a kanalizacích)
 • § 4 vyhlášky č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, ve znění nařízení vlády č. 352/200Sb.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Ve výše uvedené věci je oprávněn jednat stavebník tedy fyzická osoba, fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů nebo právnická osoba a to samostatně nebo na základě zmocnění k zastupování.

06. Podmínky a postup řešení

Na základě písemného oznámení o užívání stavby, žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavby a žádosti o povolení předčasného užívání stavby, které je nutné podat na předepsaném formuláři, přičemž obsahové náležitosti podání i žádosti jsou upraveny v ust. § 37 správního řádu a v ust. §§ 120 odst. 1 a 6, 122 odst. 1 a 6 a § 123 odst.1 a 5 stavebního zákona a ve vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění změny vyhlášky č. 63/2013 Sb.( dále jen „vyhlášky“)

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Osobně na odboru stavebním, oddělení pozemních staveb Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, Olomouc, ve 2. nadzemní podlaží, v úřední dny pondělí a středa od 8.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 17.00 hodin, v ostatní dny tamtéž po předchozí domluvě. Dále je možné využít obslužné pracoviště umístěné v mezipatře výše uvedené budovy a to v úřední dny a dále v úterý a ve čtvrtek od 8.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 15:30 hodin.

Dále můžete využít elektronickou podatelnu pro podávání a žádosti opatřené zaručeným elektronickým podpisem [email protected] a e-mailové adresy na jednotlivé stavební odborné referenty ve tvaru [email protected]

Hodolany, Holice, Nedvězí, Nemilany, Nové Sady, Povel, Slavonín

Ing. Molková Svatava, č.kanc.: 2.01, tel.: 588 488 190
pověřená organizací práce

 • Ing. Pěčková Zuzana, č.kanc.: 2.02, tel.: 588 488 179
 • Ing. Hradilová Alena, č.kanc.: 2.02, tel.: 588 488 181
 • Kořínková Anna, č.kanc.: 2.03, tel.: 588 488 193
 • Ing. Štěpánek Jiří, č.kanc.: 2.03, tel.: 588 488 213

Bělidla, Hejčín, Chválkovice, Klášterní Hradisko, Pavlovičky, Řepčín

Ing. Molková Svatava, č.kanc.: 2.01, tel.: 588 488 190 pověřená organizací práce
 • Ing. Molková Svatava, č.kanc.: 2.01, tel.: 588 488 190
 • Vyhlídal Miroslav, č.kanc.: 2.29, tel.: 588 488 177
 • Ing. Gamba Jakub, č.kanc.: 2.29, tel.: 588 488 192
 • Procházková Leona, č.kanc.: 2.30, tel.: 588 488 175
 • Ing. Ptáčková Pavlína, č.kanc.: 2.30, tel.: 588 488 176

Černovír, Lazce, Olomouc - město, Topolany, Týneček

Ing. Filip Kamil, č.kanc.: 2.28, tel.: 588 488 188
pověřený organizací práce

 • Ing. Očenášková Janka, č.kanc.: 2.27, tel.: 588 488 191
 • Suchánková Hana, č.kanc.: 2.27, tel.: 588 488 187
 • Ing. Filip Kamil, č.kanc.: 2.28, tel.: 588 488 188
 • Ing. Mierva Jan, č.kanc.: 2.28, tel.: 588 488 178

Droždín, Chomoutov, Lošov, Neředín, Nová Ulice, Nový Svět, Radíkov, Svatý Kopeček

Ing. Filip Kamil, č.kanc.: 2.28, tel.: 588 488 188
pověřený organizací práce

 • Ing. Pešatová Věra, č.kanc.: 2.26, tel.: 588 488 183
 • Ing. Modráčková Lucie, č.kanc.: 2.26, tel.: 588 488 182
 • Ing. Mutinová Ludmila, č.kanc.: 2.22, tel.: 588 488 195
 • Koblihová Milena, č.kanc. 2.22, tel. 588 488 184

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

K žádosti je nutné připojit všechny potřebné doklady či písemnosti, které jsou stanoveny v ust. §§ 120, 121, 123 a 124 stavebního zákona a v přílohách č. 11, 12 a 13 vyhlášky ( respektive v části B předepsaného formuláře). Žádost k povolení zkušebního provozu je možné podat písemně volnou formou.

11. Formuláře

Předepsaný formulář je k dispozici zde

12. Správní a jiné poplatky

Za vydání kolaudačního souhlasu se správní poplatek nevyměřuje.
Za vydání povolení k předčasnému užívání stavby se vyměřuje správní poplatek podle položky č. 18 bodu 8 , I. části sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb.,o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 1 000,- Kč.
Za vydání povolení ke zkušebnímu provozu stavby se vyměřuje správní poplatek podle položky č. 18 bodu 9 , I. části sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb.,o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 1 000,- Kč.

13. Lhůty pro vyřízení

S užíváním stavby pro účel, k němuž byla stavba povolena, může být započato, pokud do 30 dnů od oznámení užívání, stavební úřad rozhodnutím užívání nezakáže.
Stavební úřad do 15 dnů ode dne doručení žádosti stavebníka o vydání kolaudačního souhlasu stanoví termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Závěrečná kontrolní prohlídka musí být vykonána do 60 dnů ode dne doručení žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

14. Další účastníci

Oznámení užívání stavby a kolaudační souhlas - nevede se řízení, a proto zde není stanoven okruh účastníků řízení.
Předčasné užívání stavby - účastníkem řízení je podle ust. § 123 odst. 1 stavebního zákona stavebník, zhotovitel stavby a vlastník stavby.
Zkušební provoz stavby – účastníkem řízení je podle ust. § 124 odst. 2 stavebního zákona stavebník a vlastník stavby.

Další dotčení mohou být dotčené orgány, provozovatelé a vlastníci veřejné dopravní a technické infrastruktury.

19. Opravné prostředky

Oznámení užívání stavby a kolaudační souhlas jsou správní akty, které je možné přezkoumat. Žádost o přezkum se podává u správního orgánu, který ho vydal.

Opravné prostředky proti rozhodnutí o povolení k předčasnému užívání stavby a rozhodnutí o povolení zkušebního provozu se dělí na řádné – odvolání a mimořádné- přezkum a obnova řízení. Rozdíl mezi nimi je ten, že odvolání je možné do rozhodnutí, které ještě nenabylo právní moci, přičemž přezkum nebo obnova řízení je možná pouze u pravomocných rozhodnutí. V případě odvolání odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud správní řád nestanoví jinak. Odvolání se podává u správního orgánu, který rozhodnutí vydal.

25. Zodpovědný útvar

27. Platnost od

17. 12. 2010

28. Aktualizováno kdy

13. 10. 2022

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon