Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Stavební úřad

Změna v užívání stavby

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

os-010

04. Základní informace

Tato problematika je upravena v ustanoveních §§ 126 a 127 zákona č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „stavební zákon“) a souvisejících právních předpisech:

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen “správní řád“ )
 • Vyhláška č.498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech
 • Vyhláška č 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění změny vyhlášky č. 62/2013 Sb.
 • Vyhláška č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech , územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
 • Vyhláška č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
 • Vyhláška č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění změny vyhlášky č. 63/2013 Sb.
 • Vyhláška č.268/2009, o technických požadavcích na stavby
 • Vyhláška č.398/2009, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 • Vyhláška č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

Stavbu lze užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnutí, v oznámení o užívání stavby nebo kolaudačním souhlasu. Nevyžaduje-li stavba kolaudaci podle § 119 odst. 1 stavebního zákona, lze ji užívat jen k účelu vymezeném v povolení stavby.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Ve výše uvedené věci je oprávněna jednat fyzická osoba, fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů nebo právnická osoba a to samostatně nebo na základě zmocnění k zastupování.

06. Podmínky a postup řešení

Na základě písemného oznámení o změně v užívání stavby, které je nutné podat na předepsaném formuláři, přičemž obsahové náležitosti podání jsou upraveny v ustanovení § 37 správního řádu a v ustanovení § 127 odst. 1 a 6 stavebního zákona včetně jeho prováděcí vyhlášky - vyhláška č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění změny vyhlášky č. 63/2013 Sb.( dále jen „vyhláška“ )

Doklady:

K podání je nutné připojit všechny potřebné doklady či písemnosti, přičemž jejich seznam je uveden v ustanovení § 127 odst. 1 a 6 stavebního zákona a v příloze č. 14 vyhlášky ( respektive v části B předepsaného formuláře).

Dojde-li stavební úřad k závěru, že oznámení o změně v užívání stavby není úplné nebo změna v užívání nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu se změnou v užívání stavby, rozhodne usnesením, že oznámenou změnu v užívání projedná v řízení. . Toto usnesení se oznamuje pouze oznamovateli a nelze se proti němu odvolat. Podané oznámení se považuje za žádost o povolení změny v užívání stavby. Řízení je zahájeno dnem podání oznámení. Lhůta pro vydání rozhodnutí začíná běžet od právní moci usnesení.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Osobně na odboru stavebním, oddělení pozemních staveb Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, Olomouc, ve 2. nadzemní podlaží, v úřední dny pondělí a středa od 8.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 17.00 hodin, v ostatní dny tamtéž po předchozí domluvě. Dále je možné využít obslužné pracoviště umístěné v mezipatře výše uvedené budovy a to v úřední dny a dále v úterý a ve čtvrtek od 8.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 15:30 hodin.

Dále můžete využít elektronickou podatelnu pro podávání a žádosti opatřené zaručeným elektronickým podpisem [email protected] a e-mailové adresy na jednotlivé stavební odborné referenty ve tvaru [email protected]

Hodolany, Holice, Nedvězí, Nemilany, Nové Sady, Povel, Slavonín

Ing. Molková Svatava, č.kanc.: 2.01, tel.: 588 488 190
pověřená organizací práce

 • Ing. Pěčková Zuzana, č.kanc.: 2.02, tel.: 588 488 179
 • Ing. Hradilová Alena, č.kanc.: 2.02, tel.: 588 488 181
 • Kořínková Anna, č.kanc.: 2.03, tel.: 588 488 193
 • Ing. Štěpánek Jiří, č.kanc.: 2.03, tel.: 588 488 213

Bělidla, Hejčín, Chválkovice, Klášterní Hradisko, Pavlovičky, Řepčín

Ing. Molková Svatava, č.kanc.: 2.01, tel.: 588 488 190 pověřená organizací práce
 • Ing. Molková Svatava, č.kanc.: 2.01, tel.: 588 488 190
 • Vyhlídal Miroslav, č.kanc.: 2.29, tel.: 588 488 177
 • Ing. Gamba Jakub, č.kanc.: 2.29, tel.: 588 488 192
 • Procházková Leona, č.kanc.: 2.30, tel.: 588 488 175
 • Ing. Ptáčková Pavlína, č.kanc.: 2.30, tel.: 588 488 176

Černovír, Lazce, Olomouc - město, Topolany, Týneček

Ing. Filip Kamil, č.kanc.: 2.28, tel.: 588 488 188
pověřený organizací práce

 • Ing. Očenášková Janka, č.kanc.: 2.27, tel.: 588 488 191
 • Suchánková Hana, č.kanc.: 2.27, tel.: 588 488 187
 • Ing. Filip Kamil, č.kanc.: 2.28, tel.: 588 488 188
 • Ing. Mierva Jan, č.kanc.: 2.28, tel.: 588 488 178

Droždín, Chomoutov, Lošov, Neředín, Nová Ulice, Nový Svět, Radíkov, Svatý Kopeček

Ing. Filip Kamil, č.kanc.: 2.28, tel.: 588 488 188
pověřený organizací práce

 • Ing. Pešatová Věra, č.kanc.: 2.26, tel.: 588 488 183
 • Ing. Modráčková Lucie, č.kanc.: 2.26, tel.: 588 488 182
 • Ing. Mutinová Ludmila, č.kanc.: 2.22, tel.: 588 488 195
 • Koblihová Milena, č.kanc. 2.22, tel. 588 488 184

11. Formuláře

Předepsaný formulář je k dispozici zde

12. Správní a jiné poplatky

Za vydání souhlasu se změnou v užívání stavby se vyměřuje správní poplatek podle položky č. 18 bodu 11, I. části sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb.,o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 500,- Kč.

Za vydání rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby se vyměřuje správní poplatek podle položky č. 18 bodu 10, I. části sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb.,o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 1 000,- Kč.

13. Lhůty pro vyřízení

Lhůty pro provedení úkonů upravuje ustanovení § 127 odst. 2 a 4 stavebního zákona.
V případě oznámení změny v užívání stavby je lhůta 30 dnů.
V případě řízení o změně v užívání stavby jsou lhůty stanoveny v § 71 správního řádu. Lhůty pro vydání rozhodnutí lze za splnění zákonných podmínek prodloužit. Dle ustanovení § 71 správního řádu je správní orgán povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu s tím, že pokud toto nelze splnit, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení. K této lhůtě se připočítává doba až 30 dnů.
Tedy dle výše uvedeného je lhůta pro vydání rozhodnutí 30-60 dnů, pokud je nutné svolat místního šetření.

14. Další účastníci

Vzhledem k tomu, že při oznámení změny v užívání stavby se nevede správní řízení, není ve stavebním zákoně ani správním řádu vymezen okruh účastníků řízení.

V případě, že se vede řízení o změně v užívání stavby je okruh účastníků řízení stanoven v ustanovení § 27 správního řádu.

Účastníky řízení jsou:

 • žadatel a další dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu
 • další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech
 • osoby, o kterých to stanoví zvláštní zákon

Další dotčení mohou být dotčené orgány, provozovatelé a vlastníci technické infrastruktury.

19. Opravné prostředky

Souhlas se změnou v užívání stavby je správní akt, který je možné přezkoumat. Žádost o přezkum se podává u správního orgánu, který ho vydal.
Opravné prostředky proti rozhodnutí o změně v užívání stavby se dělí na řádné – odvolání a mimořádné- přezkum a obnova řízení. Rozdíl mezi nimi je ten, že odvolání je možné do rozhodnutí, které ještě nenabylo právní moci, přičemž přezkum nebo obnova řízení je možná pouze u pravomocných rozhodnutí. V případě odvolání odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud správní řád nestanoví jinak. Odvolání se podává u správního orgánu, který rozhodnutí vydal.

25. Zodpovědný útvar

27. Platnost od

17. 12. 2010

28. Aktualizováno kdy

13. 10. 2022

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon