Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Stavební úřad

Stavební povolení

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

os-009

04. Základní informace

Tato problematika je upravena v ustanoveních §§ 108 - 115 zákona č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „stavební zákon“) a souvisejících právních předpisech:

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen “správní řád“ )
 • Vyhláška č.498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech
 • Vyhláška č 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění změny vyhlášky č. 62/2013 Sb.
 • Vyhláška č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech , územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
 • Vyhláška č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
 • Vyhláška č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění změny vyhlášky č. 63/2013 Sb.
 • Vyhláška č.268/2009, o technických požadavcích na stavby
 • Vyhláška č.398/2009, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 • Vyhláška č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Ve výše uvedené věci je oprávněna jednat fyzická osoba, fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů nebo právnická osoba a to samostatně nebo na základě zmocnění k zastupování.

06. Podmínky a postup řešení

Na základě žádosti, kterou je nutné podat na předepsaném formuláři, přičemž obsahové náležitosti žádosti jsou upraveny v ust. § 37 správního řádu a v ust. § 110 odst. 1, 2, 3 a 5 stavebního zákona včetně jeho prováděcích vyhlášek - vyhláška č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění změny vyhlášky č. 63/2013 Sb. ( dále jen „vyhlášky“) a vyhláška č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění změny vyhlášky č. 62/2013 Sb.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Osobně na odboru stavebním, oddělení pozemních staveb Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, Olomouc, ve 2. nadzemní podlaží, v úřední dny pondělí a středa od 8.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 17.00 hodin, v ostatní dny tamtéž po předchozí domluvě. Dále je možné využít obslužné pracoviště umístěné v mezipatře výše uvedené budovy a to v úřední dny a dále v úterý a ve čtvrtek od 8.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 15:30 hodin.

Dále můžete využít elektronickou podatelnu pro podávání a žádosti opatřené zaručeným elektronickým podpisem [email protected] a e-mailové adresy na jednotlivé stavební odborné referenty ve tvaru [email protected]

Hodolany, Holice, Nedvězí, Nemilany, Nové Sady, Povel, Slavonín

Ing. Molková Svatava, č.kanc.: 2.01, tel.: 588 488 190
pověřená organizací práce

 • Ing. Pěčková Zuzana, č.kanc.: 2.02, tel.: 588 488 179
 • Ing. Hradilová Alena, č.kanc.: 2.02, tel.: 588 488 181
 • Kořínková Anna, č.kanc.: 2.03, tel.: 588 488 193
 • Ing. Štěpánek Jiří, č.kanc.: 2.03, tel.: 588 488 213

Bělidla, Hejčín, Chválkovice, Klášterní Hradisko, Pavlovičky, Řepčín

Ing. Molková Svatava, č.kanc.: 2.01, tel.: 588 488 190 pověřená organizací práce
 • Ing. Molková Svatava, č.kanc.: 2.01, tel.: 588 488 190
 • Vyhlídal Miroslav, č.kanc.: 2.29, tel.: 588 488 177
 • Ing. Gamba Jakub, č.kanc.: 2.29, tel.: 588 488 192
 • Procházková Leona, č.kanc.: 2.30, tel.: 588 488 175
 • Ing. Ptáčková Pavlína, č.kanc.: 2.30, tel.: 588 488 176

Černovír, Lazce, Olomouc - město, Topolany, Týneček

Ing. Filip Kamil, č.kanc.: 2.28, tel.: 588 488 188
pověřený organizací práce

 • Ing. Očenášková Janka, č.kanc.: 2.27, tel.: 588 488 191
 • Suchánková Hana, č.kanc.: 2.27, tel.: 588 488 187
 • Ing. Filip Kamil, č.kanc.: 2.28, tel.: 588 488 188
 • Ing. Mierva Jan, č.kanc.: 2.28, tel.: 588 488 178

Droždín, Chomoutov, Lošov, Neředín, Nová Ulice, Nový Svět, Radíkov, Svatý Kopeček

Ing. Filip Kamil, č.kanc.: 2.28, tel.: 588 488 188
pověřený organizací práce

 • Ing. Pešatová Věra, č.kanc.: 2.26, tel.: 588 488 183
 • Ing. Modráčková Lucie, č.kanc.: 2.26, tel.: 588 488 182
 • Ing. Mutinová Ludmila, č.kanc.: 2.22, tel.: 588 488 195
 • Koblihová Milena, č.kanc. 2.22, tel. 588 488 184

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

K žádosti je nutné připojit všechny potřebné doklady či písemnosti včetně projektové dokumentace, zpracované osobou autorizovanou ( zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě) podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění změny vyhlášky č. 62/2013 Sb. Seznam příloh nutných k žádosti o stavební povolení je uveden v ust. § 110 odst. 1,2,3 a 5 stavebního zákona a v příloze č.2 vyhlášky ( respektive v části B předepsaného formuláře) .

11. Formuláře

Předepsaný formulář je k dispozici na stránce formuláře

12. Správní a jiné poplatky

Za vydání stavebního povolení se vyměřuje správní poplatek podle položky č. 18 bodu 1 písm. a)-f) , I. části sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb.,o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši:

 • písm. a) ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci 5 000,- Kč.
 • písm. b) ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty 10 000,- Kč.
 • písm. c) ke stavbě, která plní doplňkovou fukci ke stavbě uvedené v písm. a) nebo b) s výjimkou stavby garáže 500,- Kč.
 • písm. d ) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží 1000,- Kč. a 500,- Kč. za čtvrté a každé další stání
 • písm. e) ke stavbě vyžadující ohlášení, o které stavební úřad rozhodl usnesením, že ohlášený stavební záměr projedná ve stavebním řízení 1 000,- Kč.
 • písm. f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e) 10 000,- Kč.

Je-li jedním stavebním povolením povolováno provádění více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny položky č.18 I. části sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb.,o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech citovaného zákona o správních poplatcích.

Za vydání stavebního povolení na změnu dokončené stavby uvedené v bodě 1 citovaného zákona o správních poplatcích vybere správní orgán poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

13. Lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vydání stavebního povolení ( rozhodnutí) jsou stanoveny v § 112 odst. 3 stavebního zákona. Dle tohoto ustanovení v jednoduchých věcech , zejména lze-li rozhodnout na základě dokladů předložených stavebníkem, rozhodne stavební úřad bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 60 dnů ode dne zahájení stavebního řízení; ve zvlášť složitých případech stavební ú)řad rozhodne nejdéle do 90 dnů.

14. Další účastníci

Podle § 109 stavebního zákona účastníkem stavebního řízení je pouze

 • stavebník,
 • vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem,
 • vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno,
 • vlastník stavby na pozemku, ne kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena,
 • vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno,
 • ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno,
 • osoba, o které tak stanoví zvláštní právní předpis, pokud mohou být stavebním povolením dotčeny veřejné zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů a o těchto věcech nebylo rozhodnuto v územním rozhodnutí.

Další dotčení mohou být dotčené orgány a provozovatelé a vlastníci veřejné dopravní a technické infrastruktury.

19. Opravné prostředky

Opravné prostředky proti stavebnímu povolení - rozhodnutí se dělí na řádné – odvolání a mimořádné- přezkum a obnova řízení. Rozdíl mezi nimi je ten, že odvolání je možné do rozhodnutí, které ještě nenabylo právní moci, přičemž přezkum nebo obnova řízení je možná pouze u pravomocných rozhodnutí. V případě odvolání odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud správní řád nestanoví jinak. Odvolání se podává u správního orgánu, který rozhodnutí vydal.

25. Zodpovědný útvar

27. Platnost od

17. 12. 2010

28. Aktualizováno kdy

13. 10. 2022

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon