Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Stavební úřad

Ohlášení jednoduchých staveb (udržovacích prací)

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

os-008

04. Základní informace

Tato problematika je upravena v ustanoveních §§ 104 - 107 zákona č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „stavební zákon“) a souvisejících právních předpisech:

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen “správní řád“ )
 • Vyhláška č.498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech
 • Vyhláška č 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění změny vyhlášky č. 62/2013 Sb.
 • Vyhláška č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech , územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
 • Vyhláška č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
 • Vyhláška č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění změny vyhlášky č. 63/2013 Sb.
 • Vyhláška č.268/2009, o technických požadavcích na stavby
 • Vyhláška č.398/2009, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 • Vyhláška č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Ve výše uvedené věci je oprávněna jednat fyzická osoba, fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů nebo právnická osoba a to samostatně nebo na základě zmocnění k zastupování.

06. Podmínky a postup řešení

Na základě podání, které je možné učinit písemně volnou formou nebo ve stavebním zákoně stanovených případech na předepsaném formuláři, přičemž obsahové náležitosti podání je upraveno v ust. § 37 správního řádu a v ust. § 105 stavebního zákona včetně jeho prováděcích vyhlášek - vyhláška č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření, a stavebního řádu, ve znění změny vyhlášky č. 63/2013 Sb. ( dále jen „vyhlášky“) a vyhláška č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění změny vyhlášky č. 62 Sb.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Osobně na odboru stavebním, oddělení pozemních staveb Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, Olomouc, ve 2. nadzemní podlaží, v úřední dny pondělí a středa od 8.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 17.00 hodin, v ostatní dny tamtéž po předchozí domluvě. Dále je možné využít obslužné pracoviště umístěné v mezipatře výše uvedené budovy a to v úřední dny a dále v úterý a ve čtvrtek od 8.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 15:30 hodin.

Dále můžete využít elektronickou podatelnu pro podávání a žádosti opatřené zaručeným elektronickým podpisem [email protected] a e-mailové adresy na jednotlivé stavební odborné referenty ve tvaru [email protected]

Hodolany, Holice, Nedvězí, Nemilany, Nové Sady, Povel, Slavonín

Ing. Molková Svatava, č.kanc.: 2.01, tel.: 588 488 190
pověřená organizací práce

 • Ing. Pěčková Zuzana, č.kanc.: 2.02, tel.: 588 488 179
 • Ing. Hradilová Alena, č.kanc.: 2.02, tel.: 588 488 181
 • Kořínková Anna, č.kanc.: 2.03, tel.: 588 488 193
 • Ing. Štěpánek Jiří, č.kanc.: 2.03, tel.: 588 488 213

Bělidla, Hejčín, Chválkovice, Klášterní Hradisko, Pavlovičky, Řepčín

Ing. Molková Svatava, č.kanc.: 2.01, tel.: 588 488 190 pověřená organizací práce
 • Ing. Molková Svatava, č.kanc.: 2.01, tel.: 588 488 190
 • Vyhlídal Miroslav, č.kanc.: 2.29, tel.: 588 488 177
 • Ing. Gamba Jakub, č.kanc.: 2.29, tel.: 588 488 192
 • Procházková Leona, č.kanc.: 2.30, tel.: 588 488 175
 • Ing. Ptáčková Pavlína, č.kanc.: 2.30, tel.: 588 488 176

Černovír, Lazce, Olomouc - město, Topolany, Týneček

Ing. Filip Kamil, č.kanc.: 2.28, tel.: 588 488 188
pověřený organizací práce

 • Ing. Očenášková Janka, č.kanc.: 2.27, tel.: 588 488 191
 • Suchánková Hana, č.kanc.: 2.27, tel.: 588 488 187
 • Ing. Filip Kamil, č.kanc.: 2.28, tel.: 588 488 188
 • Ing. Mierva Jan, č.kanc.: 2.28, tel.: 588 488 178

Droždín, Chomoutov, Lošov, Neředín, Nová Ulice, Nový Svět, Radíkov, Svatý Kopeček

Ing. Filip Kamil, č.kanc.: 2.28, tel.: 588 488 188
pověřený organizací práce

 • Ing. Pešatová Věra, č.kanc.: 2.26, tel.: 588 488 183
 • Ing. Modráčková Lucie, č.kanc.: 2.26, tel.: 588 488 182
 • Ing. Mutinová Ludmila, č.kanc.: 2.22, tel.: 588 488 195
 • Koblihová Milena, č.kanc. 2.22, tel. 588 488 184

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

K podání je nutné připojit všechny potřebné doklady či písemnosti včetně odpovídající stavební dokumentace. Seznam příloh nutných k podání je uveden v ust. § 105 stavebního zákona a v případě staveb jejichž ohlášení je nutné na předepsaném formuláři též v části B přílohy č. 1 vyhlášky ( respektive v části B předepsaného formuláře).

Ohlášení na předepsaném formuláři vyžadují stavby uvedené v ust. § 104 odst. 1 písm. a) – e) stavebního zákona. Jedná se o tyto stavby:

 • stavby pro bydlení a rekreaci do 150 m2 zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím
 • podzemní stavby do 300 m2 zastavěné plochy a hloubky do 3 m, pokud nejsou vodním dílem nebo stavbou podle § 16 odst. 2 písm. d) stavebního zákona
 • stavby do 300 m2 zastavěné plochy a výšky do 10 m, s výjimkou staveb pro bydlení, a haly do 1000 m2 zastavěné plochy a výšky do 15 m, pokud tyto stavby a haly budou nejvýše s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepené a dočasné na dobu nejdéle 3 let; dobu dočasnosti nelze prodloužit
 • stavby do 50 m2 celkové zastavěné plochy a 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m
 • stavby pro reklamu podle § 3 odst. 2 stavebního zákona .

Doklady:

U těchto staveb je k ohlášení nutné doložit projektovou dokumentaci zpracovanou osobou autorizovanou ( zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě) podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění změny vyhlášky č. 62/2013 Sb..

Dojde-li stavební úřad k závěru, že ohlášení není úplné nebo záměr nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, rozhodne usnesením o provedení stavebního řízení. Toto usnesení se oznamuje pouze stavebníkovi a nelze se proti němu odvolat. Stavební řízení je zahájeno dnem podání ohlášení. Podané ohlášení se považuje za žádost o stavební povolení. Lhůta pro vydání rozhodnutí začíná běžet od právní moci usnesení.

11. Formuláře

Předepsaný formulář je k dispozici na stránce formuláře

12. Správní a jiné poplatky

Za vydání souhlasu s ohlášenou stavbou uvedenou v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona se vyměřuje správní poplatek podle položky č. 18 bodu 3, I. části sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb.,o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 1000,- Kč.

Za vydání souhlasu s ohlášenou stavbou neuvedenou v bodě 3, I. části sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb.,o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se vyměřuje správní poplatek, ve výši 500,- Kč.

13. Lhůty pro vyřízení

Lhůty pro provedení úkonů upravuje ustanovení § 106 stavebního zákona. Ohlášenou stavbu, terénní úpravy nebo zařízení může stavebník provést na základě písemného souhlasu stavebního úřadu, který stavební úřad vydá do 30-ti dnů ode dne podání ohlášení. Souhlas s ohlášeným záměrem platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dojde-li stavební úřad k závěru, že ohlášení není úplné nebo záměr nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, rozhodne usnesením o provedení stavebního řízení.

14. Další účastníci

Vzhledem k tomu, že se při ohlášení nevede správní řízení, není ve stavebním zákoně ani správním řádu vymezen okruh účastníků řízení.

Další dotčení mohou být:

 • osoby, které mají vlastnická práva nebo práva odpovídající věcnému břemenu k pozemkům, které mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být stavební záměr uskutečněn,
 • dotčené orgány,
 • provozovatelé a vlastníci veřejné dopravní a technické infrastruktury.

19. Opravné prostředky

Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi. Souhlas lze přezkoumat. v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. Žádost o přezkum se podává u správního orgánu, který souhlas vydal.

25. Zodpovědný útvar

27. Platnost od

17. 12. 2010

28. Aktualizováno kdy

13. 10. 2022

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon