Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Stavební úřad

Ohlášení stavebního záměru na pozemní komunikaci - pozemní komunikace

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

os-004

04. Základní informace

Jedná se o stavební úpravy nebo udržovací práce na silnicích II. a III.třídy, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Stavebník (fyzická nebo právnická osoba), příp. jeho zplnomocněný zástupce.

06. Podmínky a postup řešení

Podání žádosti. Žádost musí být v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, a s ust. § 105 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním písemné žádosti s požadovanými doklady (formulář lze stáhnout)

Návrh je možné podat:

 • nejlépe osobně u příslušného pracovníka odd.státní správy na úseku pozemních komunikací stavebního odboru - Hynaisova 10, Olomouc
 • pondělí, středa 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hod.,
 • v ostatní dny po předchozí (telefonické, e-mailové) dohodě
 • zaslat poštou na adresu zdejšího magistrátu - Hynaisova 10, 779 00 Olomouc
 • podat osobně na sekretariátě odd. státní správy na úseku pozemních komunikací stavebního odboru č. dv. 2.12 - Hynaisova 10, Olomouc
 • podat osobně na obslužném pracovišti stavebního odboru magistrátu - Hynaisova 10, Olomouc – přízemí, pondělí, středa 8:00 – 12:00 a 13.00 – 17:00, úterý, čtvrtek 8:00 -12:00 a 13:00 – 15:30 hodin
 • podat osobně na sekretariátě stavebního odboru č. dv. 2.37 - Hynaisova 10, Olomouc
 • podat osobně na hlavní podatelně magistrátu - Hynaisova 10, Olomouc

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

kdy:

 • úřední dny: pondělí a středa 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
 • úterý, čtvrtek, pátek - po telefonické dohodě

oprávněné úřední osoby:

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

 • vyplněnou žádost (na formuláři – možnost stažení)
  • při osobním podání doklad totožnosti podatele žádosti
  • v případě zastupování plnou moc
 • podnikatelé, organizace platný živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku (i kopie) k nahlédnutí
 • doklad prokazující vlastnické nebo jiné právo (založené smlouvou) ke stavbě, není-li ve vlastnictví stavebníka
 • doklad prokazující jiné právo (založené smlouvou) k dotčenému pozemku, není-li ve vlastnictví stavebníka (týká se všech dotčených pozemků)
 • stanovisko vlastníka komunikace, která je předmětem stavebního záměru
 • souhlasy vlastníků všech sousedních pozemků a těch, kdo mají k sousedním pozemkům právo odpovídající věcnému břemenu (souhlasy musí být vyznačeny na situačním výkresu)
 • projektovou dokumentaci, zpracovanou v rozsahu a obsahu dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.
 • stanovisko Krajského ředitelství Policie ČR – dopravního inspektorátu
 • stanovisko Správy ChKO Litovelské Pomoraví (pokud je stavební záměr umístěn v ChKO Litovelské Pomoraví)
 • stanovisko odboru památkové péče Magistrátu města Olomouce, jestliže je stavební záměr prováděn v Městské památkové rezervaci
 • případně další potřebná stanoviska dotčených orgánů vyžadovaná podle zvláštních předpisů (např. odbor životního prostředí Magistrátu města Olomouce – voda, zemědělství, odpady)

11. Formuláře

Použití formuláře není povinné (je ovšem nutné uvést všechny informace dle formuláře). Formulář žádosti lze obdržet na oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací stavebního odboru Magistrátu města Olomouce, na obslužném pracovišti stavebního odboru Magistrátu města Olomouce – Hynaisova 10, Olomouc, nebo stáhnout:
Ohlášení stavebního záměru na pozemní komunikaci

12. Správní a jiné poplatky

Dle položky 18 bod 4 zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se za vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem vybírá správní poplatek ve výši 500,- Kč.

13. Lhůty pro vyřízení

30 dnů ode dne ohlášení stavebního záměru.

Dojde-li stavební úřad k závěru, že ohlášení není úplné (např. chybí některý doklad, nezbytný pro ohlášení) nebo záměr nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu, rozhodne usnesením o provedení stavebního řízení.

14. Další účastníci

Účastníci řízení v případě ohlášení nejsou, protože se nejedná o řízení.

16. Možnost řešit elektronicky

Podání lze učinit též emailem opatřeným zaručeným elektronickým podpisem na adresu: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

17. Právní předpisy

 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

25. Zodpovědný útvar

27. Platnost od

17. 12. 2010

28. Aktualizováno kdy

1. 4. 2021

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon