Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Stavební úřad

Společné povolení

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

os-2021-01

04. Základní informace

Jedná se o společné povolení pro umístění a provedení stavby na pozemku a pokud je to třeba, i pro její užívání. Bývá vydáno jako výsledek společného územního a stavebního řízení vedeného stavebním úřadem podle stavebního zákona. Tato problematika je upravena v ustanoveních §§ 94j – 94z zákona č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „stavební zákon“)

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Fyzická osoba, fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů nebo právnická osoba a to samostatně nebo na základě zmocnění k zastupování.

06. Podmínky a postup řešení

Na základě žádosti, kterou je nutné podat na předepsaném formuláři, přičemž obsahové náležitosti žádosti jsou upraveny v ust. § 37 správního řádu a v ust. § 94l stavebního zákona včetně jeho prováděcích vyhlášek - vyhláška č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „vyhlášky“) a vyhláška č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním písemné žádosti s požadovanými doklady (nutno použít předepsaný formulář - lze stáhnout).

Předepsaný formulář – žádost o vydání společného povolení je k dispozici zde.

Žádost je možné podat:

 • zaslat poštou na adresu zdejšího Magistrátu – Hynaisova 10, Olomouc
 • osobně na podatelně Magistrátu – Hynaisova 10, 77911 Olomouc
 • osobně na obslužném pracovišti stavebního odboru Magistrátu – Hynaisova 10, Olomouc přízemí, pondělí a středa 8:00-12:00 13:00-17:00, úterý a čtvrtek 8:00-12:00 13:00-15:30
 • Dále můžete využít elektronickou podatelnu pro podávání žádosti opatřené zaručeným elektronickým podpisem [email protected]

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

kdy:

 • úřední dny: pondělí a středa 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
 • úterý, čtvrtek, pátek - po telefonické dohodě

oprávněné úřední osoby:

Hodolany, Holice, Nedvězí, Nemilany, Nové Sady, Povel, Slavonín
Ing. Molková Svatava, č.kanc.: 2.01, tel.: 588 488 190
pověřená organizací práce

 • Ing. Pěčková Zuzana, č.kanc.: 2.02, tel.: 588 488 179
 • Ing. Futerová Eliška, č.kanc.: 2.02, tel.: 588 488 181
 • Kořínková Anna, č.kanc.: 2.03, tel.: 588 488 193
 • Ing. Rőderová Lucie, č.kanc.: 2.03, tel.: 588 488 176

Bělidla, Hejčín, Chválkovice, Klášterní Hradisko, Pavlovičky, Řepčín
Ing. Molková Svatava, č.kanc.: 2.01, tel.: 588 488 190
pověřená organizací práce

 • Ing. Molková Svatava, č.kanc.: 2.01, tel.: 588 488 190
 • Vyhlídal Miroslav, č.kanc.: 2.29, tel.: 588 488 177
 • Ing. Gamba Jakub, č.kanc.: 2.29, tel.: 588 488 192
 • Procházková Leona, č.kanc.: 2.30, tel.: 588 488 175
 • Ing. Štěpánek Jiří, č.kanc.: 2.30, tel.: 588 488 213

Černovír, Lazce, Olomouc - město, Topolany, Týneček
Ing. Filip Kamil, č.kanc.: 2.28, tel.: 588 488 188
pověřený organizací práce

 • Ing. Očenášková Janka, č.kanc.: 2.27, tel.: 588 488 191
 • Suchánková Hana, č.kanc.: 2.27, tel.: 588 488 187
 • Ing. Filip Kamil, č.kanc.: 2.28, tel.: 588 488 188
 • Ing. Mierva Jan, č.kanc.: 2.28, tel.: 588 488 178

Droždín, Chomoutov, Lošov, Neředín, Nová Ulice, Nový Svět, Radíkov, Svatý Kopeček
Ing. Filip Kamil, č.kanc.: 2.28, tel.: 588 488 188
pověřený organizací práce

 • Ing. Pešatová Věra, č.kanc.: 2.26, tel.: 588 488 183
 • Ing. Modráčková Lucie, č.kanc.: 2.26, tel.: 588 488 182
 • Ing. Mutinová Ludmila, č.kanc.: 2.22, tel.: 588 488 195
 • Koblihová Milena, č.kanc. 2.22, tel. 588 488 184
Blatec, Kožušany, Tážaly
 • Ing. Magda Obručníková, kanc. 2.45 tel.588 488 204
 • Hana Šolcová, kanc. 2.45 tel.588 488 214
Křelov, Břuchotín, Bystrovany, Kozlov, Kozlov - Slavkov
 • Ing. Michal Sedlák, kanc. 2.52 tel.588 488 202
 • Tomáš Zbožínek, kanc. 2.52 tel.588 488 207
Grygov, Horka nad Moravou, Skrbeň
 • Ing. Eva Filková, kanc. 2.46 tel.588 488 216
 • Jiří Gregárek, kanc. 2.47 tel.588 488 206
Samotíšky
 • Ing. Marie Černá, kanc. 2.51 tel.588 488 203
 • Ivana Franková, kanc. 2.51 tel.588 488 205

Dále je možné využít obslužné pracoviště umístěné v mezipatře u vchodu do budovy a to v

 • úřední dny: pondělí a středa 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
 • úterý, čtvrtek - 8.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 15:30

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

K žádosti je nutné připojit všechny potřebné doklady či písemnosti včetně projektové dokumentace, zpracované osobou autorizovanou ( zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě) podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Seznam příloh nutných k žádosti o stavební povolení je uveden v ust. § 94l stavebního zákona a v příloze č.2 vyhlášky ( respektive v části B předepsaného formuláře).

11. Formuláře

Použití formuláře je povinné. Předepsaný formulář je k dispozici na stránce formuláře.

12. Správní a jiné poplatky

Za vydání společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje se vyměřuje správní poplatek podle položky č. 18 bodu 1 písm. a)-f) , I. části sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb.,o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši:

 • písm. a) ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci 5 000,- Kč.
 • písm. b) ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty 10 000,- Kč.
 • písm. c) ke stavbě, která plní doplňkovou fukci ke stavbě uvedené v písm. a) nebo b) s výjimkou stavby garáže 500,- Kč.
 • písm. d ) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží 1000,- Kč. a 500,- Kč. za čtvrté a každé další stání
 • písm. e) ke stavbě vyžadující ohlášení, o které stavební úřad rozhodl usnesením, že ohlášený stavební záměr projedná ve stavebním řízení 1 000,- Kč.
 • písm. f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e) 10 000,- Kč.

Je-li jedním stavebním povolením povolováno provádění více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny položky č.18 I. části sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb.,o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech citovaného zákona o správních poplatcích.

Za vydání stavebního povolení na změnu dokončené stavby uvedené v bodě 1 citovaného zákona o správních poplatcích vybere správní orgán poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

Poplatek je možno zaplatit:

 • hotově v pokladní hodiny na pokladně Magistrátu města Olomouce, I. patro, Hynaisova 10
 • bezhotovostně složenkou nebo převodem z účtu navrhovatele - podmínkou je uvedení variabilního symbolu přiděleného Magistrátem

Zaplacení správního poplatku je nezbytné doložit před vydáním povolení.

13. Lhůty pro vyřízení

 • do 90 dnů ode dne zahájení řízení (podání žádosti)
 • ve zvlášť složitých případech (např. u souborů staveb) do 120 dnů

14. Další účastníci

Účastníci společného územního a stavebního řízení - § 94k stavebního zákona:

 • Stavebník
 • Obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn
 • Vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem
 • Vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku
 • Osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno

16. Možnost řešit elektronicky

Podání lze učinit též emailem opatřeným zaručeným elektronickým podpisem na adresu: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

17. Právní předpisy

 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
 • Vyhláška č. 501/2006 Sb. , o obecných požadavcích na využívání území ve znění vyhl. Č. 269/2009 Sb., a vyhl. č. 22/2010 Sb.
 • Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územním opatření
 • Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
 • Vyhláška č.268/2009, o technických požadavcích na stavby
 • Vyhláška č.398/2009, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

19. Opravné prostředky

Opravné prostředky proti společnému povolení se dělí na řádné – odvolání a mimořádné - přezkum a obnova řízení. Rozdíl mezi nimi je ten, že odvolání je možné do povolení, které ještě nenabylo právní moci, přičemž přezkum nebo obnova řízení je možná pouze u pravomocných povolení. V případě odvolání odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení povolení, pokud správní řád nestanoví jinak. Odvolání se podává u správního orgánu, který rozhodnutí vydal a o odvolání rozhoduje nadřízený orgán, Krajský úřad Olomouckého kraje.

27. Platnost od

7. 10. 2021

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu