Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Stavební úřad

Vynětí ze zemědělského půdního fondu

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

ozp-2020-01

04. Základní informace

Souhlas k vynětí je zapotřebí ke stavební činnosti (včetně terénních úprav) prováděné na zemědělských pozemcích (orná půda, zahrada, trvalý travní porost).

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Stavebník, zmocněnec, vždy se souhlasem vlastníka pozemku.

06. Podmínky a postup řešení

Samostatná žádost na odbor životního prostředí magistrátu města Olomouce.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti o udělení souhlasu k trvalému či dočasnému vynětí adresované orgánu ochrany ZPF – odboru životního prostředí, oddělení péče o krajinu a zemědělství magistrátu města Olomouce.

08. Dotčené instituce

Magistrát města Olomouce, pro území všech obcí, které jsou zahrnuty ve správním obvodu statutárního města Olomouce, jako obce s rozšířenou působností.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, oddělení péče o krajinu a zemědělství, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc

  • Ing. Kamila Kolenyáková, 4. nadz. podl., dv. č. 4.03, telefon +420 588 488 346, mobil +420 602 445 834, email [email protected],
  • Ing. Hynek Poljak, 4. nadz. podl., dv. č. 4.08, telefon +420 588 488 348, mobil +420 730 591 331, email [email protected]

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

K vydání souhlasu k trvalému odnětí jsou potřeba doložit – výpis z katastru nemovitostí (kopie), vyjádření vlastníků dotčených pozemků, snímek z katastrální mapy se zákresem umístění stavby, zákres hranic bonitovaných půdně ekologických jednotek s vyznačením tříd ochrany (BPEJ), výpočet odvodu za odnětí půdy ze ZPF, bilance skrývky kulturních vrstev a jejich využití, výsledky pedologického průzkumu, údaje o odvodnění a závlahách, údaje protierozních opatření, informace, v jakém následném řízení podle zvláštního předpisu má být souhlas s odnětím podkladem, výpis z obchodního rejstříku.

12. Správní a jiné poplatky

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Lhůty pro vyřízení

30 dnů ode dne podání (případně doplnění) žádosti.

14. Další účastníci

Účastníkem řízení je žadatel a vlastník pozemku.

16. Možnost řešit elektronicky

Datová schránka Magistrátu města Olomouce ID: kazbzri

17. Právní předpisy

  • Zákon č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění.

19. Opravné prostředky

Opravný prostředek lze využít při územním (stavebním) řízení – v případě vydání souhlasu formou závazného stanoviska.

Proti souhlasu vydanému formou rozhodnutí je možno se do 15 dnů od doručení odvolat k nadřízenému orgánu - t.j. ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odvolání se podává zdejšímu odboru ŽP MMOl, který je na krajský úřad doručí.

20. Sankce

Sankce dle § 20, § 20a a § 20b zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění.

27. Platnost od

17. 1. 2020

28. Aktualizováno kdy

17. 1. 2020

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon