Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Stavební úřad

Vydání loveckého lístku

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

ozp-opkz-01

04. Základní informace

Lovecké lístky vydává orgán státní správy myslivosti, v jehož obvodu má žadatel trvalý pobyt. Cizincům a českým občanům, kteří nemají trvalý pobyt v České republice a nejsou občany ČR, vydává lovecký lístek orgán státní správy myslivosti, v jehož obvodu se zdržují.

Druhy loveckých lístků jsou:

 • lovecký lístek pro české občany,
 • lovecký lístek pro žáky a posluchače odborných škol, na kterých je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem,
 • lovecký lístek pro cizince.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatel, který je fyzickou osobou a splňuje podmínky podle zákona o myslivosti (viz níže).

06. Podmínky a postup řešení

Lovecký lístek lze vydat jen tomu, kdo prokáže, že:

 • je starší 16 let,
 • má způsobilost k právním úkonům,
 • složil zkoušku z myslivosti nebo zkoušku z myslivosti na vysoké škole, na které se vyučuje myslivost, nebo je žákem, posluchačem nebo absolventem střední nebo vyšší odborné školy, na které je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem; u cizince se za průkaz o složení zkoušky z myslivosti považuje platný doklad opravňující k lovu vystavený v cizině; potvrzení o vykonané zkoušce z myslivosti vystavené jejím pořadatelem je veřejnou listinou,
 • je bezúhonný ve smyslu zákona o myslivosti,
 • je pojištěn ve smyslu § 48 zákon 449/2001 Sb., o myslivosti v platném znění.

Žádá-li o lovecký lístek občan České republiky, pak si správní orgán obstará výpis z evidence Rejstříku trestů za účelem prokázání jeho bezúhonnosti. K uloženým pokutám za přestupky na úseku myslivosti a k pokutám za přestupky uložené podle zákona o myslivosti se nepřihlíží, pokud od právní moci rozhodnutí o jejich uložení uplynuly 2 roky. Je-li žadatelem cizinec, který nemá pobyt na území České republiky a žádá o vydání loveckého lístku na dobu kratší než 30 dnů, lze výpis z Rejstříku trestů nahradit platným loveckým lístkem ze země jeho pobytu.

Každý, kdo loví zvěř, musí být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při této činnosti ublížením na zdraví nebo usmrcením jiných osob s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 20 000 000 Kč a za škodu na věci s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 500 000 Kč na jednu pojistnou událost. Pojistné podmínky, které blíže upraví rozsah tohoto pojištění, nesmějí obsahovat výluku, v důsledku které se pojištění nevztahuje na případy neopatrného chování pojištěného.

Za členy mysliveckých organizací, které mají uzavřeny hromadné pojistné smlouvy s pojišťovnami a jejichž členové platí pojistné současně s členským příspěvkem, je potvrzením o povinném pojištění členský průkaz myslivecké organizace, v němž je potvrzeno zaplacení členského příspěvku na běžný rok a uvedena poznámka, že v členském příspěvku je placeno i povinné pojištění ve smyslu zákona o myslivosti.

Osoby, jenž nejsou členy mysliveckých organizací, prokazují pojištění pojistkou pojišťovny.

Lovecké lístky se vydávají:

 • pro české občany na dobu:
  • neurčitou,
  • na dobu určitou (konkrétně 1 den, 5 dní, 30 dní, 6 měsíců nebo 1 rok),
 • pro žáky a posluchače odborných škol, na kterých je myslivost povinným vyučovacím předmětem, se vydává na jeden školní nebo akademický rok, nejdéle však do ukončení studia na takové škole; takový lovecký lístek lze vydat pouze tomu, kdo prokáže, že úspěšně ukončil výuku předmětu myslivost (střední odborná škola) nebo složil zkoušku z myslivosti (vysoká škola),
 • pro cizince na dobu 1 den, nebo 5 dní, nebo 30 dní, nebo 6 měsíců, nebo 1 rok. Cizincem se pro účely této vyhlášky rozumí fyzická osoba, která nemá na území České republiky trvalý pobyt.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, oddělení péče o krajinu a zemědělství, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc
Ing. Libuše Viktorová, Hynaisova 10, Olomouc, číslo dveří 4.02, tel. 588 488 321

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Žadatel při podání žádosti předloží:

 • občanský průkaz nebo pas,
 • doklad o:
  • složení zkoušky z myslivosti, nebo
  • ukončení studia na střední či vyšší odborné škole, na které je myslivost povinným předmětem, nebo
  • složení zkoušky z myslivosti na vysoké škole, na které se vyučuje myslivost,
 • doklad o pojištění ve smyslu zákona o myslivosti (tj. u členů ČMMJ členský průkaz s potvrzením o zaplacením pojistného a členských příspěvků, u ostatních žadatelů pojistná smlouva s obchodními podmínkami).

12. Správní a jiné poplatky

Správní poplatky se odvozují od délky platnosti loveckého lístku takto:

 • lovecký lístek na 1 den → 30 Kč,
 • lovecký lístek na 5 dní → 50 Kč,
 • lovecký lístek na 30 dní → 70 Kč,
 • lovecký lístek na 6 měsíců → 100 Kč,
 • lovecký lístek na 1 rok → 150 Kč,
 • lovecký lístek na dobu neurčitou → 1000 Kč.

13. Lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vydání loveckého lístku je 30 dnů.

14. Další účastníci

Bez dalších účastníků.

15. Návazné činnosti

Žádné další činnosti nejsou po žadateli požadovány.

16. Možnost řešit elektronicky

Tuto situaci lze řešit pouze osobně.

17. Právní předpisy

 • Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění
 • Vyhláška č. 244/2002 Sb., kterou se provádí zákon o myslivosti
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.

19. Opravné prostředky

V případě, že žadatel splní výše uvedené podmínky, vydá správní orgán místo písemného vyhotovení rozhodnutí pouze lovecký lístek. Řádným opravným prostředkem je odvolání, které musí být podáno ještě před převzetím loveckého lístku, jelikož dnem jeho převzetí nastávají jak právní moc, tak i právní účinky.

V případě, že žadatel nesplní výše uvedené podmínky pro vydání loveckého lístku, bude vydání odepřeno.

20. Sankce

Orgán státní správy myslivosti odebere nejdéle na dobu 5 let lovecký lístek, zjistí-li dodatečně takovou okolnost, pro kterou by vydání loveckého lístku muselo být odepřeno, nebo vznikla-li taková okolnost po jeho vydání (např. neplatnost pojistné smlouvy z důvodu neuhrazení pojistného, ztráta bezúhonnosti atd.).

Ten, kdo loví zvěř bez loveckého lístku, se dopouští přestupku nebo trestného činu.

21. Často kladené dotazy

Kde sjednat příslušné pojištění?

Odpověď: Pojištění lze sjednat prostřednictvím členství u Českomoravské myslivecké jednoty, nebo u takové pojišťovny, která zcela splňuje požadavky zákona o myslivosti zejména:

 • pojištění je sjednáno pro případ:
  • ublížení na zdraví či usmrcení jiných osob při lovu zvěře s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 20 000 000 Kč,
  • škody na věci s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 500 000 Kč na jednu pojistnou událost,
 • pojistné podmínky, které blíže upravují rozsah tohoto pojištění, nesmí obsahovat výluku, v důsledku které se pojištění nevztahuje na případy neopatrného chování pojištěného.

Lze vydat duplikát loveckého lístku?

Odpověď: Současná právní úprava neumožňuje vydání duplikátu loveckého lístku, proto je v případě jeho ztráty nebo odcizení nutné podat žádost o vydání nového loveckého lístku včetně uhrazení správních poplatků.

27. Platnost od

24. 3. 2015

28. Aktualizováno kdy

2. 1. 2023

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon