Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Stavební úřad

Ohlášení malých vodních děl (domovních čistíren) určených pro čištění odpadních vod

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

OZP-VH07

04. Základní informace

K provedení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, jejichž podstatnou součástí jsou výrobky označované CE podle zvláštního právního předpisu, postačí ohlášení vodoprávnímu úřadu.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatel (fyzická nebo právnická osoba) osobně nebo zplnomocněný zástupce.

06. Podmínky a postup řešení

Podání žádosti na příslušném formuláři s přiloženými přílohami v žádosti a v zákoně uvedenými.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti - osobně na podatelně, příp. na oddělení vodního hospodářství v úřední dny (pondělí a středa 8.00-12,00 a 13,00-17.00) nebo poštou.

08. Dotčené instituce

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Olomouc, Hynaisova 10, IV. patro, v úřední dny (pondělí a středa 8.00-12,00 a 13,00-17.00)
Odbor životního prostředí, odd. vodního hospodářství

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

 • vyplněnou příslušnou žádost
 • kompletní projektová dokumentace zpracovaná oprávněnou osobou pro projektování vodohospodářských staveb
 • kategorie výrobku označeného CE
 • vyjádření příslušného správce vodního toku v případě vypouštění odpadních vod do vod povrchových
 • stanovisko správce povodí
 • plná moc (pokud je žadatel zastoupen)
 • vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v případě vypouštění odpadních vod přes půdní vrstvy do vod podzemních
 • závazná stanoviska dotčených orgánů
 • provozní řád
 • vyjádření správců inženýrských sítí
 • územní rozhodnutí dle § 92 nebo územní souhlas dle § 96 vydaný + souhlas dle § 15 odst. 2 příslušným stavebním úřadem dle zákona č. 185/2006 Sb. (stavební zákon).

12. Správní a jiné poplatky

Správní poplatky se nevyměřují.

13. Lhůty pro vyřízení

Ohlášenou stavbu může stavebník provést na základě písemného souhlasu stavebního úřadu; Nebude-li stavebníkovi souhlas doručen do 40 dnů ode dne, kdy ohlášení došlo stavebnímu úřadu, ani mu v této lhůtě nebude doručen zákaz podle § 107 stavebního zákona, platí, že stavební úřad souhlas udělil.

14. Další účastníci

Účastníkem řízení je žadatel a další dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu. Dále jsou to též dotčené osoby, které mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech a osoby, o kterých to stanoví zvláštní zákon.

16. Možnost řešit elektronicky

Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu referenta oddělení VH – obecně: jméno.příjmení@olomouc.eu

17. Právní předpisy

 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

18. Související právní předpisy

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.
 • nařízení vlády č. 416/2010 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních.
 • nařízení vlády č. 61//202003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.

20. Sankce

Udělení pokuty za neohlášenou stavbu:
Občané i právnické osoby do 200 000,- Kč (§ 179 a 181 stavebního zákona)

25. Zodpovědný útvar

odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství

26. Zodpovědná osoba

Ing. Hana Zvoníčková, oddělení vodního hospodářství, odbor životního prostředí

27. Platnost od

20. 4. 2012

28. Aktualizováno kdy

30. 4. 2019

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon