Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Stavební úřad

Poplatek za komunální odpad

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

oe-004

04. Základní informace

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí fyzická osoba přihlášená v Olomouci. Za přihlášení se považuje:

 • přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo
 • ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince,
  • kterému byl povolen trvalý pobyt,
  • který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,
  • který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo
  • kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.

Další skupinou poplatníků poplatku jsou fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Jde o nemovitosti na území města Olomouce.

K ohlašovací povinnosti vydal správce daně formulář:

Výše poplatku pro rok 2021: 804,-- Kč
Termín splatnosti poplatku pro rok 2021: 31.5.2021

Jak zaplatit poplatek

Složenkou na poště, bezhotovostním převodem z účtu:

 • č.ú.: 19-1801731369/0800
  variabilní symbol: 1337
  specifický symbol: rodné číslo
 • pro platbu ze zahraničí uveďte: IBAN=CZ1908000000191801731369, BIC= GIBACZPX, do zprávy pro příjemce uveďte své rodné číslo (jinak nelze platbu identifikovat), zprávu o zaslání platby ze zahraničí potvrďte (pro zjednodušení identifikace platby) na e-mail: [email protected] s označením „pro oddělení místních poplatků“

Hotově nebo kartou na pokladně magistrátu:

 • je nutné uvést své jméno, trvalé bydliště a rodné číslo
 • na pokladně magistrátu na adrese Palackého 14 a Hynaisova 10, Olomouc
 • od 4.1. do 31.5. kalendářního roku také na pokladně magistrátu, oddělení místních poplatků, pokladna je umístěna v přízemí (v hale objektu NAMIRO) Palackého 14, Olomouc
 • od 1.2. do 31.5. kalendářního roku také na detašovaných pracovištích magistrátu
Platbu lze provést za více osob současně prostřednictvím společného zástupce, např. člena rodiny, vlastníka domu nebo správce objektu. Povinností společného zástupce, který provedl platbu za více osob, je sdělit nejpozději do 15 dnů ode dne splatnosti poplatku správci poplatku údaje potřebné k identifikaci platby, a to jména, příjmení a data narození osob, za něž byl poplatek touto platbou hrazen, a dále datum úhrady, variabilní a specifický symbol příslušné platby. K podávání oznámení vydal správce poplatku formulář Oznámení o hromadné platbě.

Osvobození a úlevy od poplatku dle vyhlášky:

Od poplatku je osvobozena fyzická osoba:

 • umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
 • umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
 • umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

Dále je od poplatku osvobozen

 • poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky, který má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a zároveň alespoň jeden z vlastníků je poplatníkem dle čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky,
 • poplatník, který v příslušném kalendářním roce dovrší 80 a více let věku,
 • poplatník narozený v příslušném kalendářním roce,
 • poplatník umístěný ve vyšetřovací vazbě a výkonu trestu,
 • poplatník zdržující se nepřetržitě v zahraničí delší dobu než 1/2 roku v kalendářním roce, ve kterém má být poplatek uhrazen,
 • čtvrté a každé další dítě ve společné domácnosti, kdy se společně posuzují ty nezletilé děti, které v daném kalendářním roce nedovrší 16 let,
 • poplatník přihlášený k pobytu ve statutárním městě Olomouci na vysokoškolských kolejích, který v daném kalendářním roce nedovrší 26 let.

Úleva ve výši 50 % se poskytuje nezletilému poplatníkovi, který v daném kalendářním roce nedovrší 16 let.

Poplatníci splňující nárok na osvobození či úlevu dle vyhlášky, musí do 31.5.2021 podat Oznámení nároku na osvobození či úlevu i s příslušnými doklady prokazujícími nárok. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtě stanovené vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.

Povinnost ohlásit údaj nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

 • každá fyzická osoba jedná ve věci poplatku sama za sebe, popřípadě se může nechat při jednání zastoupit jinou osobou na základě plné moci (nemusí být ověřená)
 • za nezletilé osoby jedná zákonný zástupce

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Zaplatit poplatek nebo oznámit nárok na osvobození včetně dokladů prokazujících nárok na osvobození v souladu s obecně závaznou vyhláškou.

08. Dotčené instituce

Magistrát města Olomouce

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Oddělení místních poplatků, pracoviště Palackého 14, Olomouc, třetí nadzemní podlaží objektu NAMIRO, tel.: 588 488 617-621, 588 488 611-612

Úřední hodiny
Po 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.
St 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.

Kontakt na detašovaná pracoviště magistrátu

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

 • občanský průkaz
 • v případě nároku na osvobození, který je nutno dokládat, doklady prokazující nárok

Nahlašované údaje:

 • Jméno
 • Příjmení
 • Rodné číslo, případně datum narození (pokud nebylo přiděleno rodné číslo)
 • Adresa trvalého pobytu

11. Formuláře

12. Správní a jiné poplatky

Jsou stanoveny obecně závaznou vyhláškou č. 12/2020 Dokument PDF, 149.3 KB.

13. Lhůty pro vyřízení

Jsou stanoveny obecně závaznou vyhláškou č. 12/2020 Dokument PDF, 149.3 KB.

16. Možnost řešit elektronicky

 • podání učiněné datovou zprávou zaslanou prostřednictvím datové schránky ( nemusí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem)
 • podání učiněné datovou zprávou, zaslanou na e-podatelnu MMOl, musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem
 • podání učiněné datovou zprávou, zaslanou na e-podatelnu MMOl, které není podepsáno uznávaným elektronickým podpisem, je třeba potvrdit písemně nebo ústně do protokolu s vlastnoručním podpisem podatele, potvrdit uznávaným elektronickým podpisem nebo potvrdit prostřednictvím datové schránky a to nejpozději do pěti dnů ode dne, kdy podání došlo na e-podatelnu MMOl

18. Související právní předpisy

 • Zákon č. 565/1992 Sb. O místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád, ve znění pozdějších předpisů

19. Opravné prostředky

Odvolání dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Příjemce rozhodnutí se může odvolat proti rozhodnutí správce daně, pokud zákon nestanoví jinak. Odvolání je nepřípustné, směřuje-li jenom proti odůvodnění rozhodnutí. Odvolání se podává u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno. Odvolání lze podat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje, a to i před doručením tohoto rozhodnutí. Odvolání nemá odkladný účinek, pokud zákon nestanoví jinak.

Odvolání musí mít tyto náležitosti

 • označení správce daně, který napadené rozhodnutí vydal,
 • označení odvolatele,
 • číslo jednací, popřípadě číslo platebního výměru nebo jinou jednoznačnou identifikaci rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje,
 • uvedení důvodů, v nichž jsou spatřovány nesprávnosti nebo nezákonnosti napadeného rozhodnutí,
 • označení důkazních prostředků k tvrzením o skutkovém stavu, která jsou uvedena v odvolání,
 • návrh na změnu nebo zrušení rozhodnutí.

Způsob podání odvolání

 1. Podání lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou
  • podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nebo
  • s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.
 2. Písemná podání a podání ústně do protokolu musí být podepsána osobou, která podání činí.
 3. Účinky podání má rovněž úkon učiněný vůči správci daně za použití datové zprávy, která není podepsána způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, pokud je toto podání do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, potvrzeno způsobem uvedeným v odstavci 1; tuto lhůtu nelze prodloužit ani navrátit v předešlý stav.

20. Sankce

Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.

24. Související situace

Povinnosti stanovené obecně závaznými vyhláškami, které vydává statutární město Olomouc, k místním poplatkům.

25. Zodpovědný útvar

odbor ekonomický, oddělení místních poplatků

26. Zodpovědná osoba

, vedoucí oddělení místních poplatků, tel.: 588 488 610

27. Platnost od

1. 1. 2016

28. Aktualizováno kdy

5. 2. 2021

29. Platnost do

1. 1. 2017

30. Poznámka

Další informace lze získat na základě telefonického dotazu příslušným kontaktním pracovníkům.

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu