Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Stavební úřad

Přerušení provozování živnosti

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

ozivn-012

04. Základní informace

Podnikatel není povinen oznamovat přerušení provozování živnosti.

Jestliže podnikatel oznámí živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti, je provozování živnosti přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení. V době přerušení provozování živnosti se na podnikatele vztahují povinnosti uložené živnostenským zákonem kromě povinností stanovených v § 31 odst. 2, 9 (označení místa podnikání, prokázání bezúhonnosti u zaměstnanců) a odst. 17 (splnění odborné způsobilosti zaměstnanců), v § 17 odst. 4 a 8 (způsobilost provozovny, označení provozovny) a povinnosti splňovat podmínky odborné nebo jiné způsobilosti, pokud je tento zákon nebo zvláštní předpisy pro provozování živnosti vyžadují.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Subjektem oprávněným oznámit přerušení provozování živnosti ( ve věci jednat) je podnikatelský subjekt nebo jeho zástupce (např. statutární orgán, vedoucí organizační složky, zmocněnec na základě plné moci).

06. Podmínky a postup řešení

Oznámení přerušení provozování živnosti.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Oznámení je možné učinit osobně na jakémkoliv živnostenském úřadu nebo zaslat tomuto úřadu poštou, elektronicky (nutné opatřit zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky). Oznámení přerušení provozování živnosti lze také podat na jednotném kontaktním místě spolu s oznámením pro příslušnou zdravotní pojišťovnu, OSSZ a Finanční úřad.

08. Dotčené instituce

Oznámení o přerušení provozování živnosti je možné podat u jakéhokoliv živnostenského úřadu.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Magistrát města Olomouce, odbor živnostenský, Palackého 14, Olomouc, oddělení registrace.

Úřední hodiny a kontakt

Infokiosek: tel 588 488 104


Datová schránka ID: kazbzri

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Při osobním jednáním průkaz totožnosti. V případě zastoupení podnikatele zástupcem - doklad prokazující oprávněnost takového jednání (např. plná moc, výpis z obchodního rejstříku). U generální plné moci je vyžadován ověřený podpis zmocnitele.

12. Správní a jiné poplatky

Přerušení provozování živnosti nepodléhá poplatkové povinnosti.

13. Lhůty pro vyřízení

Podnikatel bude o přerušení provozování živnosti vyrozuměn nejpozději do 30-ti dnů ode dne podání oznámení o přerušení provozování živnosti.

15. Návazné činnosti

Pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno, je podnikatel povinen předem písemně oznámit živnostenskému úřadu. V provozování živnosti je možno pokračovat nejdříve dnem doručení oznámení o pokračování v provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení.

Pokud podnikatel nevyužije k plnění níže uvedených povinností Centrální registrační místo (kdy tuto funkci plní živnostenské úřady), je povinen plnit zákonem stanovené povinnosti vůči správci daně, správy sociálního zabezpečení, zvolené zdravotní pojišťovně, pojišťovně u které má sjednáno pojištění zaměstnanců.

17. Právní předpisy

 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění

18. Související právní předpisy

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění,
 • Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

20. Sankce

Pokud podnikatel neoznámí předem pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno dopustí se správního deliktu dle § 62 odst. 1 q) živnostenského zákona, bude mu uložena pokuta dle § 62 odst. 4 písm. e) tohoto zákona do 10 000,- Kč.

22. Další informace

Je možné získat na infokiosku živnostenského úřadu, tel. 588 488 104
pondělí – středa 8,00 -12,00 | 13,00 - 17,00
úterý – čtvrtek 8,00 -12,00 | 13,00 - 15,30

23. Alternativní zdroj

24. Související situace

 • Ohlášení živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky
 • Ohlášení živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (zahraniční fyzická osoba)
 • Žádost o koncesi fyzické osoby s bydlištěm na územní České republiky
 • Ohlášení živnosti pro právnické osoby se sídlem na území České republiky
 • Ohlášení živnosti pro právnické osoby se sídlem mimo území České republiky
 • Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky
 • Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem mimo území České republiky
 • Zrušení živnostenského oprávnění na základě žádosti – fyzická osoba, právnická osoba.
 • Změna údajů uvedených v ohlášení živnosti, žádosti o koncesi.
 • Oznámení zahájení provozování živnosti v provozovně nebo oznámení ukončení provozování živnosti v provozovně.
 • Poradenská činnost v režimu zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, v platném znění

25. Zodpovědný útvar

Obecní živnostenský úřad Olomouc

26. Zodpovědná osoba

Mgr. Růžena Haláková, právník odboru

27. Platnost od

21. 12. 2010

28. Aktualizováno kdy

7. 1. 2020

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu