Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Doklady osobní

Změny v evidenci zemědělského podnikatele

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

ozivn-016

04. Základní informace

Zemědělský podnikatel je povinen oznámit obecnímu úřadu, který mu vydal osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele, změny údajů zapisovaných do této evidence, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy k těmto změnám došlo; tuto povinnost zemědělský podnikatel nemá, jde-li o změny údajů zapisovaných do centrální evidence obyvatel nebo do obchodního rejstříku.

Na základě oznámení změny podnikatelem nebo na základě informace poskytnuté obchodním rejstříkem nebo centrální evidencí obyvatel týkající se údajů zapisovaných do evidence zemědělského podnikatele provede obecní úřad obce s rozšířenou působností zápis do evidence zemědělského podnikatele a vydá zemědělskému podnikateli změnové osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Zemědělský podnikatel, popř. jeho zástupce.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Oznámení změny u příslušného obecního úřadu s rozšířenou působností, který vydal osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele.

08. Dotčené instituce

Příslušný je obecní úřad s rozšířenou působností, který vydal osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Magistrát města Olomouce, odbor živnostenský, Palackého 14, Olomouc, oddělení registrace.

Úřední hodiny a kontakt

Infokiosek: tel 588 488 104


Datová schránka ID: kazbzri

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Doklady prokazující oznamované změny

12. Správní a jiné poplatky

Poplatek za změnu zápisu zemědělského podnikatele v evidenci činí 500,- Kč, změna zápisu identifikačních údajů v evidenci podnikatele činí 100,- Kč.

Předmětem poplatku není změna identifikačních údajů, která navazuje na změny již provedené v obchodním nebo jiném rejstříku.

13. Lhůty pro vyřízení

Příslušný úřad zapíše změny do 30 dnů ode dne jejich oznámení a vydá podnikateli změnové osvědčení.

17. Právní předpisy

  • Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění

18. Související právní předpisy

  • Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
  • Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů;
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů;

20. Sankce

Tomu kdo stěžuje postup řízení, zejména tím, že se bez závažných důvodu nedostaví na výzvu živnostenského úřadu, ruší přes předchozí napomenutí pořádek, odmítá předložit listiny může být uložena pořádková pokuta dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

22. Další informace

Je možné získat na infokiosku živnostenského úřadu, tel: 588 488 104
pondělí – středa 8,00 - 12,00 | 13,00 - 17,00
úterý – čtvrtek 8,00 - 12,00 | 13,00 - 15,30

24. Související situace

  • Vyřazení z evidence zemědělského podnikatele
  • Změna údajů v evidenci zemědělského podnikatele

25. Zodpovědný útvar

Obecní živnostenský úřad Olomouc

26. Zodpovědná osoba

Mgr. Růžena Haláková, právník odboru

27. Platnost od

22. 12. 2010

28. Aktualizováno kdy

7. 1. 2020

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu