Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Motorová vozidla

Oznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

ozivn-011

04. Základní informace

Podnikatel je povinen zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně oznámit předem živnostenskému úřadu; to neplatí pro zahájení provozování živnosti v provozovně, která je uvedena v ohlášení živnosti nebo v žádosti o koncesi a pro automaty a mobilní provozovny.

V oznámení podnikatel uvede údaje:

 • obchodní firmu nebo název nebo jméno a příjmení, identifikační číslo osoby, sídlo nebo trvalý pobyt, popřípadě místo podnikání; zahraniční osoba adresu pobytu na území České republiky, byl-li jí pobyt povolen, a umístění organizační složky podniku na území České republiky, pokud ji zřizuje, adresu provozovny, identifikační číslo provozovny, bylo-li přiděleno, a předmět podnikání v této provozovně, u živnosti volné obor činnosti, datum zahájení (ukončení) provozování živnosti v provozovně.

Provozovnou se pro účely tohoto zákona rozumí prostor, v němž je živnost provozována. Za provozovnu se považuje i automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb (dále jen „automat“) a mobilní provozovna. Mobilní provozovna je provozovna, která je přemístitelná a není umístěna na jednom místě po dobu delší než tři měsíce.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Subjektem oprávněným oznámit přerušení provozování živnosti (ve věci jednat) je podnikatelský subjekt nebo jeho zástupce (např. statutární orgán, vedoucí organizační složky, zmocněnec na základě plné moci).

06. Podmínky a postup řešení

Oznámení o zahájení provozování živnosti nebo ukončení provozování živnosti v provozovně předem.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Oznámení je možné učinit osobně na jakémkoliv živnostenském úřadu nebo zaslat tomuto úřadu poštou, elektronicky (nutné opatřit zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky).

08. Dotčené instituce

Oznámení je možné podat u jakéhokoliv živnostenského úřadu.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Magistrát města Olomouce, odbor živnostenský, Palackého 14, Olomouc, oddělení registrace.

Úřední hodiny a kontakt

Infokiosek: tel 588 488 104


Datová schránka ID: kazbzri

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Při osobním jednáním průkaz totožnosti. V případě zastoupení podnikatele zástupcem - doklad prokazující oprávněnost takového jednání (např. plná moc, výpis z obchodního rejstříku).

12. Správní a jiné poplatky

Oznámení nepodléhá poplatkové povinnosti.

13. Lhůty pro vyřízení

Do 30-ti dnů ode dne podání oznámení.

15. Návazné činnosti

Při oznámení ukončení provozování živnosti je nutné, aby podnikatel oznámil, na jaké adrese lze vypořádat jeho případné závazky.

17. Právní předpisy

 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění

18. Související právní předpisy

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění,
 • Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

19. Opravné prostředky

V případě vydání příkazu o uložení pokuty, je opravným prostředkem odpor, které se podává u Magistrátu města Olomouce, živnostenského odboru. Odvolací lhůta je 8 dnů a počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení příkazu. Podáním odporu se příkaz ruší a řízení pokračuje – ve věci je vydáváno rozhodnutí.

20. Sankce

Pokud podnikatel při oznámení ukončení provozování živnosti neoznámí, na jaké adrese lze vypořádat jeho případné závazky, dopustí se právního deliktu dle § 62 odst. 1 písm. t) živnostenského zákona a bude mu uložena pokuta dle § 62 odst. 4 písm. a) až do výše 1 000 000 Kč.

V případě, že podnikatel nedodrží lhůty pro oznámení tzn. neoznámí tyto skutečnosti předem, dopustí se správního deliktu dle § 62 odst. 1 písm. e) bod 2 a bude mu uložena pokuta dle § 62 odst. 4 písm. b) do výše 100 000,- Kč.

21. Často kladené dotazy

Jaké doklady se předkládají při oznámení o zahájení provozování živnosti v provozovně?
Podnikatel není povinen k oznámení o zahájení provozování živnosti připojovat doklady. Na žádost živnostenského úřad je však povinen prokázat vlastnické nebo užívací právo k objektům nebo místnostem provozovny. Podnikatel je také povinen zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů (např. stavební zákon) a dále provozovnu řádně označit.

22. Další informace

Je možné získat na infokiosku živnostenského úřadu, tel. 588 488 104
pondělí – středa 8,00 -12,00 | 13,00 - 17,00
úterý – čtvrtek 8,00 -12,00 | 13,00 - 15,30

23. Alternativní zdroj

24. Související situace

 • Ohlášení živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky
 • Ohlášení živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (zahraniční fyzická osoba)
 • Žádost o koncesi fyzické osoby s bydlištěm na územní České republiky
 • Žádost o koncesi fyzické osoby s bydlištěm mimo územní České republiky
 • Ohlášení živnosti pro právnické osoby se sídlem na území České republiky
 • Ohlášení živnosti pro právnické osoby se sídlem mimo území České republiky
 • Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky
 • Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem mimo území České republiky
 • Zrušení živnostenského oprávnění na základě žádosti – fyzická osoba, právnická osoba.
 • Změna údajů uvedených v ohlášení živnosti, žádosti o koncesi.
 • Přerušení provozování živnosti.
 • Poradenská činnost v režimu zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, v platném znění

25. Zodpovědný útvar

Obecní živnostenský úřad Olomouc

26. Zodpovědná osoba

Mgr. Růžena Haláková, právník odboru

27. Platnost od

21. 12. 2010

28. Aktualizováno kdy

7. 1. 2020

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu