Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Matriční úřad Olomouc « Další kategorie « Potřebuji vyřídit

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Další kategorie » Matriční úřad Olomouc

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí 583 - radnice

Telefon

 • úsek narození:
  585 513 173, 585 513 129, 585 513 389
 • úsek manželství:
  585 513 437
 • úsek úmrtí:
  585 513 143, 585 513 322
 • změna jména a příjmení:
  585 513 333

Úřední hodiny

 • Pondělí:
  8 - 12 / 13 - 17
 • Úterý:
  8 - 12 / 13 - 15,30
 • Středa:
  8 - 12 / 13 - 17
 • Čtvrtek:
  8 - 12 / 13 - 15,30

Informace k vyřízení žádosti

Vzhledem k době nutné pro zpracování žádosti lze vyřídit žádost podanou nejpozději 15 minut před ukončením úřední doby, popř. se informujte přímo na pracovišti.
Děkujeme za pochopení.

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí 583 - radnice

Telefon

 • úsek narození:
  585 513 173, 585 513 129, 585 513 389
 • úsek manželství:
  585 513 437
 • úsek úmrtí:
  585 513 143, 585 513 322
 • změna jména a příjmení:
  585 513 333

Úřední hodiny

 • Pondělí:
  8 - 12 / 13 - 17
 • Úterý:
  8 - 12 / 13 - 15,30
 • Středa:
  8 - 12 / 13 - 17
 • Čtvrtek:
  8 - 12 / 13 - 15,30

Informace k vyřízení žádosti

Vzhledem k době nutné pro zpracování žádosti lze vyřídit žádost podanou nejpozději 15 minut před ukončením úřední doby, popř. se informujte přímo na pracovišti.
Děkujeme za pochopení.

Matriční úřad Olomouc

Matriční úřad Olomouc

Matriční úřad Olomouc vede matriční knihy pro město Olomouc a dále pro obce Blatec, Bystročice, Bystrovany, Hněvotín, Kožušany-Tážaly, Křelov-Břuchotín, Příkazy, Samotišky (podle příl.č. 1 vyhlášky 207/2001 Sb.)

Matriční činnost je upravena

 • zákonem č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláškou č. 207/2001 Sb.,kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • zákonem č.115/2006 Sb. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláškou č. 300/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 115/2006 Sb.
 • zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Veškeré doklady, předkládané matričnímu úřadu, musí být předkládány v originále.

 

Životní situace

Rodný list

Prohlášení o jménu dítěte

Po narození dítěte si jeho rodiče nejpozději do 30-ti dnů od narození na matričním úřadu vyřídí zápis do knihy narození a rodný list dítěte. K vyřízení rodného listu je třeba předložit:

U dítěte narozeného v manželství jeden z rodičů předloží:

 • platný občanský průkaz
 • oddací list
 • prohlášení o jménu dítěte

U dítěte narozeného mimo manželství, jehož otec není znám, matka předloží:

 • platný občanský průkaz
 • rodný list
 • prohlášení o jménu dítěte
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li matka rozvedená
 • úmrtní list manžela, je-li matka dítěte ovdovělá

U dítěte narozeného mimo manželství oba rodiče předloží:
(rodiče určují otcovství)

 • platné občanské průkazy rodičů
 • rodné listy obou rodičů
 • prohlášení o jménu dítěte
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li matka rozvedená
 • úmrtní list manžela, je-li matka ovdovělá
 • při určení rodičovství cizincem, který neovládá český jazyk, je povinná přítomnost tlumočníka (jmenovaného ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu)
  seznam tlumočníků www.justice.cz

Při určení otcovství k nenarozenému dítěti oba rodiče předloží:

 • platné občanské průkazy budoucích rodičů
 • rodné listy budoucích rodičů
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li budoucí matka rozvedená
 • úmrtní list manžela, je-li budoucí matka ovdovělá
 • těhotenský průkaz
 • při určení rodičovství cizincem, který neovládá český jazyk, je povinná přítomnost tlumočníka (jmenovaného ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu)
  seznam tlumočníků www.justice.cz

Po obdržení rodného listu z matriky je nutné dítě zaregistrovat na zdravotní pojišťovně. Zákonný zástupce dítěte je povinen oznámit narození pojištěnce do osmi dnů ode dne jeho narození zdravotní pojišťovně, u které je pojištěna matka dítěte.

Informace o porodném http://portal.mpsv.cz/soc/ssp

Úmrtní list

potřebné doklady a postup řízení:

Vystavení úmrtního listu se provádí na základě "Listu o prohlídce zemřelého", který obdrží matriční úřad od lékaře nebo lékařského zařízení. Po předložení osobních dokladů zemřelého (občanského průkazu, pasu, rodného listu, příp. oddacího listu) vystaví matriční úřad úmrtní list, který bude vyřizovateli pohřbu zaslán do vlastních rukou.

Správní poplatek se neplatí.

 • vdovský důchod vyřizuje pozůstalý/á manžel/ka u České správy sociálního zabezpečení podle trvalého pobytu pozůstalé/ho

Informace o pohřebném http://portal.mpsv.cz/soc/ssp

K pozůstalostnímu řízení Vás vyzve notář (dle trvalého pobytu zemřelého).

Vyřízení nového občanského průkazu:

V případě úmrtí dochází u pozůstalého manžela nebo registrovaného partnera (partnerky) ke změně osobního stavu a tím i ke změně údajů zapisovaných do občanského průkazu.

Z tohoto důvodu je občan povinen do 15-ti pracovních dnů po obdržení úmrtního listu požádat o vydání nového občanského průkazu.

Potvrzení o údajích uvedených ve sbírce listin

Matriční úřad vede sbírku listin (podklady pro zápis do matriky) za každý kalendářní rok samostatně. Začátkem následujícího kalendářního roku předává matriční úřad sbírku listin do úschovy Krajskému úřadu Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Jeremenkova 40a.
Pokud tedy potřebujete zjistit nebo potvrdit údaje ze sbírky listin (např. hodina narození, příčina úmrtí apod.), obraťte se s žádostí v aktuálním roce na matriku, v ostatních případech na krajský úřad.

Správní poplatek (hradí se v hotovosti) za potvrzení je 50,- Kč.

Uzavření manželství

Manželství se uzavírá svobodným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství. Sňatečný obřad je veřejný a slavnostní, činí se v přítomnosti dvou svědků. Snoubenci při sňatečném obřadu uvedou, že jim nejsou známy překážky, které by jim bránily uzavřít manželství, že navzájem znají svůj zdravotní stav a že zvážili uspořádání budoucích majetkových poměrů, svého bydlení a hmotné zajištění po uzavření manželství.

Prohlášení o uzavření manželství lze učinit

občanský sňatek

 • před matričním úřadem
 • před obecním úřadem, který není matričním úřadem, má-li v obci jeden ze snoubenců trvalý pobyt
 • před kterýmkoli obecním úřadem, je-li život snoubence přímo ohrožen
 • před zastupitelským úřadem ČR v cizině
 • v cizině před kapitánem lodi plující pod vlajkou ČR, kapitánem letadla registrovaného v ČR nebo velitelem vojenské jednotky ČR v zahraničí, je-li život toho, kdo chce uzavřít manželství, přímo ohrožen, a je-li alespoň jeden ze snoubenců občanem ČR

církevní sňatek

 • před orgánem státem registrované církve nebo náboženské společnosti

Byl-li uzavřen občanský sňatek, nemají následné náboženské obřady právní následky, byl-li uzavřen církevní sňatek, nelze následně uzavřít občanský sňatek.

Co musíte předložit:

 • vyplněný dotazník k uzavření manželství
 • platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)
 • rodný list
 • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním pasem)
 • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem)
 • doklad o zániku předchozího manželství nebo registrovaného partnerství (pravomocný rozsudek o rozvodu, pravomocné rozhodnutí o zrušení partnerství, úmrtní list)
 • jde-li o osobu nezletilou starší 16 let - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci
 • jde-li o osobu stiženou duševní poruchou - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci
 • jde-li o cizince - vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky vydané Policií České republiky, které nesmí být starší 7 pracovních dnů
 • Potvrzení o oprávněnosti pobytu nemusí předkládat občan Evropské unie, občan jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Island, Lichtenštejnsko, Norsko) a Švýcarska.
 • Předkládané listiny k uzavření manželství vydané orgány cizího státu, musí být opatřeny předepsanými ověřeními, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak a úředně přeloženy do českého jazyka (tlumočníkem jmenovaným ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu)
  seznam tlumočníků www.justice.cz

Pokud snoubenec, popřípadě snoubenci nemluví nebo nerozumí česky, nebo snoubenec, popřípadě snoubenci jsou neslyšící nebo němí, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství učinit.

Informace: informace o uzavření manželství s cizincem, uznávání cizozemských rozhodnutí

Kdy podat žádost

Termín sňatku vám bude na matrice závazně zadán po předložení všech dokladů potřebných k uzavření manželství, a to nejpozději 14 dnů před uzavřením manželství. Termíny na následující kalendářní rok začne matriční úřad přijímat od 9. října 2017, a to maximálně na rok dopředu (tzn., že v říjnu letošního roku lze podat žádost o uzavření manželství v termínu leden až září příštího roku).

S ohledem na snoubence, kteří se dostaví na matriční úřad osobně, v den zahájení zadávání termínů svateb na příští rok, tj. 9.10.2017, nebudou přijímány žádné telefonické rezervace.

Vypsané termíny svatebních obřadů mimo obřadní síň pro rok 2018

Místo a doba uzavírání manželství

Doba

Den pro uzavírání manželství, určený radou města, je od 1.10.2016 úterý. Tento den je umožněno snoubencům, s trvalým pobytem na území ČR, uzavřít manželství bez jakýchkoliv nadstandardních služeb, tedy i bez jakýchkoliv poplatků.

Matriční úřad může povolit na základě žádosti snoubenců uzavření manželství mimo dobu stanovenou radou města, jedná se především o pátek a sobotu. Za povolení konání svatby mimo určený den (úterý) hradí snoubenci v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb. správní poplatek (uvedeno níže).

V tyto dny město poskytuje snoubencům služby nad rámec bezplatného svatebního obřadu např. květinová výzdoba obřadní síně a přilehlých prostor, možnost výběru živé nebo reprodukované hudby. Za služby nad rámec bezplatného obřadu hradí snoubenci poplatek. Bližší informace vám poskytnou pracovnice matriky na telefonním čísle 585513437.

Svatební obřady v obřadní síni probíhají v půlhodinových intervalech. Matriční úřad zadává snoubencům časové termíny tak, aby na sebe jednotlivé obřady navazovaly.

Místo

Manželství se uzavírá na místě určeném pro konání slavnostních obřadů, kterým je obřadní síň radnice, Olomouc, Horní nám.č.p.583.

V obřadní síni a v celém areálu radnice je zakázáno na novomanžele v duchu zvyklostí házet rýži, hrách, konfety či cokoliv jiného, rozhazovat okvětní lístky, rozbíjet talíře pro štěstí apod. Tento zákaz platí pro celý areál radnice včetně nádvoří a prostoru před vstupem do radnice

Fotografové mají možnost v obřadní místnosti fotografovat před samotným obřadem (než vstoupí oddávající) a po skončení obřadu (při gratulacích). V průběhu svatebního obřadu (výměna prstenů, polibek a podepisování svatebního protokolu) lze fotografovat pouze takovým způsobem, aby nebyl narušen samotný obřad. Není přípustné, aby fotograf vstupoval do „prostoru oddávajícího“. Pro fotografa platí stejná pravidla oblékání jako pro ostatní svatebčany.
Příloha: Informace pro snoubence

Matriční úřad může povolit na základě žádosti snoubenců uzavření manželství na jiném vhodném místě ve svém správním obvodu. Matriční úřad v souladu s platnou zásadou předvídatelnosti rozhodování správních orgánů tak, aby byl zajištěn žadatelům jednotný přístup k posuzování jejich žádostí, vypisuje pro rok 2017 termíny pro konání svatebních obřadů mimo obřadní síň. Svatby mimo obřadní síň se budou konat ve vypsaných termínech (v pátek v odpoledních hodinách, v sobotu v časovém rozmezí od 10:00 do 16:00 hodin). Matriční úřad zadává snoubencům časové termíny tak, aby na sebe jednotlivé obřady navazovaly, a aby oddávající s matrikářem měli dostatek času k přesunu z jednoho místa konání svatebního obřadu na místo další. Snoubenci sdělí kontaktní osobu pro svatební den, zabezpečí prostor pro oddávajícího a matrikáře a dodrží sjednanou dobu začátku svatebního obřadu. Za povolení konání svatebního obřadu mimo obřadní síň snoubenci hradí v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb. správní poplatek (uvedeno níže).

Při zajišťování uzavření manželství na jiném vhodném místě (mimo obřadní síň) přítomný matrikář zajišťuje samotnou organizaci svatebního obřadu. Kromě funkce matrikáře vykonává funkci ceremoniáře. Tato služba nad rámec bezplatného svatebního obřadu je zpoplatněna. Bližší informace vám poskytnou pracovnice matriky na telefonním čísle 585513437.

Žádost o uzavření manželství mimo obřadní síň (na jiném vhodném místě)

Poplatky za uzavření manželství

a/ správní poplatky

se vyměřují v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

 • uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ... 3.000 Kč
 • uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ... 2.000 Kč
 • vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost ... 1.000 Kč

b/ poplatky za služby nad rámec bezplatného obřadu

Bližší informace vám poskytnou pracovnice matriky na telefonním čísle 585513437.

Správní poplatek a poplatek za služby nad rámec bezplatného obřadu se hradí v den odevzdání dotazníku k uzavření manželství.

Vyřízení nového občanského průkazu:

V případě uzavření manželství dochází u snoubenců ke změně osobního stavu popřípadě i ke změně příjmení a tím i ke změně údajů zapisovaných do občanského průkazu.

Z tohoto důvodu je občan povinen do 15-ti pracovních dnů po obdržení oddacího listu požádat o vydání nového občanského průkazu.

Uzavření církevního sňatku - žádost o vydání osvědčení k uzavření církevního sňatku

Prohlášení o uzavření manželství lze učinit před příslušným orgánem církve, a to před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností. Manželství se uzavírá v místě určeném předpisy církve nebo náboženské společnosti pro náboženské obřady nebo náboženské úkony.

Pokud chcete uzavřít církevní sňatek, je třeba si předem obstarat osvědčení o splnění všech podmínek pro uzavření platného manželství. Bez tohoto "osvědčení" nelze církevní sňatek uzavřít - manželství by nevzniklo. Osvědčení k církevnímu sňatku vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno a má platnost 6 měsíců ode dne vydání.

K žádosti o vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství. Správní poplatek se za vydání osvědčení k církevnímu sňatku neplatí.

Registrované partnerství

Partnerství vzniká projevem vůle dvou osob stejného pohlaví činěným formou souhlasného svobodného a úplného prohlášení těchto osob o tom, že spolu vstupují do partnerství. Prohlášení se činí před matrikářem na základě otázky, položené těmto osobám, zda chtějí spolu vstoupit do partnerství. Před učiněním prohlášení výslovně uvedou, že jim nejsou známy okolnosti vylučující vstup do partnerství. Protokol, který se o prohlášení sepisuje podepisují osoby vstupující do partnerství, matrikář, tlumočník, je-li jeho přítomnost nutná.

Podmínkou vstupu do partnerství je, aby alespoň jedna z osob vstupujících do partnerství byla státním občanem České republiky.

Osoby vstupující do partnerství na území České republiky činí prohlášení osobně před kterýmkoli registrujícím matričním úřadem bez ohledu na trvalý pobyt budoucích partnerů.
Příslušné matriční úřady, před kterými lze učinit prohlášení jsou stanoveny v příloze č. 4 vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Pro Olomoucký kraj je příslušný Magistrát města Olomouce.

Jako místo pro vstup do registrovaného partnerství ve správním obvodu matričního úřadu Olomouc rada města určila obřadní síň radnice, Olomouc, Horní nám.č.p.583.

Partneři se mohou rozhodnout pro vstup do partnerství bez jakýchkoliv nadstandardních služeb. V případě, že mají oba trvalý pobyt na území ČR, nehradí žádný poplatek.

Partneři se mohou rozhodnout pro vstup do partnerství s obřadem, kdy jim budou poskytnuty služby nad rámec bezplatného obřadu např. slavnostní projev, květinová výzdoba obřadní síně a přilehlých prostor, možnost výběru živé nebo reprodukované hudby. Za služby nad rámec bezplatného obřadu hradí partneři poplatek. Bližší informace vám poskytnou pracovnice matriky na telefonním čísle 585513437.

Žádost o registrované partnerství se podává osobně u našeho úřadu na oddělení matriky, kde bude dohodnut konkrétní termín a hodina obřadu a předán k vyplnění dotazník.

Co musíte předložit

 • vyplněný dotazník k registrovanému partnerství
 • platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)
 • rodný list
 • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem)
 • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem)
 • doklad o zániku předchozího manželství nebo registrovaného partnerství (pravomocný rozsudek o rozvodu, pravomocné rozhodnutí o zrušení partnerství, úmrtní list)
 • jde-li o cizince - vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství a potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky vydané Policií České republiky, které nesmí být starší 7 pracovních dnů
 • Potvrzení o oprávněnosti pobytu nemusí předkládat cizinec s trvalým pobytem na území České republiky, občan Evropské unie, občan jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Island, Lichtenštejnsko,Norsko) a Švýcarska.
 • Předkládané listiny k uzavření manželství vydané orgány cizího státu, musí být opatřeny předepsanými ověřeními, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak a úředně přeloženy do českého jazyka. (tlumočníkem,jmenovaným ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu)
  seznam tlumočníků www.justice.cz

Pokud osoba, která chce vstoupit do partnerství nemluví nebo nerozumí česky, nebo je neslyšící nebo němá, je při prohlášení nutná přítomnost tlumočníka.Účast tlumočníka zajišťuje na vlastní náklady jedna z osob, které chtějí vstoupit do partnerství Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství učinit.

Poplatky za vstup do registrovaného partnerství

a/ správní poplatky

se vyměřují v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

 • vstup do registrovaného partnerství osobami, nemají-li trvalý pobyt na území ČR ...3.000 Kč
 • vstup do registrovaného partnerství osobami, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR ... 2.000 Kč

b/ poplatky za služby nad rámec bezplatného obřadu

Bližší informace vám poskytnou pracovnice matriky na telefonním čísle 585513437.

Správní poplatek a poplatek za služby nad rámec bezplatného obřadu se hradí v den odevzdání dotazníku ke vstupu do registrovaného partnerství.

Vyřízení nového občanského průkazu:

V případě vzniku partnerství dochází u osob vstupujících do partnerství, ke změně osobního stavu a tím i ke změně údajů, zapisovaných do občanského průkazu.
Z tohoto důvodu je občan povinen do 15-ti pracovních dnů po obdržení dokladu o registrovaném partnerství požádat o vydání nového občanského průkazu.

Vysvědčení o právní způsobilosti

 • k uzavření manželství
 • ke vstupu do registrovaného partnerství

Chcete-li uzavřít manželství nebo vstoupit do registrovaného partnerství v cizině, je třeba si opatřit vysvědčení o právní způsobilosti. O vydání tohoto vysvědčení si musí občan ČR požádat u matričního úřadu podle místa svého trvalého pobytu.
Platnost dokladu je 6 měsíců ode dne vydání.

Co musíte předložit

 • občanský průkaz, nebo cestovní pas
 • rodný list
 • výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu a o osobním stavu.
  (lze prokázat občanským průkazem)
 • doklad o zániku předchozího manželství nebo registrovaného partnerství (pravomocný rozsudek o rozvodu, pravomocné rozhodnutí o zrušení partnerství, úmrtní list)

Vyřizujete-li žádost poštou, musí být na žádosti úředně ověřený podpis.

O podrobnostech a některých odlišnostech ve věci vydání vysvědčení o právní způsobilosti a o tom, zda je nutné nechat doklad opatřit vyššími ověřeními se informujte u matričního úřadu.

Formuláře:

Správní poplatek za vydání vysvědčené o právní způsobilosti 500 Kč

 

Jméno a příjmení

Prohlášení o volbě druhého jména

Chcete-li užívat dvě jména, můžete si druhé jméno zvolit. Prohlášení učiníte před matričním úřadem podle trvalého pobytu, nebo před matričním úřadem, v jehož knize narození je jméno zapsáno. Prohlášení o volbě druhého jména lze učinit pouze jednou a nelze je vzít zpět.

Pokud jste se narodili do 31.12.1949, mohli jste mít v matriční knize zapsána dvě jména, ale od 1.1.1950 jste mohli užívat pouze jedno jméno. Podle platné úpravy nedojde k "automatickému obnovení" dvou jmen. Jestliže chcete dvě jména užívat, musíte o tom učinit před matričním úřadem prohlášení.

Co připojíte k prohlášení:

 • rodný list osoby, jejíhož jména se prohlášení týká,
 • souhlas nezletilého staršího 15 let s prohlášením o volbě jména
 • platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas ČR, průkaz o povolení k pobytu)

Zápis ženského příjmení v mužském tvaru

Příjmení žen se tvoří v souladu s pravidly české mluvnice. Při zápisu uzavření manželství lze na základě žádosti ženy, jíž se uzavření manželství týká, uvést v matriční knize příjmení, které bude po uzavření manželství užívat, v mužském tvaru, jde li o

 • cizinku,
 • občanku, která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině,
 • občanku, jejíž manžel je cizinec,
 • občanku, která je jiné než české národnosti

Tiskopisy a další podrobnosti o možnostech zápisu příjmení v mužském tvaru Vám poskytnou pracovníci matriky.

Změna jména a příjmení

 • na matriční úřad podle místa trvalého nebo posledního trvalého pobytu žadatele v ČR,
 • u nezletilých dětí na matriční úřad podle trvalého nebo posledního trvalého pobytu dítěte v ČR,
 • pokud u žadatele či nezletilého dítěte takový pobyt není, je příslušný k projednání žádosti Úřad městské části Praha 1.

Co potřebujete předložit

Žádost o změnu příjmení (svobodný, rozvedený, vdovec)
Žádost o změnu příjmení (nezletilé dítě)
Žádost o změnu příjmení (za trvání manželství, RP)

Opravný prostředek:

proti rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke www.Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odvolání se podává prostřednictvím matričního úřadu, který rozhodnutí vydal

Správní poplatek ( hradí se v hotovosti při podání žádosti )

 • povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější příjmení 100,- Kč (dřívějším příjmením se rozumí jen nejblíže předcházející příjmení),
 • povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech 1000,- Kč (bližší informace o správních poplatcích a o možnosti osvobození od správních poplatků Vám poskytnou pracovníci matričního úřadu).

Příjmení po rozvodu

Manžel, který přijal příjmení druhého manžela, může do 6 měsíců po nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu oznámit matričnímu úřadu, že přijímá opět své dřívější příjmení.

Kam se obrátit: na kterýkoli matriční úřad

Co potřebujete předložit:

Správní poplatek se neplatí.

Pokud zmeškáte šestiměsíční lhůtu pro oznámení, že opět přijímáte své dřívější příjmení, můžete požádat o změnu příjmení na dřívější příjmení, správní poplatek činí 100,- Kč.

Upozornění: V případě povolení změny jména a příjmení nebo přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu požádejte o vydání nového občanského průkazu.

 

Rodná čísla

Rodná čísla určuje Ministerstvo vnitra ČR, výdejovým místem jsou zejména matriční úřady, které přidělují RČ při narození dítěte. Pokud máte pochybnosti o správnosti Vašeho rodného čísla, obraťte se na pracovníky matriky, kteří Vám jej pomohou na MV ČR ověřit.

Zvláštní matrika Brno

Do zvláštní matriky se zapisují matriční události (narození, uzavření manželství, vznik registrovaného partnerství a úmrtí) občanů ČR, ke kterým došlo na území cizího státu.
(zápisy matričních událostí občanů v cizině (www.stred.brno.cz)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu