Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Program « Zasedání rady « Rada města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 25. 5. 2020

číslo usnesení název
Dopravní podnik města Olomouce, a.s. - souhlas se zadávacím řízením a s uzavřením smlouvy - rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady
Kontrola usnesení RMO
Prezentace záměru revitalizace území tržnice
Majetkoprávní záležitosti
Zpráva společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. o provozování vodovodů a kanalizací za rok 2019
Majetkoprávní záležitosti odboru investic
Veřejná zakázka č. 19172 - Soubor změn č. X Územního plánu Olomouc - zahájení, komise
Veřejná zakázka č. 20051 - ZŠ Slavonín - bezbariérový vstup do školy a přístavba dvou tříd - stavba - zahájení, revokace
Veřejná zakázka č. 20012 - ZŠ Svatý Kopeček - odborné učebny, tělocvična, stropy - stavební část - rozhodnutí o námitkách
Veřejná zakázka č. 20079 - ZŠ Holečkova - odborné učebny - stavební část - zahájení, komise
Veřejná zakázka č. 20080 - ZŠ Holečkova - odborné učebny - dodávka nábytku - zahájení, komise
Veřejná zakázka č. 20084 - Odpadové centrum Olomouc - projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) - zahájení, komise
Tramvajová trať II. etapa - Nové Sady - Povel, přeložka Nordic Telecom Regional s.r.o.
Grygov lesní školka – elektrická přípojka
Rozpočtové změny roku 2020
Bytové záležitosti
Označení vlastníka
Zvláštní užívání komunikací
Předzahrádky
Krakovská, Rokycanova - komunikace, smlouva o nájmu pozemku
Krakovská, Rokycanova - komunikace, smlouva o realizaci překládky kabelů CETIN
Analýza variant správy a provozování VHI - zadání
Cyklodoprava – smlouvy o partnerství
Dlouhodobý investiční plán - zásady výběru investičních akcí
Výroční zprávy příspěvkových organizací a vyhodnocení hmotné zainteresovanosti ředitelů PO (mimo školská zařízení) za 2. pololetí roku 2019
Schvalování účetních závěrek a finančního vypořádání příspěvkových organizací (mimo školská zařízení) za rok 2019
Moravské divadlo Olomouc - vyřazení majetku
Dotace v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí
Předzahrádka - zeleň
Obnova stromořadí městských tříd Masarykova a Velkomoravská
OZV čistota ulic a veř. prostranství, ochrana veřejné zeleně a zařízení
OZV pravidla pro pohyb psů
OZV o zákazu používání zábavní pyrotechniky na Svatém Kopečku
Dotace odboru školství - Podpora aktivit realizovaných vysokými školami, Využití volného času dětí a mládeže, Podpora výchovně vzdělávacích aktivit pro děti a žáky MŠ a ZŠ
Dodatky zřizovací listin příspěvkových organizací - škol
Smlouvy o výpůjčce majetku SMOl příspěvkovým organizacím - školám
Smlouvy o bezúplatném převodu majetku
Zapojení SMOl do projektů TAČR DOPRAVA2020+
Projekt "Lipové stromořadí u Hamrysu" - podání žádosti
Regulační plány pro Olomouc - závěrečné vyúčtování
UNESCO Olomouc 2020 – Čestný sloup Nejsvětější Trojice – Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Návrh řešení - havarijní stav střechy Plaveckého stadionu
Plavecký stadion-Dodatek č. 26
Přísedící Okresního soudu v Olomouci
Smlouvy o poskytnutí dotace v Programu na podporu JSDH 2020
Bytové záležitosti BPS
Organizační záležitosti - Dodatek č. 12 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu