Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Veřejné projednání návrhu RP-24 Pražská-východ « Územní plánování « O městě

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Veřejné projednání návrhu RP-24 Pražská-východ

Veřejné projednání návrhu RP-24 Pražská-východ

Veřejné projednání návrhu RP-24 Pražská-východ

2. ledna 2019 (st)

Veřejné projednání návrhu Regulačního plánu RP-24 Pražská-východ s odborným výkladem se uskuteční:

 

6. 2. 2019 v 15:00 hodin.
v zasedací místnosti odboru dopravy a územního rozvoje Magistrátu města Olomouce,
Hynaisova 10,5. patro.

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 13. 2. 2019, může každý uplatnit své připomínky k návrhu. Ve stejné lhůtě mohou uplatnit námitky k návrhu vlastníci pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, osoby jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být upraveným regulačním plánem přímo dotčeno.

Dotčené orgány uplatní nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání stanoviska k částem, které byly od společného jednání změněny.

K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

Stanoviska, námitky a připomínky musí být v souladu s § 22 stavebního zákona uplatněny písemně, opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje. Své námitky a připomínky podávejte písemnou formou a zasílejte na Magistrát města Olomouce, odbor dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc.

 

Regulační plán RP-24 Pražská-východ je jedním z regulačních plánů, jejichž pořízení je dle Územního plánu Olomouc podmínkou pro rozhodování v území. V ÚP Olomouc je tento regulační plán označen jako RP na žádost. Zadání regulačního plánu je součástí výroku ÚP Olomouc.

 

Návrh regulačního plánu RP-24 Pražská-východ pro veřejné projednání

Textová část:

I Výrok RP-24 Pražská-východ
II Odůvodnění RP-24 Pražská-východ

Výkresová část výroku:

I/01 Hlavní výkres 1:2 000
I/02 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:2 000

Výkresová část odůvodnění:

II/01 Koordinační výkres 1:2 000
II/02 Výkres širších vztahů 1:5 000
II/03 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1:2 000

 

Poslední úprava: 2. ledna 2019 (st)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu