Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Náplň činnosti « Útvar hlavního architekta « Odbory magistrátu « Magistrát

Sociální sítě

Náplň činnosti útvaru hlavního architekta

SAMOSTATNÁ PŮSOBNOST

útvar hlavního architekta zajišťuje:

 • spolupracuje pří řízení města v oblasti urbanismu, tvorby veřejných prostranství a architektury,
 • zadává a zpracovává urbanistické a architektonické koncepce, koncepce veřejných prostranství a zeleně, při jejich přípravě zajišťuje zapojení veřejnosti,
 • spolupracuje při přípravě rozvojových dokumentů města, územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů z hlediska urbanismu, tvorby veřejných prostranství a architektury (strategický plán, koncepční dokumenty, územní plán, regulační plány, územní studie apod.) a hodnocení jejich naplňování,
 • spolupracuje s určeným zastupitelem pro pořizování územně plánovací dokumentace,
 • zadává a zpracovává studie veřejných prostranství (náměstí, ulice, parky, dětská hřiště a sportoviště, nábřeží apod.) a architektonické studie objektů v majetku města, při jejich přípravě zajišťuje zapojení veřejnosti,
 • spolupracuje při přípravě investičních akcí města, včetně akcí obnovy a údržby zeleně a obnovy veřejných prostranství,
 • připravuje architektonické a urbanistické soutěže a workshopy,
 • poskytuje poradenskou a konzultační činnost pro zástupce města, odborné komise RMO, komise městských částí, ostatní složky MMOl, občany, investory, stavebníky a projektanty v oblasti urbanismu, tvorby veřejných prostranství a architektury,
 • spolupracuje s komisí pro architekturu, územní plánování a program regenerace MPR,
 • spolupracuje na tvorbě investičního plánu města,
 • připravuje odborné podklady a odborná vyjádření pro zástupce města v oblasti architektury, urbanismu a rozvoje města (zejména podklady pro zástupce Statutárního města Olomouc jako účastníka územního řízení dle § 85 odstavce 1, pism. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon)),
 • garantuje zastupování statutárního města Olomouc jako účastníka územního řízení dle § 85 odstavce 1, pism. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), v případě veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí (§ 78a stavebního zákona), v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí (§ 94a stavebního zákona), ve společném územním a stavebním řízení (§ 94j stavebního zákona), ve zjednodušeném územním řízení (§ 95 stavebního zákona) a v případě vedení řízení o dodatečném povolení stavby, pokud je v řízení posuzováno umístění stavby nebo změna oproti územnímu rozhodnutí (§ 129 odst.2 stavebního zákona),
 • připravuje odborné podklady pro vyjádření se dotčeného územně samosprávného celku dle zákona č. 100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí,
 • vyjadřuje se k majetkoprávním úkonům projednávaných v orgánech města z hlediska jejich dopadu v oblasti urbanismu, tvorby veřejných prostranství a architektury,
 • připravuje podklady a je garantem činnosti pro uplatňování námitek proti návrhu Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje,
 • připravuje podklady a je garantem činnosti pro uplatňování připomínek k územním plánům sousedních obcí,
 • zajišťuje „Program regenerace Městské památkové rezervace Olomouc“ a spolupracuje při administraci žádostí a zajišťování finančních prostředků ze státního Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón,
 • administruje dotační program SMOl na opravu a údržbu památek,
 • vykonává činnost site managera památky UNESCO,
 • spolupracuje se Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska

PŘENESENÁ PŮSOBNOST

útvar hlavního architekta zajišťuje:

 • nevykonává

zpracovala: Ing. arch. Jana Křenková

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu