Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Náplň činnosti oddělení zprostředkující subjekt ITI

.

SAMOSTATNÁ PŮSOBNOST

oddělení zprostředkující subjekt ITI zajišťuje:

 • nevykonává

PŘENESENÁ PŮSOBNOST

Vymezení působnosti

(v souladu s § 18 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů):
Věcná působnost při výkonu funkce zprostředkujícího subjektu je vázána na udržitelnou městskou strategii (Strategie ITI Olomoucké aglomerace), za jejíž provádění je SMOl odpovědné.
Oddělení zprostředkující subjekt ITI vykonává své činností na základě veřejnoprávní smlouvy, uzavřené mezi SMOl a řídícím orgánem operačního programu, v rámci něhož SMOl vykonává činnost zprostředkujícího subjektu ITI, a to v rámci přenesené působnosti dle § 18 odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů.

Oddělení zprostředkující subjekt ITI na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy vykonává v rámci implementace Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014-2020 (IROP) tyto činnosti:

 • vede složky projektů a uchovává doklady o administrativní činnosti v souladu s řídící dokumentací,
 • zajišťuje kontakt se žadateli o podporu a příjemci podpory a poskytuje informace vztahujících se k realizaci integrované strategie rozvoje území,
 • vypisuje výzvy pro předkládání integrovaných projektů v souladu s řídící dokumentací,
 • provádí kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí žádostí o podporu integrovaných projektů,
 • provádí věcné hodnocení žádostí o podporu integrovaných projektů, je-li pro výzvu stanoveno,
 • vydává pro účely řízení o poskytnutí dotace závazné stanovisko dle § 18 odst. 15 zákona o podpoře regionálního rozvoje,
 • vkládá údaje o integrovaných projektech do informačního systému MS2014+ a odpovídá za včasnost, úplnost a správnost zadávaných údajů,
 • vyjadřuje se k podstatným změnám v integrovaných projektech,
 • spolupracuje s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR při zpracování analýzy rizik operačního programu a plnění nápravných opatření,
 • spolupracuje s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR při přípravě Strategického realizačního plánu,
 • informuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR o nesrovnalostech či podezřeních na nesrovnalost, zjištěných při implementaci operačního programu a integrovaných projektů,
 • spolupracuje při přípravě komunikačního plánu operačního programu,
 • spolupracuje při přípravě podkladů pro monitorovací výbor operačního programu, a to včetně zpracování a předložení návrhu souboru kritérií pro posouzení souladu projektu s integrovanou strategií rozvoje území,
 • poskytuje součinnost při přípravě metodických materiálů,
 • zpracovává interní postupy, aktualizuje je v souladu s platnou řídicí dokumentací a připomínkami ministerstva a řídí se jimi.

Oddělení zprostředkující subjekt ITI na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy vykonává v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020 (OP PIK) tyto činnosti:

 • vede složky projektů a uchovává doklady o administrativní činnosti v souladu s řídící dokumentací,
 • zajišťuje kontakt se žadateli o podporu a příjemci podpory a poskytuje informace vztahujících se k realizaci integrované strategie rozvoje území,
 • provádí kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí žádostí o podporu integrovaných projektů dle kritérií přijatelnosti a formálních náležitostí schválených Monitorovacím výborem (MV) OP PIK, včetně ekonomického hodnocení projektů. Součástí kritérií je vždy posouzení souladu žádosti o podporu s integrovanou strategií,
 • provádí věcné hodnocení žádostí o podporu integrovaných projektů s možností využít služeb jím vybraného externího odborníka ze seznamu expertů řídicího orgánu pro dotčený program podpory, popř. jiného externího hodnotitele. Kritéria pro věcné hodnocení projektů jsou shodná jak pro individuální projekty, tak pro projekty integrovaných strategií,
 • provádí kontrolu kvality posudku projektu hodnotitelem schvalovatelem,
 • vydává pro účely řízení o poskytnutí dotace závazné stanovisko dle § 18 odst. 15 zákona o podpoře regionálního rozvoje,
 • účastní se jako přizvaný host příslušné výběrové komise Řídicího orgánu OP PIK, která přijímá rozhodnutí o výběru již vyhodnocených projektů na základě závazného stanoviska,
 • vkládá údaje o integrovaných projektech do informačního systému MS2014+ a odpovídá za včasnost, úplnost a správnost zadávaných údajů,
 • vyjadřuje se k podstatným změnám v integrovaných projektech,
 • spolupracuje s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR při zpracování analýzy rizik operačního programu a plnění nápravných opatření ve vztahu k integrovaným projektům ve své působnosti,
 • spolupracuje s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR při přípravě Strategického realizačního plánu ve vztahu k integrovaným projektům ve své působnosti,
 • informuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR o nesrovnalostech či podezřeních na nesrovnalost, zjištěných při implementaci operačního programu a integrovaných projektů,
 • spolupracuje při přípravě komunikačního plánu operačního programu ve vztahu k integrovaným projektům ve své působnosti,
 • spolupracuje při přípravě podkladů pro monitorovací výbor operačního programu ve vztahu k integrovaným projektům ve své působnosti, a to včetně zpracování a předložení návrhu souboru kritérií pro posouzení souladu projektu s integrovanou strategií rozvoje území,
 • poskytuje součinnost při přípravě metodických materiálů ve vztahu k integrovaným projektům ve své působnosti,
 • zpracovává interní postupy, aktualizuje je v souladu s platnou řídicí dokumentací a připomínkami ministerstva a řídí se jimi.

Oddělení zprostředkující subjekt ITI na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy vykonává v rámci implementace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání období 2014-2020 (OP VVV) tyto činnosti:

 • V procesu přípravy výzev:
  • spolupracuje s Řídicím orgánem při nastavování kritérií pro výběr externích hodnotitelů zajišťujících hodnocení Integrovaných projektů,
  • navrhuje kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí pro posouzení souladu Integrovaných projektů s Integrovanou strategií rozvoje území, je-li výzvou definice těchto kritérií vyžadována,
  • účastní se přípravy výzev ŘO k předkládání Integrovaných projektů prostřednictvím minitýmů;
  • účastní se konzultací Integrovaných projektů;
  • účastní se seminářů pro žadatele a příjemce výzev k předkládání Integrovaných projektů;
  • účastní se jako člen interní pracovní skupiny pro přípravu výzev k předkládání Integrovaných projektů.
 • V procesu schvalování Integrovaných projektů:
  • provádí kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí Integrovaných projektů, zejména posouzení souladu projektu s Integrovanou strategií rozvoje území a souladu s podmínkami Operačního programu,
  • v souladu s ustanovením § 18 odst. 15 zákona o podpoře regionálního rozvoje vydává pro účely řízení o poskytnutí dotace zprostředkující subjekt závazné stanovisko o výběru operací,
  • podílí se na školeních pro hodnotitele na podmínky výzvy k předkládání Integrovaných projektů,
  • provádí kontrolu zpracovaných posudků hodnotiteli ve fázi věcného hodnocení Integrovaných projektů v MS2014+,
  • provádí rating hodnotitelů Integrovaných projektů v MS2014+,
  • podílí se na vyřízení připomínek žadatelů Integrovaných projektů k podkladům Řídicího orgánu v delegovaných částech; identifikaci případných rizik v procesu schvalování Integrovaných projektů.
 • V rámci monitoringu a kontroly:
  • podílí se na monitoringu Operačního programu prostřednictvím spolupráce na zpracování zpráv,
  • zpracovává zpráv o Administrativní kapacitě,
  • účastní se jako člen, v případech, že bude přizván, kontrolní skupiny kontrol na místě u Integrovaných projektů.
 • V rámci evaluace a publicity:
  • dodržování pravidel povinné publicity Operačního programu,
  • podílí se na evaluacích Operačního programu.
 • Další oblasti zapojení zprostředkujícího subjektu:
  • spolupracuje na přípravě aktualizace řídící dokumentace, kterou dle ustanovení § 18 odst. 13 zákona o podpoře regionálního rozvoje vydává řídící orgán.

zpracovala: Ing. Božena Nerušilová

Přílohy:

ikona vps-op-vvv (Dokument PDF, 3.7 MB)
ikona VPS_IROP_Sig_24052016 (Dokument PDF, 5 MB)
ikona vps-op-pik (Dokument PDF, 0.6 MB)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu