Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Vyřazení z evidence zemědělského podnikatele na základě žádosti

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

ozivn-015

04. Základní informace

Zemědělského podnikatele vyřadí obecní úřad jestliže:

 • neprovozuje více než 24 kalendářních měsíců zemědělskou výrobu
 • zemřel, jde –li o osobu fyzickou
 • zanikl, jde – li o osobu právnickou
 • na základě žádosti zemědělského podnikatele
 • pokud podnikateli byl uložen zákaz činnosti týkající se zemědělské výroby

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

V případě žádosti zemědělského podnikatele – podnikatel, popř. jeho zástupce.

06. Podmínky a postup řešení

Podání žádosti.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podání žádosti o u příslušného obecního úřadu s rozšířenou působností v jehož územní působnosti se nachází místo trvalého pobytu zemědělského podnikatele nebo sídlo zemědělského podnikatele.

08. Dotčené instituce

Příslušný obecní úřad s rozšířenou působností v jehož územní působnosti se nachází místo trvalého pobytu zemědělského podnikatele nebo sídlo zemědělského podnikatele.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Magistrát města Olomouce, odbor živnostenský, Palackého 14, Olomouc, oddělení registrace.

Úřední hodiny a kontakt

Infokiosek: tel 588 488 104


Datová schránka ID: kazbzri

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

 • fyzická osoba - průkaz totožnosti
 • zástupce právnické osoby - průkaz totožnosti, výpis z obchodního rejstříku prokazující oprávnění jednat za společnost

12. Správní a jiné poplatky

Nepodléhá poplatkové povinnosti.

13. Lhůty pro vyřízení

Obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodne do 30 dnů od podání žádosti usnesením o vyřazení z evidence.

17. Právní předpisy

 • Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění

18. Související právní předpisy

 • Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

19. Opravné prostředky

Proti usnesení o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele na základě žádosti je možné podat odvolání. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Olomouckého kraje, lhůta pro odvolání činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení usnesení.

20. Sankce

Tomu kdo stěžuje postup řízení, zejména tím, že se bez závažných důvodu nedostaví na výzvu živnostenského úřadu, ruší přes předchozí napomenutí pořádek, odmítá předložit listiny může být uložena pořádková pokuta dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

22. Další informace

Je možné získat na infokiosku živnostenského úřadu, tel: 588 488 104
pondělí – středa 8,00 - 12,00 | 13,00 - 17,00
úterý – čtvrtek 8,00 - 12,00 | 13,00 - 15,30

24. Související situace

 • Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele.
 • Změna údajů v evidenci zemědělského podnikatele.

25. Zodpovědný útvar

Obecní živnostenský úřad Olomouc

26. Zodpovědná osoba

Mgr. Růžena Haláková, právník odboru

27. Platnost od

22. 12. 2010

28. Aktualizováno kdy

7. 1. 2020

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu