Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Otevírají se termíny pro příjem žádostí o dotace

Otevírají se termíny pro příjem žádostí o dotace

Otevírají se termíny pro příjem žádostí o dotace

16. prosince 2021 (čt)

O dotace v nejrůznějších oblastech budou moci zájemci žádat Statutární město Olomouc na přelomu roku nebo hned od začátku nového. V aktuálně vypsaných a schválených dotačních programech je pro žadatele připraveno zhruba 50 milionů korun. Podrobné podmínky k jednotlivým dotačním programům najdete na stránce https://www.olomouc.eu/urad-online/dotace

Tvorba a ochrana životního prostředí

V oblasti životního prostředí mohou o příspěvek města žádat organizace, které poskytují zájmové vzdělávání dětí a široké veřejnosti v oblasti ekologie a ochrany přírody a krajiny. Podpora je určena zejména na materiál, dopravu na akce nebo na provozní výdaje spojené s realizací projektu. „Dotacemi v této oblasti bychom chtěli podpořit ekologickou výchovu a osvětu, díky kterým se daří předcházet vzniku odpadů nebo se šíří povědomí o jejich znovuvyužití a recyklaci, možnost žádat o podporu mají ale i projekty zabývající se ochranou krajiny i zvířat,“ vysvětluje náměstek primátora Otakar Bačák, pro jaké projekty je dotační program Tvorba a ochrana životního prostředí určený.

Město Olomouc rozdělí mezi žadatele celkem 200 tisíc korun, přičemž maximální výše dotace na jeden projekt může činit 50 tisíc korun a 80 % z celkových nákladů projektu. Žádost lze podat od 3. do 14. ledna 2022.

Ochrana obyvatel

Pro projekty v oblasti ochrany obyvatel vyčlenilo vedení města 400 tisíc korun. Žádosti mohou zájemci podávat průběžně od 3. ledna až do konce října 2022. Maximální výše dotace může být 180 tisíc korun a může pokrýt nejvýše 80 procent celkových uznatelných nákladů projektu. Podpora z tohoto dotačního programu má směřovat nejen složkám integrovaného záchranného systému, ale komukoli, jehož projekt spadá do oblasti ochrany obyvatel, krizového řízení, požární ochrany a bezpečnosti obyvatel. „Může se jednat o zabezpečení technických prostředků pro činnost žadatele nebo i akce pro děti a mládež,“ doplňuje náměstek primátora města Olomouce Martin Major.

Cestovní ruch

Pro dotace na rozvoj cestovního ruchu je v rozpočtu města na příští rok celkem 700 tisíc korun. Účelem příspěvků do této oblasti je zejména rozšíření služeb, produktů a aktivit v oblasti cestovního ruchu na území města Olomouce. „Věříme, že podporou projektů se podaří rozšířit a obohatit nabídku v oblasti cestovního ruchu ve městě. O dotace proto mohou žádat zájemci, jejichž projekty nebo činnost přispívají k vyšší návštěvnosti Olomouce a mohou posloužit k výrazné propagaci města,“ vysvětluje náměstkyně primátora města Olomouce Markéta Záleská.
Žádosti o dotace bude Magistrát města Olomouce přijímat od 6. ledna do 27. října 2022. Maximální výše příspěvku v jednotlivém případě bude 200 tisíc korun.

Průvodcovské služby

S rozvojem cestovního ruchu souvisí také kvalitní nabídka průvodcovských služeb. I na ty město pro příští rok vypisuje dotační program, ze kterého mezi žadatele rozdělí 300 tisíc korun. Žádosti mohou podávat od 8. ledna do 19. února 2022.

Kultura

V oblasti kultury jsou pro příští rok vypsány čtyři dotační programy, které podpoří činnost kulturních organizací, festivaly, kulturní akce a publikační činnost. Celkem z nich na podporu kultury v Olomouci půjde devět milionů korun. Částka 4,9 milion korun bude směřovat na provozní výdaje kulturních organizací, 2,9 milionů korun na konání kulturních festivalů, kulturní aktivity, které nemají charakter celoroční činnosti, město podpoří částkou 900 tisíc korun a na podporu publikační činnosti, tedy na rozvoj autorské literární tvorby s přímou vazbou na město Olomouc, je vyčleněno 300 tisíc korun. O příspěvky na kulturní akce budou moci zájemci žádat od 6. ledna až do 31. října příštího roku, ve všech ostatních kulturních dotačních programech bude pro příjem žádostí otevřen termín 6. – 31. ledna 2022.

Sociální služby

Oblast sociálních služeb město Olomouc v příštím roce podpoří celkovou částkou 21 milionů korun. Největší část podpory bude směřovat z dotačního programu s názvem Sociální služby v Olomouci 2022, a to celkem 16 milionů korun. „Podpora vybraných sociálních služeb ve městě Olomouci vychází z potřeby zachování stávající sítě sociálních služeb i z nutnosti jejího rozvoje. Věříme, že i díky příspěvkům z města se stále daří zajišťovat obyvatelům Olomouce potřebné sociální služby a že se tak lepší situace znevýhodněných skupin obyvatelstva, a to jak zdravotně, tak i sociálně nebo věkově. Správně a včas poskytnutou sociální službou se totiž dá předejít sociální izolaci,“ vysvětluje náměstkyně primátora města Olomouce Eva Kolářová. Tento dotační program je pro zájemce již otevřen. Své žádosti mohou podávat od 8. prosince 2021 do 7. ledna 2022.

Pravidelným programem, ze kterého plynou důležité příspěvky od města, je také Prevence kriminality. Cílem tohoto dotačního programu je zmírňování výskytu a dopadů všech forem protiprávního jednání a sociálně nežádoucích jevů za účelem zajištění bezpečí občanů města. Podporuje proto aktivity v oblastech sociální prevence, situační prevence a prevence uskutečňované formou vzdělávacích a poradenských činností včetně osvěty. Pro příští rok je na projekty v rámci prevence kriminality vyčleněna částka 2,3 milionu korun. I pro tento program je už příjem žádostí otevřen, a to od 8. prosince 2021 do 7. ledna 2022.

V oblasti sociálních služeb je možné žádat také o dotaci z programu pro oblast odstraňování bariér. Z toho mohou čerpat žadatelé na aktivity v sociálních, poradenských, aktivizačních oblastech i na řešení bezbariérovosti a podporu dobrovolnictví. Tyto činnosti budou podpořeny celkovou částkou 1 664 000 korun. Žádosti je možné podávat od 15. prosince 2021 do 14. ledna 2022.

Sport

Sport v Olomouci město v příštím roce podpoří celkem 19 miliony korun. Žádat o podporu bude možné ve třech dotačních programech, a to na sportovní akce, na celoroční činnost sportovních organizací a na zabezpečení vrcholového a výkonnostního sportu dětí a mládeže.

Pořadatelé sportovních akcí budou moci o podporu žádat v průběhu roku od 1. března až do 31. prosince 2022. Program je zaměřen na podporu sportovních aktivit olomouckých sportovních klubů, konkrétně na organizaci a uspořádání sportovních akcí soutěžního i nesoutěžního charakteru nebo na účast na takovýchto akcích, pokud jsou konány mimo olomoucký region. Celkem je pro tyto příspěvky připravený jeden milion korun.

Sedm milionů korun je připraveno na podporu celoroční činnosti sportovních organizací. Ty mohou příspěvky čerpat zejména na pořízení sportovního materiálu, dresů, na dopravu na soutěže a sportovní akce, uspořádání sportovních akcí i na úhradu potřeb, které s tím souvisí. „Cílem tohoto programu je systémově podpořit činnost organizací, které v Olomouci dlouhodobě a kvalitně zajišťují obyvatelům města pohybovou činnost nebo provozují sportovní a tělocvičné aktivity na vyšších sportovních úrovních,“ říká náměstkyně primátora města Olomouce Markéta Záleská. Své žádosti mohou zájemci podávat v průběhu ledna, tedy od 3. do 31. ledna 2022.

Na zabezpečení vrcholového a výkonnostního sportu dětí a mládeže má město Olomouc připravených 12 milionů korun. Organizace, které zajišťují nebo provozují sportovní a tělocvičné aktivity související se zabezpečením výkonnostního sportu děti a mládeže ve městě Olomouci mohou z tohoto dotačního programu žádat o příspěvky na částečnou úhradu provozních výdajů souvisejících s touto činností. Pro příjem žádostí je vyhrazený opět leden, konkrétně od 6. do 31. ledna 2022.

| Poslední úprava: 16. prosince 2021 (čt)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu