Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Programové prohlášení: nové byty, živá kultura, chytré i bezpečné město a konec plýtvání

Programové prohlášení: nové byty, živá kultura, chytré i bezpečné město a konec plýtvání

Programové prohlášení: nové byty, živá kultura, chytré i bezpečné město a konec plýtvání

1. února 2019 (pá)

Tak, jak avizovala, přijala na konci ledna Rada města Olomouce programové prohlášení pro období 2018 – 2022. Dokument ve třinácti kapitolách shrnuje zásadní směry a cíle, kterých chce rada dosáhnout. Na tiskové konferenci je představil primátor Mirek Žbánek a jeho šest náměstků.

Už v preambuli programového prohlášení říká Rada města Olomouce, že bude město směřovat „mezi vyspělé moderní, rozvíjející se evropské metropole s vysokou kvalitou života, současně ale s ohledem na snižování zadluženosti města a omezené finanční zdroje“. Racionální hospodaření a řízení města je proto i leitmotivem programového prohlášení. O plánech v oblasti hospodaření a investic hovořil primátor Mirek Žbánek. „Chceme hospodařit rozumně a podle jasně stanovených priorit, nikoliv řešit náhodně ad hoc jednotlivé případy. Proto co nejdříve připravíme jak dlouhodobý investiční plán města, tak také dlouhodobou strategii nakládání s městským nemovitým majetkem a s pozemky,“ uvedl primátor Žbánek.

Město chce snižovat zadlužení, v plánu má například co nejvýraznější úspory na energiích prostřednictvím úsporného veřejného osvětlení. V centru pozornosti je i nakládání s vodou. „Připravíme přechod veškeré vodohospodářské infrastruktury, distribuci a prodej vody na město, chceme, abychom měli vodu v našich rukou,“ zdůraznil další z bodů primátor Žbánek a dodal, že město bude současně i zvyšovat investice do této životně důležité infrastruktury.

Bezpečnost ve městě a ochrana jeho obyvatel jsou tématy, která představil náměstek primátora Martin Major. „Jsme rozhodnutí znatelně posílit bezpečnost Olomoučanů. Ať už jde o zvýšení počtu strážníků v ulicích, rekonstrukci operačního střediska městské policie a její lepší technické vybavení, pomoc dobrovolným i profesionálním hasičům nebo o pokračování v dalších etapách protipovodňové ochrany,“ vysvětlil Martin Major s tím, že půjde o celý soubor opatření.

Rada bude naplňovat Plán udržitelné mobility města Olomouce. Nechá si vypracovat i koncepci parkování ve městě, bude podporovat a rozvíjet olomouckou MHD nebo další budování cyklotras a cyklostezek. „Olomouc potřebuje nové depo pro tramvaje i autobusy. Zahájíme projektovou přípravu a řešení majetkoprávních vztahů, které vybudování depa umožní. Začneme i stavbu druhé etapy tramvajové trati na Nové Sady a připravíme třetí etapu,“ dodal Martin Major.

S udržitelnou mobilitou a dopravou organicky souvisí i projekt chytrého města. „Myšlenka Smart City mění přístup téměř ve všech oblastech života města. Ovlivní jak dopravu, energetiku nebo životní prostředí, tak například i komunikaci občanů s úřadem. Jde o to, aby se v chytrém městě lidem žilo lépe a příjemněji,“ uvedl náměstek Matouš Pelikán. „Zpracujeme strategii Smart City do roku 2023 a postupně přijmeme konkrétní opatření, která nám strategie stanoví,“ dodal náměstek. Dopravu ve městě bude stále více řídit digitální dopravní ústředna, životnímu prostředí prospěje nákup vozidel s alternativním pohonem pro městskou policii a DPMO. Radnice zajistí rozšiřování funkcí aplikace Moje Olomouc a obecně větší využívání elektronických dat a moderních způsobů komunikace. „Do rozhodování zapojíme ve větší míře komise městských částí a odborné komise rady,“ připomněl náměstek Pelikán další část programového prohlášení.

Zoologická zahrada, parky, památky a živé centrum města, to jsou klíčové prvky turisticky atraktivní Olomouce. To vše ale musí být v dobré kondici. „Budeme investovat do Zoo Olomouc, připravíme víceletou podporu projektům v cestovním ruchu,“ uvedla náměstkyně Markéta Záleská. Olomouc potřebuje celoroční pásmo turisticky atraktivních akcí, radnice podpoří i společný rozvoj rozária, botanické zahrady a Korunní pevnůstky. „Centru pomůžeme například zřízením letní scény na Dolním náměstí, obnovíme vodopád v Bezručových sadech a podpoříme akce, které zatraktivní město,“ dodala Markéta Záleská. Další kroky nasměruje nová Strategie rozvoje cestovního ruchu.

Velké plány má nové vedení města i v oblasti sportu a tělovýchovy. Ve spolupráci s vládou ČR připraví projekt přeměny zimního stadionu v multifunkční halu, modernizuje areál plaveckého stadionu a zlepšovat bude i úroveň dalších sportovišť ve městě. „Chceme, aby se v Olomouci mohlo odehrávat více vrcholových sportovních akcí,“ řekla náměstkyně Záleská. Pokračovat bude ale i modernizace školních a veřejnosti přístupných sportovišť.

Snáze dostupné byty, pomoc lidem v nouzi a silná podpora komunitních aktivit i života seniorů. Sociální oblast představila náměstkyně Eva Kolářová. „Připravíme koncepci rozvoje dostupného bydlení, plánujeme rozšíření kapacity Azylového domu pro matky a ženy s dětmi. Důležité je, že vybudujeme minimálně dvacet bytů v režimu dostupného bydlení,“ popsala plány Eva Kolářová s tím, že dalších nové byty radnice dovede alespoň do roviny projektové přípravy. „Pokračujeme v projektu Bezbariérová Olomouc. Chceme, aby se v Olomouci žilo příjemně i lidem, kteří mají potíže s pohybem, ať už seniorům, nebo třeba maminkám s kočárky,“ zdůraznila náměstkyně. V její gesci bude i další podpora klubů seniorů, komunitního života a sociální služby.

Náměstek Karel Konečný představil oblast školství a partnerství Olomouce. „Samozřejmostí je modernizace škol, jak jejich prostředí, tak i vybavení,“ řekl Karel Konečný. „Novinkou bude důraz na další vzdělávání pedagogických pracovníků ve vazbě na zvyšování jejich kompetencí, znalostí a dovedností. Podpoříme také alternativní směry ve vzdělávání,“ pokračoval náměstek. „Za velmi důležitý bod považuji zavedení multižánrového vzdělávání ve spolupráci s Univerzitou Palackého, Pevností poznání a Sluňákovem.“ Hlavními partnery pro město budou střední školy a univerzita, podnikatelé, Olomoucký kraj a obce v rámci Olomoucké aglomerace. „Iniciujeme vznik digitální historické encyklopedie města,“ doplnil Karel Konečný.

Jako strategickou oblast vnímá rada města péči o životní prostředí a o veřejná prostranství. V těchto oblastech město vypracuje koncepční materiály, ať už jde o nakládání se srážkovou vodou, koncepci péče o veřejnou zeleň, adaptační strategie na změnu klimatu či program zlepšování kvality ovzduší. „Vypracujeme také program rozvoje historických parků,“ dodal náměstek Pavel Hekela. Výzvou je i budoucnost Výstaviště Flora. „Zpracujeme koncepci rozvoje Výstaviště Flora, toto olomoucké rodinné stříbro musí projít výraznou obměnou a dostat novou, přívětivější tvář,“ uvedl náměstek. Velmi důležitá bude práce s veřejným prostorem. „Jde o to, aby bylo k veřejnému prostoru přistupováno podle jednotné koncepce.“ Estetizace veřejných prostranství, jednotný vizuální styl či více mobiliáře a služeb musí ve výsledku přinést příjemnější a kvalitnější tvář města.

V oblasti kultury bude město řešit celou škálu plánů, jejichž podstatou bude připravovaná koncepce rozvoje kultury. Jde o podporu nejrůznějších kulturních aktivit i spolkové činnosti. Velkým tématem bude i prosazení vícezdrojového financování kultury ve městě. „Jako mimořádně důležitou vnímám podporu živé kultury ve městě, která by měla být pestrá a rozmanitá a nacházet své příležitosti i v okrajových částech města, parcích a dosud opomíjených lokalitách,“ zdůraznil Pavel Hekela. Město bude podporovat pořadatele kulturních akcí finančně i například propagací a celkovou koordinací.

Příloha:

Fotografie:

| Poslední úprava: 1. února 2019 (pá)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu