Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Volby do zastupitelstev obcí 5. a 6. října 2018 « Aktuality « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Volby do zastupitelstev obcí 5. a 6. října 2018

Volby do zastupitelstev obcí 5. a 6. října 2018

Volby do zastupitelstev obcí 5. a 6. října 2018

4. října 2018 (čt)

Volby do zastupitelstev obcí byly vyhlášeny prezidentem republiky na 5. a 6. října 2018.

Výsledky voleb najdete na serveru: www.volby.cz

Informace registračního úřadu

Základní telefonní kontakty na registrační úřad

  • Volby do zastupitelstev obcí ve správním obvodu: tel.: 588 488 470, 471
  • Volby do Zastupitelstva města Olomouce: tel.: 588 488 465, 466

Podrobnější kontakty a informace najdete v následujících odkazech:

Zápis z losování pořadí volebních stran na hlasovacím lístku pro volby konané dne 5. a 6.října 2018:

Informace pro voliče

Voliči s trvalým pobytem na úřední adrese Horní náměstí č. p. 583, Olomouc si mohou vyzvednout hlasovací lístky ve vrátnici radnice. Volí ve volebním okrsku č. 2 - volební místnost je v Základní škole na adrese 8. května 29 (Komenium).

Seznamy voličů

Základní informace

Stálý seznam voličů vede Magistrát města Olomouce pro voliče, kteří jsou v Olomouci přihlášeni k trvalému pobytu. Každý volič si může v úředních hodinách oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů (1.patro, budova Palackého 14, Olomouc) ověřit, zda je v seznamu zapsán, popř. může požadovat doplnění údajů či provedení oprav.

Informace pro cizince – občany EU

Právo volit do zastupitelstev obcí má i státní občan jiného státu, jehož občanům právo volit do zastupitelstev obcí přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána, a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, a to za podmínky, že:

  • alespoň ve druhý den voleb (tj. 6.10.2018) dosáhl věku nejméně 18 let a
  • je v den voleb v obci přihlášen k trvalému popř. přechodnému pobytu.

Jedná se pouze o občany členských států Evropské unie ( Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Spojené království, Švédsko), kteří splňují podmínky pro přiznání volebního práva. Tito občané, pokud chtějí uplatnit své volební právo, musí požádat o zápis do dodatku stálého seznamu voličů. Pokud občan státu EU požádal o zápis do dodatku ke stálému seznamu voličů již v předchozích volbách do zastupitelstev obcí, je již v dodatku uveden a žádat nemusí.

Žádost o zápis do dodatku může volič - občan jiného státu - podat Magistrátu města Olomouce, oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, Palackého 14, Olomouc (budova NAMIRO), a to již v současné době, nejpozději však do 3. října 2018 do 16.00 hodin.

Žádost může být učiněna písemně nebo osobně. Z žádosti musí být zřejmé, že se žadatel domáhá zápisu do dodatku, žadatel musí minimálně uvést svoje jméno, příjmení, datum narození, pro bližší identifikaci i místo trvalého popř. přechodného pobytu (adresa) v ČR.

Pokud volič - občan jiného státu EU - o zápis do dodatku nepožádá, hlasovat ve volbách do zastupitelstva města Olomouce nemůže!

Úřední hodiny a kontakty:

Pondělí: 8.00-12:00 13:00-17:00
Úterý: 8.00-12:00 13:00-15:30
Středa: 8.00-12:00 13:00-18:00
Čtvrtek: 8.00-12:00 13:00-15:30

Ing. Hana Kovácsová
Tel: 588 488 540, 606 743 681

Úřední deska – informace k volbám (vyberte kategorie VOLBY)
Požadavky na přenosnou hlasovací schránku adresujte na : e-mail: odb.sc@olomouc.eu, tel: 603 808 646

Všeobecné informace k volbám:

JUDr. Alena Daubnerová, tel: 585 513 297, 606 70 50 46
Mgr. Alice Pospíšilová, tel: 585 513 212, 604 115 721

Informace pro členy okrskových volebních komisí

A) Informace pro volební strany k delegování členů do okrskových volebních komisí v Olomouci

Ve smyslu zákona č. 491/2001 Sb. může každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva obce, v termínu nejpozději 30 dnů před konáním voleb (tj. do 5. 9. 2018) delegovat jednoho člena a jednoho náhradníka do každé z 95 okrskových volebních komisí ve městě Olomouci.

Delegování členů a náhradníků se provede tak, že se jejich seznam osobně doručí nebo zašle starostovi, a to v listinné podobě nebo v elektronické podobě. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu člena, popřípadě náhradníka, a jméno a příjmení zmocněnce volební strany, popřípadě jméno a příjmení osoby, která byla k tomuto úkonu zmocněncem pověřena a která k seznamu přiloží kopii tohoto pověření. Seznam podepíše zmocněnec či jím pověřená osoba.

Z organizačních důvodů si vás dovolujeme požádat, abyste u delegovaných členů mimo zákonem stanovených údajů - tj.:

  • jméno, příjmení,
  • datum narození,
  • adresa místa trvalého pobytu člena, popřípadě náhradníka,

pokud možno uváděli i telefonický kontakt, adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty a údaj do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové zařazeni, aby bylo možné vámi předané podklady co nejrychleji zpracovat. Připomínáme, že v souladu s výše uvedeným zákonem člen okrskové volební komise nesmí být kandidátem pro tyto volby.

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí bude zasláno delegovaným zástupcům na vámi uvedený kontakt a současně bude toto oznámení vyvěšeno na úřední desce statutárního města Olomouce http://edeska.olomouc.eu, oznámení se pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce.

B) Informace k prvnímu zasedání okrskových volebních komisí

První zasedání okrskových volebních komisí se bude konat ve čtvrtek 13. 9. 2018 v budově Regionálního centra Olomouc, kongresovém sálu Pegasus, Jeremenkova 40B, Olomouc takto:

  • pro okrskové volební komise č. 1 - 32 v 8:00 hod.
  • pro okrskové volební komise č. 33 - 64 v 9:30 hod.
  • pro okrskové volební komise č. 65 - 95 v 11:00 hod.

Téhož dne a na tomtéž místě se v době od 13:00 hod. uskuteční pro předsedy, místopředsedy a zapisovatele okrskových volebních komisí školení k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování voleb.

C) Zjišťování výsledků hlasování (videopořad)

ČSÚ: Videopořad pro volby do zastupitelstev obcí 2018 (všechna videa)

Kontakt pro okrskové volební komise

Ing. Zdeňka Řepková, Oddělení organizační, Horní náměstí 583, Kancelář: 1/13, Tel.: +420 585 513 312 | mobil: +420 602 538 960

Odkazy

Informace MVČR

Informace KÚOK

| Poslední úprava: 4. října 2018 (čt)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu