Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Sociální tematika « Potřebuji vyřídit

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Sociální tematika

Recepty a žádanky s modrým pruhem (na omamné látky)

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

ossaz-008

04. Základní informace

Prodej a evidence tiskopisů a žádanek na léčivé přípravky obsahující omamné látky zařazené do seznamu (a psychotropní látky zařazené do seznamu) zdravotnickým zařízením dle zákona č. 167/1998 Sb.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Tiskopisy receptů a žádanek s modrým pruhem mohou objednávat a odebírat od místně příslušného obecního úřadu s rozšířenou působností osoby provozující zdravotnické zařízení nebo zařízení ústavní sociální péče – nestátní zdravotnická zařízení (NZZ) se sídlem na území správního obvodu Olomouc. Osobně oprávněná osoba – držitel registrace NZZ dle zákona č. 160/1992 Sb. a předpisů souvisejících nebo jím pověřená osoba (plná moc).

06. Podmínky a postup řešení

Oprávněná osoba předem objedná telefonicky požadovaný druh a počet bloků tiskopisů.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Objednat tiskopisy.

08. Dotčené instituce

Magistrát města Olomouce: Štursova 1, Olomouc

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Po předchozí telefonické či e-mailové domluvě: Jiřina Smrčková, tel. 585 562 131, jirina.smrckova@olomouc.eu pracoviště odboru sociálních věcí MMOl, Štursova 1, II. patro, kanc. č. 316.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Oprávněná osoba: občanský průkaz, platná registrace nestátního zdravotnického zařízení, finanční hotovost na nákup tiskopisů
Pověřený zástupce: doklady viz výše + plná moc k nákupu tiskopisů vystavená osobou oprávněnou jednat za poskytovatele zdravotních služeb.

12. Správní a jiné poplatky

Aktuální prodejní cena tiskopisů:
  • 1 blok receptů (25 kusů) – 36,-Kč
  • 1 blok žádanek (25 kusů) - 70,- Kč

Po vystavení písemného potvrzení se poplatek (cena za tiskopisy dle odebraného množství) hradí hotově tamtéž.

13. Lhůty pro vyřízení

Po objednání tiskopisů v dohodnutém termínu.

17. Právní předpisy

Zákon č. 167/1998 Sb., v platném znění, zákon o léčivech č. 378/2007 Sb.

18. Související právní předpisy

Vyhláška MZ ČR č. 54/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů

21. Často kladené dotazy

Jak postupovat v případě ztráty nebo odcizení tiskopisů?
Ztráta nebo odcizení nevyplněného lékařského předpisu označeného modrým pruhem se bez zbytečného odkladu oznámí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který tyto tiskopisy oprávněné osobě vydal, a současně se tato ztráta nebo odcizení oznámí i Policii České republiky.

Jak se tiskopisy vyplňují?
Na receptu se vyplňuje první list a dva průpisy receptu, první list a první průpis je označen po výdej předepsaného léčivého přípravku v lékárně, druhý průpis se ponechává v bloku použitých receptů.
Při předepisování léčivých přípravků na žádanku se vyplní první list žádanky a tři průpisy, první list žádanky a dva průpisy jsou určeny pro výdej předepsaného léčivého přípravku v lékárně, třetí průpis se ponechává v bloku použitých žádanek.
Použité bloky receptů a žádanek se vracejí místně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností k evidenci.

Co se znehodnocenými tiskopisy?
Znehodnocené tiskopisy receptů nebo žádanek s modrým pruhem předá oprávněná osoba místně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností k likvidaci.

Jak postupovat v případě úmrtí osoby, které byly vydány tiskopisy receptů nebo žádanek s modrým pruhem?
Při úmrtí osoby, které byly tiskopisy vydány, je ten, kdo žil se zemřelým ve společné domácnosti, povinen tyto tiskopisy odevzdat do 10 dnů ode dne úmrtí pověřenému zástupci, jedná-li se o osobu, která vykonávala činnost v pracovním poměru nebo v obdobném vztahu, v ostatních případech obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

22. Další informace

Dne 25. 2. 2008 vstoupila v platnost vyhláška č. 54/2008 Sb., která ruší vyhlášku č. 343/1997 Sb., kterou se stanoví způsob předepisování léčivých přípravků, náležitosti lékařských předpisů a pravidla jejich používání, ve znění pozdějších předpisů.
Způsob nakládání s tiskopisy s modrým pruhem zůstal v podstatě nezměněn, mění se ale samotné tiskopisy s modrým pruhem. Dle § 24 - Přechodná ustanovení - lze použít dosavadní zásoby tiskopisů za předpokladu, že bude předepisujícím lékařem doplněn o příslušné údaje dle vyhlášky č. 54/2008 Sb.

23. Alternativní zdroj

Odbor zdravotnictví Krajského úřadu Olomouckého kraje www.kr-olomoucky.cz

25. Zodpovědný útvar

Odbor sociálních věcí

26. Zodpovědná osoba

Jiřina Smrčková
Magistrát města Olomouce, odbor sociálních věcí
Štursova 1, kancelář: 2/316
Tel.: +420 585 562 131, e-mail: jirina.smrckova@olomouc.eu

27. Platnost od

16. 12. 2010

28. Aktualizováno kdy

6. 3. 2019

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu