Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Sociální tematika « Potřebuji vyřídit

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Sociální tematika

Hledat v životních situacích:

Azylový dům, noclehárna pro lidi bez přístřeší

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

oss-005

04. Základní informace

Azylový dům je zařízení poskytující pobytové služby mužům bez přístřeší, kteří se z různých příčin ocitli v nepříznivé sociální situaci, hmotné nouzi nebo v životní krizi a kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením.
Azylový dům plní funkci zařízení, které zachycuje, ubytovává a pomáhá hledat další uplatnění či zakotvení pro muže bez přístřeší. Nejedná se ovšem o běžnou ubytovnu ani noclehárnu. Azylový dům rovněž nesupluje funkci jiných zařízení (záchytná stanice, psychiatrická léčebna, domov pro seniory, zdravotnické zařízení apod.) V zařízení je kladen důraz na dodržování vnitřních řádů.

Noclehárna je zařízení poskytující ambulantní služby mužům bez přístřeší, kteří se z různých příčin ocitli v nepříznivé sociální situaci a podpořit je ve snaze tuto situaci řešit a to v rámci sociálního poradenství, noclehu a základní hygieny.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Azylový dům - muži bez přístřeší starší 18 let, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a chtějí tuto situaci aktivně řešit. Do azylového domu nejsou přijímány osoby, které nejsou soběstačné v základních životních úkonech a mají takové zdravotní postižení, které vyžaduje umístění v odborném zařízení.

Službu neposkytujeme

 • osobám, které žádají sociální službu, kterou Azylový dům neposkytuje
 • osobám, jejichž zdravotní stav vylučuje poskytnutí sociální služby
 • azylový dům,
 • osobám, které nejsou schopné sebeobsluhy (hygiena, příprava stravy),
 • osobám s těžkým zdravotním postižením nebo vyžadujícím služby osobní asistence,
 • osobám, kterým byla v době kratší než 6 měsíců před podáním žádosti zařízením vypovězena smlouva o poskytování sociální služby z důvodů porušování povinností vyplývajících ze smlouvy,
 • je-li kapacita zařízení naplněna.

Noclehárna - muži bez přístřeší starší 18 let, který se ocitl v krizové situaci a jsou fyzicky soběstační.

Služba není poskytována osobám:

 • které mají takové zdravotní postižení, které vyžaduje umístění v odborném zařízení,
 • jejichž akutní infekční onemocnění by ohrozilo další osoby,
 • které by vnesli do prostor azylového domu parazity a odmítali by tento problém řešit,
 • jejichž chování by z důvodů duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití,
 • jimž byl v uplynulé době ukončen pobyt z důvodů porušení smlouvy o poskytnutí sociální služby v zařízení, toto nepřijetí je podmíněno písemným rozhodnutím při ukončení pobytu,
 • mají ve službách zařízení dluh a nemají zájem jej uhradit,
 • služba není dočasně poskytnuta osobě, která je momentálně pod vlivem alkoholu nebo omamných látek nebo je agresivní,
 • osobě, která odmítá nebo nemůže prokázat svou totožnost.

Službu neposkytujeme, je-li kapacita zařízení naplněna.

06. Podmínky a postup řešení

Azylový dům – zájemce o službu kontaktuje poskytovatele (Azylový dům), předloží vyplněnou Žádost o poskytování sociální služby, jejíž součástí je Posudek praktického lékaře o zdravotním stavu – bez tohoto potvrzení nelze službu poskytnout. Žádost o poskytování sociální služby lze získat na Azylovém domě, na internetových stránkách.
Před sepsáním Smlouvy o poskytování sociální služby se žadatel musí prokázat totožnost (nejlépe občanský průkaz, cestovní pas apod.). Smlouvy o poskytování sociální služby jsou sepisovány na přechodnou dobu, délka poskytování služby je individuální dle potřeb klienta. Celková doba poskytování služby zpravidla nepřekračuje dobu jednoho roku. Základní podmínkou poskytnutí služby je akceptování a dodržování vnitřních řádů zařízení.
Příjem klientů je denně 8:00 – 13:00 a 14:00 – 16:00 s výjimkou situace kdy neposkytnutí sociální služby by ohrozilo život nebo zdraví osoby.

Noclehárna - zájemce o službu noclehárna se stává uživatelem noclehárny po podpisu smlouvy o poskytování sociální služby noclehárna. Před podpisem smlouvy je seznámen s vnitřním řádem noclehárny, se všemi právy a povinnostmi, které jako uživatel sociální služby má. Pobyt na noclehárně je bez nároku na rezervaci.
Příjem uživatele do sociální služby je od 19:15 – 20:00.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Kontaktovat poskytovatele telefonicky, písemně, osobně, elektronicky.

08. Dotčené instituce

Azylový dům, Řepčínská 245/113, Olomouc - Řepčín.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Pracovníci Azylového domu.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Doklad totožnosti.

11. Formuláře

Žádost – v budově azylového domu nebo na internetových stránkách.
Součástí formuláře žádosti je i posudek praktického lékaře.

12. Správní a jiné poplatky

Úhrada za poskytování služby azylový dům

 1. Úhrada za poskytnuté sociální služby je stanovena zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění.
 2. Výše úhrady činí 2 020,- Kč za celý kalendářní měsíc, úhrada za jeden den činí 66,- Kč.
 3. Úhrada za službu je splatná do 30 dne daného měsíce, v němž byla služba čerpána.
 4. Úhrada za poskytnuté služby je hrazena v hotovosti do pokladny AD nebo bezhotovostním převodem.

Úhrada za poskytování služby noclehárna

 1. Výše úhrady za poskytnutí přenocování a podmínek pro osobní hygienu je stanovena Vnitřním řádem noclehárny a je v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.
 2. Výše úhrady činí 20,- Kč za jeden nocleh,
 3. Úhrada za službu je splatná při podpisu smlouvy o poskytnutí sociální služby.
 4. Úhrada za poskytnuté služby je hrazena v hotovosti do pokladny AD.

13. Lhůty pro vyřízení

Poskytovatel poskytuje sociální služby zájemci o službu dle aktuálních kapacitních možností zařízení.

14. Další účastníci

Rodina zájemce o službu a další osoby blízké
Veřejnoprávní instituce
Zdravotnická a sociální zařízení a další

15. Návazné činnosti

Zahájení poskytování sociální služby probíhá na základě uzavřené smlouvy zájemce s poskytovatelem. Plnění podmínek smlouvy.

16. Možnost řešit elektronicky

17. Právní předpisy

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

18. Související právní předpisy

Vyhláška č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

19. Opravné prostředky

Poskytovatel služby má zpracován postup při podávání stížností. Dostupný na pracovišti.

20. Sankce

Ústní napomenutí, písemné napomenutí, krátkodobý zákaz vstupu, odstoupení nebo smlouvy.

21. Často kladené dotazy

Kolik je úhrada za službu v zařízení?
Viz bod 12.

22. Další informace

23. Alternativní zdroj

Magistrát města Olomouc, odbor sociálních služeb a zdravotnictví, Štursova 1, Olomouc.

25. Zodpovědný útvar

Odbor sociálních služeb a zdravotnictví – vedoucí odboru

26. Zodpovědná osoba

PhDr. Vlasta Krosesková

27. Platnost od

16. 12. 2010

28. Aktualizováno kdy

1. 4. 2017

30. Poznámka

Azylový dům, Řepčínská 245/113, Olomouc – Řepčín, tel.: č. 585 428 007, e-mail:

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00/19:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu