Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Sociální tematika « Potřebuji vyřídit

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Sociální tematika

Hledat v životních situacích:

Žádost o byt v domě s pečovatelskou službou (DPS)

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

oss-002

04. Základní informace

Zájemce o poskytnutí bytu v Domě s pečovatelskou službou pro seniory a osoby se zdravotním postižením může požádat o pronájem prostřednictvím odboru sociálních služeb a zdravotnictví Magistrátu města Olomouce, který vede evidenci žadatelů o pronájem bytů zvláštního určení. O přidělení pronájmu rozhoduje Rada Města Olomouce na základě Pravidel pro poskytování nájmu bytu zvláštního určení.

Informace o domu s pečovatelskou službou

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost podává občan způsobilý k právním úkonům a splňující podmínky podle Pravidel pro poskytování nájmu bytu zvláštního určení" na předepsaném formuláři.
formuláře »

06. Podmínky a postup řešení

Zájemce o poskytnutí nájmu bytu v DPS se dostaví na Magistrát města Olomouce, odbor sociálních věcí, pracoviště Štursova 1, Olomouc. Zde obdrží veškeré informace týkající se podání žádosti.

Pronájem bytu schvaluje Rada města Olomouce. Odbor sociální služeb a zdravotnictví vede evidenci žadatelů o pronájem bytů v domech s pečovatelskou službou, který žadatele o zařazení do evidence písemně vyrozumí. Odbor sociálních služeb a zdravotnictví předkládá Radě města Olomouce návrhy na uzavření nájemních smluv na byty v domech s pečovatelskou službou na základě zhodnocení sociální a zdravotní situace žadatele a také s ohledem na naléhavost a rozsah poskytovaných sociálních a zdravotních služeb – toto zhodnocení probíhá v souladu s Pravidly pro poskytování nájmu bytu zvláštního určení.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Zájemce se dostaví osobně na Magistrát města Olomouce, odbor sociálních věcí, Štursova 1, 779 00 Olomouc. Zde uplatní podání vyplněné žádosti o nájem bytu v DPS a doloží doklady, které jsou důležitou součástí žádosti.

08. Dotčené instituce

Magistrát města Olomouce, odbor sociálních věcí, Štursova 1, 779 11 Olomouc.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Magistrát města Olomouce, odbor sociálních věcí, Štursova 1, 779 11 Olomouc - oddělení sociálních služeb.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Platný občanský průkaz a doklady uvedené zde:
formuláře »

11. Formuláře

Formuláře (formulář žádosti a vyjádření lékaře) jsou k dispozici u sociálních pracovnic nebo na:
formuláře »

12. Správní a jiné poplatky

Samotné podání a evidence žádosti o nájem bytu v DPS bez poplatku.

Další informace o podmínkách pro uzavření nájemní smlouvy v DPS naleznete v Pravidlech pro poskytování nájmu bytu v DPS, čl. VII., viz formuláře »

13. Lhůty pro vyřízení

Lhůta pro zaevidování žádosti je 30 dnů.

14. Další účastníci

Žádost se týká pouze žadatele popř. spolužadatelů.
(Ohledně přidělení již konkrétního bytu - Sociální komise, Rada města Olomouce)

15. Návazné činnosti

Vypsání žádosti, jejíž součástí je vyjádření lékaře. Kromě platného OP je nutné doložit důchodový výměr (přiznání a vyplácení). Očekávána je spolupráce žadatele mimo jiné také v tom směru, že sociální pracovnice provádí u žadatele návštěvu v domácnosti – tzv. sociální šetření.

16. Možnost řešit elektronicky

17. Právní předpisy

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů / § 9 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

18. Související právní předpisy

  • Z. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník (dále jen „OZ“), ve znění pozdějších předpisů,
  • Z. č. 140/1961 Sb., Trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů ,
  • Z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • Z. č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Pravidla pro poskytování bydlení v nájemních bytech v majetku statutárního města Olomouce, schválená Radou města Olomouce dne 8. 6. 2009.
formuláře »

19. Opravné prostředky

Nejedná se o řízení upravené správním řádem, opravné prostředky nejsou.

20. Sankce

Nájemce bytu v DPS je při výkonu svých práv vázán i povinnostmi vyplývajícími z nájemního vztahu, jejich nedodržování pak může vyústit v sankce (dle občanského zákoníku).

21. Často kladené dotazy

Kdo si může podat žádost?
Odpověď: cílová skupina

Doba čekání do přidělení konkrétního bytu – NELZE STANOVIT je to dáno kapacitou zařízení, množstvím uvolněných bytů, závažností sociální situace žadatele. Délka podání žádosti nehraje při jejich posuzování žádný význam.

22. Další informace

Dům s pečovatelskou službou neposkytuje komplexní péči jako v zařízení ústavního charakteru.

23. Alternativní zdroj

Internet, odbor sociálních služeb a zdravotnictví MMOl.

24. Související situace

Důležité informace naleznete na stránkách http://www.mpsv.cz/cs/ (důchodové pojištění)

Sociální služby v požadovaném regionu) viz odkaz: http://iregistr.mpsv.cz

25. Zodpovědný útvar

Mgr. Zdislav Doleček – vedoucí oddělení sociálních služeb
Magistrát města Olomouce, odbor sociálních věcí.

26. Zodpovědná osoba

Mgr. Zdislav Doleček – vedoucí oddělení sociálních služeb
Magistrát města Olomouce, odbor sociálních věcí.

27. Platnost od

16. 12. 2010

28. Aktualizováno kdy

26. 2. 2019

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu