Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Finance a poplatky « Potřebuji vyřídit

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Finance a poplatky

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

oe-008

04. Základní informace

Předmětem poplatku je zvláštní užívání veřejného prostranství na území města Olomouce. Co se rozumí pojmem „zvláštní užívání“ definuje přiložený právní předpis (zejména při provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb apod.) – přesný výčet v přiložené obecně závazné vyhlášce.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství k účelům, uvedeným v právním předpisu.

06. Podmínky a postup řešení

 • Nejprve je nutné na příslušném odboru magistrátu vyřídit souhlas s požadovaným záborem užívat veřejné prostranství (např. odbor stavební, životního prostředí, vnějších vztahů ), podle toho, k jakému účelu bude zábor sloužit
 • po ukončení zvláštního užívání je povinen nahlásit skutečný stav těchto údajů

Nahlašované údaje

 • ke zjištění všech požadovaných údajů, potřebných k provedení výpočtu místního poplatku, slouží předložený písemný souhlas z odborů, které v daném případě rozhodují. V praxi se jedná o Rozhodnutí (dohodu) o povolení zvláštního užívání.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Splnit ohlašovací povinnost

08. Dotčené instituce

Magistrát města Olomouce

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Odbory magistrátu, které vydávají souhlas se zvláštním užíváním veřejného prostranství, informace k platbám: Ul. Palackého 14, 3. NP (nadzemní podlaží), kancelář č. 317 (tel. 588 488 614)

Úřední hodiny
Po 8.00 – 12.00 13:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.
St 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Písemný souhlas příslušného odboru magistrátu se zvláštním užíváním veřejného prostranství (zejména Rozhodnutí, Dohoda..)

12. Správní a jiné poplatky

Výše poplatků se řídí přiloženou vyhláškou

Platby:

 • Odd. místních poplatků zašle plátci poplatku složenku s požadovanými údaji
 • Úhradu lze provést hotově i kartou na pokladně magistrátu na adrese Palackého 14 a Hynaisova 10, složenkou na poště nebo bezhotovostním převodem na účet č: 19-1801731369/0800.
 • Informace o platbě lze získat při vzniku, změně nebo zániku poplatkové povinnosti.

13. Lhůty pro vyřízení

Jsou stanoveny přiloženou obecně závaznou vyhláškou.

16. Možnost řešit elektronicky

 • podání učiněné datovou zprávou zaslanou prostřednictvím datové schránky ( nemusí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem)
 • podání učiněné datovou zprávou, zaslanou na e-podatelnu MMOl, musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem
 • podání učiněné datovou zprávou, zaslanou na e-podatelnu MMOl, které není podepsáno uznávaným elektronickým podpisem, je třeba potvrdit písemně nebo ústně do protokolu s vlastnoručním podpisem podatele, potvrdit uznávaným elektronickým podpisem nebo potvrdit prostřednictvím datové schránky a to nejpozději do pěti dnů ode dne, kdy podání došlo na e-podatelnu MMOl

18. Související právní předpisy

 • Zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 280/2009 Sb., Daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

19. Opravné prostředky

Odvolání ve lhůtě do třiceti dnů od dne doručení rozhodnutí - ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje a to prostřednictvím Magistrátu města Olomouce

20. Sankce

Např. zvýšení poplatku až na trojnásobek. Toto zvýšení je příslušenstvím k původně vyměřenému poplatku.

24. Související situace

Povinnosti stanovené obecně závaznými vyhláškami, které vydává statutární město Olomouc, k místním poplatkům

25. Zodpovědný útvar

odbor ekonomický, oddělení místních poplatků

26. Zodpovědná osoba

, odd. místních poplatků, tel.: 588 488 614

27. Platnost od

1. 2. 2012

28. Aktualizováno kdy

7. 11. 2019

30. Poznámka

Lze získat na základě telefonického dotazu příslušným kontaktním pracovníkům

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu