Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Finance a poplatky « Potřebuji vyřídit

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Finance a poplatky

Poplatek za komunální odpad

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

oe-004

04. Základní informace

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí fyzická osoba:

 • s trvalým pobytem v Olomouci,
 • cizinec, kterému byl povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů a je hlášen v Olomouci,
 • cizinec, který pobývá na území Olomouce přechodně po dobu delší 3 měsíců,
 • a cizinec, kterému byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců a pobývá na území Olomouce

Další skupinou poplatníků poplatku jsou fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Tato skupina poplatníků je od placení poplatku v roce 2019 osvobozena, ale tito poplatníci jsou povinni splnit ohlašovací povinnost, pokud ji nesplnili již v předchozím období, či došlo k její změně či zániku.

K ohlašovací povinnosti vydal správce daně formulář:
Ohlášení poplatkové povinnosti vlastníka nemovitosti
Ohlášení poplatkové povinnosti fyzické osoby s pobytem v Olomouci.

Výše poplatku pro rok 2019: 660,-- Kč
Termín splatnosti poplatku pro rok 2019: 31.5.2019

Jak zaplatit poplatek

Složenkou na poště, bezhotovostním převodem z účtu:

 • č.ú.: 19-1801731369/0800
  variabilní symbol: 1337
  specifický symbol: rodné číslo
 • pro platbu ze zahraničí uveďte: IBAN=CZ1908000000191801731369, BIC= GIBACZPX, do zprávy pro příjemce uveďte své rodné číslo (jinak nelze platbu identifikovat), zprávu o zaslání platby ze zahraničí potvrďte (pro zjednodušení identifikace platby) na e-mail: podatelna@olomouc.eu s označením „pro oddělení místních poplatků“

Hotově nebo kartou na pokladně magistrátu:

 • je nutné uvést své jméno, trvalé bydliště a rodné číslo
 • na pokladně magistrátu na adrese Palackého 14 a Hynaisova 10, Olomouc
 • od 2.1. do 31.5. kalendářního roku na pokladně magistrátu, oddělení místních poplatků, pokladna je umístěna v přízemí (v hale objektu NAMIRO) Palackého 14, Olomouc
 • od 1.2. do 31.5. kalendářního roku na detašovaných pracovištích magistrátu

Platbu lze provést za více osob současně prostřednictvím společného zástupce, např. člena rodiny, vlastníka domu nebo správce objektu (dále jen plátce poplatku). Povinností plátce poplatku, který provedl platbu za více osob, je sdělit nejpozději do 15 dnů ode dne splatnosti poplatku správci poplatku údaje potřebné k identifikaci platby, a to jména, příjmení a data narození osob, za něž byl poplatek touto platbou hrazen, a dále datum úhrady, variabilní a specifický symbol příslušné platby. K podávání oznámení vydal správce poplatku formulář. Oznámení je také možno provést prostřednictvím elektronického formuláře, který vyplníte a odešlete správci poplatku).

Osvobození a úlevy od poplatku dle vyhlášky:

 1. které není nutno oznamovat ani dokládat:
  • poplatníci, kteří v roce 2019 dovrší 80 a více let věku,
  • poplatníci narozeni v roce 2019,
  • ve výši 50 % poplatníci, kteří v roce 2019 nedovrší 16 let- tito poplatníci zaplatí dle vyhlášky poplatek ve výši 330,-- Kč za rok 2019. Jde o poplatníky narozené od 1.1.2004 do 31.12.2018,
  • poplatníci, kteří mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.
 2. Ostatní poplatníci splňující nárok na osvobození či úlevu dle vyhlášky, musí do 31.5.2019 podat Oznámení nároku na osvobození či úlevu i s příslušnými doklady prokazujícími nárok.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

 • každá fyzická osoba jedná ve věci poplatku sama za sebe, popřípadě se může nechat při jednání zastoupit jinou osobou na základě plné moci (nemusí být ověřená)
 • za nezletilé osoby jedná zákonný zástupce

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Zaplatit poplatek nebo oznámit nárok na osvobození včetně dokladů prokazujících nárok na osvobození v souladu s obecně závaznou vyhláškou.

08. Dotčené instituce

Magistrát města Olomouce

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Oddělení místních poplatků, pracoviště Palackého 14, Olomouc, třetí nadzemní podlaží objektu NAMIRO, tel.: 588 488 617-621, 588 488 611-612

Úřední hodiny
Po 8.00 – 12.00 13:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.
St 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.
DETAŠOVANÁ PRACOVIŠTĚ MAGISTRÁTU A POPLATKY
Od 1. února do 31. května mohou občané hradit poplatky za komunální odpad i na níže uvedených adresách detašovaných pracovišť MMOl.
Černovír, hasičská zbrojnice, U Staré Moravy 1 pondělí 8.00–12.00, 13.00–17.00  
Droždín, budova MŠ, Gagarinova 17 středa 8.00–12.00, 13.00–17.00 pátek 8.00–12.00  
Holice, Náves Svobody 41 pondělí 8.00–12.00, 13.00–17.00 úterý 8.00–12.00
Chomoutov, Horecká 2 pondělí 8.00–12.00, 13.00–17.00 čtvrtek 14.00–16.00
Lošov, Svolinského 64/15 pátek 9.00–12.00, 13.00–17.00  
Nedvězí, Jilemnického 29 uterý 9.00–12.00, 13.00–17.00  
Nemilany, Lidická 31 středa 8.00–12.00, 13.00–17.00 pátek 8.00-12.00
Radíkov, Náprstkova 1 středa 13.00–17.00  
Slavonín, Kyselovská 74 pondělí 8.00–12.00, 13.00–17.00 čtvrtek 14.00–16.00
Svatý Kopeček, Sadové náměstí 7 středa 8.00–12.00, 13.00–17.00  
Topolany, Nedbalova 8 úterý 9.00–12.00, 13.00–17.00  

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

 • občanský průkaz
 • v případě nároku na osvobození, který je nutno dokládat, doklady prokazující nárok

Nahlašované údaje:

 • Jméno
 • Příjmení
 • Datum narození
 • Adresa trvalého pobytu

11. Formuláře

12. Správní a jiné poplatky

Jsou stanoveny obecně závaznou vyhláškou č. 5/2018 Dokument PDF, 85.6 KB.

13. Lhůty pro vyřízení

Jsou stanoveny obecně závaznou vyhláškou č. 5/2018 Dokument PDF, 85.6 KB.

16. Možnost řešit elektronicky

 • Oznámení společného zástupce (elektronický formulář na stránkách www.olomouc.eu)
 • podání učiněné datovou zprávou zaslanou prostřednictvím datové schránky ( nemusí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem)
 • podání učiněné datovou zprávou, zaslanou na e-podatelnu MMOl, musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem
 • podání učiněné datovou zprávou, zaslanou na e-podatelnu MMOl, které není podepsáno uznávaným elektronickým podpisem, je třeba potvrdit písemně nebo ústně do protokolu s vlastnoručním podpisem podatele, potvrdit uznávaným elektronickým podpisem nebo potvrdit prostřednictvím datové schránky a to nejpozději do pěti dnů ode dne, kdy podání došlo na e-podatelnu MMOl

18. Související právní předpisy

 • Zákon č. 565/1992 Sb. O místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád, ve znění pozdějších předpisů

19. Opravné prostředky

Odvolání ve lhůtě do třiceti dnů od dne doručení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje a to prostřednictvím Magistrátu města Olomouce

20. Sankce

Zvýšení poplatku až na trojnásobek. Toto zvýšení je příslušenstvím k původně vyměřenému poplatku.

24. Související situace

Povinnosti stanovené obecně závaznými vyhláškami, které vydává statutární město Olomouc, k místním poplatkům

25. Zodpovědný útvar

odbor ekonomický, oddělení místních poplatků

26. Zodpovědná osoba

, vedoucí oddělení místních poplatků, tel.: 588 488 610

27. Platnost od

1. 1. 2016

28. Aktualizováno kdy

23. 1. 2019

29. Platnost do

1. 1. 2017

30. Poznámka

Další informace lze získat na základě telefonického dotazu příslušným kontaktním pracovníkům.

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu