Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Matriční úřad Olomouc « Další kategorie « Potřebuji vyřídit

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Další kategorie » Matriční úřad Olomouc

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí 583 - radnice

Telefon

 • úsek narození:
  585 513 173, 585 513 129, 585 513 389
 • úsek manželství:
  585 513 437
 • úsek úmrtí:
  585 513 143, 585 513 322
 • změna jména a příjmení:
  585 513 333

Úřední hodiny

 • Pondělí:
  8 - 12 / 13 - 17
 • Úterý:
  8 - 12 / 13 - 15,30
 • Středa:
  8 - 12 / 13 - 17
 • Čtvrtek:
  8 - 12 / 13 - 15,30

Informace k vyřízení žádosti

Vzhledem k době nutné pro zpracování žádosti lze vyřídit žádost podanou nejpozději 15 minut před ukončením úřední doby, popř. se informujte přímo na pracovišti.
Děkujeme za pochopení.

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí 583 - radnice

Telefon

 • úsek narození:
  585 513 173, 585 513 129, 585 513 389
 • úsek manželství:
  585 513 437
 • úsek úmrtí:
  585 513 143, 585 513 322
 • změna jména a příjmení:
  585 513 333

Úřední hodiny

 • Pondělí:
  8 - 12 / 13 - 17
 • Úterý:
  8 - 12 / 13 - 15,30
 • Středa:
  8 - 12 / 13 - 17
 • Čtvrtek:
  8 - 12 / 13 - 15,30

Informace k vyřízení žádosti

Vzhledem k době nutné pro zpracování žádosti lze vyřídit žádost podanou nejpozději 15 minut před ukončením úřední doby, popř. se informujte přímo na pracovišti.
Děkujeme za pochopení.

Matriční úřad Olomouc

Matriční úřad Olomouc

Matriční úřad Olomouc vede matriční knihy pro město Olomouc a dále pro obce Blatec, Bystročice, Bystrovany, Hněvotín, Kožušany-Tážaly, Křelov-Břuchotín, Příkazy, Samotišky (podle příl.č. 1 vyhlášky 207/2001 Sb.)

Matriční činnost je upravena

 • zákonem č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláškou č. 207/2001 Sb.,kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • zákonem č.115/2006 Sb. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláškou č. 300/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 115/2006 Sb.
 • zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Veškeré doklady, předkládané matričnímu úřadu, musí být předkládány v originále.

 

Životní situace (potřebuji vyřídit)

Rodný list

Prohlášení o jménu dítěte

Po narození dítěte si jeho rodiče nejpozději do 30-ti dnů od narození na matričním úřadu vyřídí zápis do knihy narození a rodný list dítěte. K vyřízení rodného listu je třeba předložit:

U dítěte narozeného v manželství jeden z rodičů předloží:

 • platný občanský průkaz
 • oddací list
 • prohlášení o jménu dítěte

U dítěte narozeného mimo manželství, jehož otec není znám, matka předloží:

 • platný občanský průkaz
 • rodný list
 • prohlášení o jménu dítěte
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li matka rozvedená
 • úmrtní list manžela, je-li matka dítěte ovdovělá

U dítěte narozeného mimo manželství oba rodiče předloží:
(rodiče určují otcovství)

 • platné občanské průkazy rodičů
 • rodné listy obou rodičů
 • prohlášení o jménu dítěte
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li matka rozvedená
 • úmrtní list manžela, je-li matka ovdovělá
 • při určení rodičovství cizincem, který neovládá český jazyk, je povinná přítomnost tlumočníka (jmenovaného ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu)
  seznam tlumočníků www.justice.cz

Při určení otcovství k nenarozenému dítěti oba rodiče předloží:

 • platné občanské průkazy budoucích rodičů
 • rodné listy budoucích rodičů
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li budoucí matka rozvedená
 • úmrtní list manžela, je-li budoucí matka ovdovělá
 • těhotenský průkaz
 • při určení rodičovství cizincem, který neovládá český jazyk, je povinná přítomnost tlumočníka (jmenovaného ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu)
  seznam tlumočníků www.justice.cz

Po obdržení rodného listu z matriky je nutné dítě zaregistrovat na zdravotní pojišťovně. Zákonný zástupce dítěte je povinen oznámit narození pojištěnce do osmi dnů ode dne jeho narození zdravotní pojišťovně, u které je pojištěna matka dítěte.

Informace o porodném http://portal.mpsv.cz/soc/ssp

Potvrzení o údajích uvedených ve sbírce listin

Matriční úřad vede sbírku listin (podklady pro zápis do matriky) za každý kalendářní rok samostatně. Začátkem následujícího kalendářního roku předává matriční úřad sbírku listin do úschovy Krajskému úřadu Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Jeremenkova 40a.
Pokud tedy potřebujete zjistit nebo potvrdit údaje ze sbírky listin (např. hodina narození, příčina úmrtí apod.), obraťte se s žádostí v aktuálním roce na matriku, v ostatních případech na krajský úřad.

Správní poplatek (hradí se v hotovosti) za potvrzení je 50,- Kč.

Jméno a příjmení

Prohlášení o volbě druhého jména

Chcete-li užívat dvě jména, můžete si druhé jméno zvolit. Prohlášení učiníte před matričním úřadem podle trvalého pobytu, nebo před matričním úřadem, v jehož knize narození je jméno zapsáno. Prohlášení o volbě druhého jména lze učinit pouze jednou a nelze je vzít zpět.

Pokud jste se narodili do 31.12.1949, mohli jste mít v matriční knize zapsána dvě jména, ale od 1.1.1950 jste mohli užívat pouze jedno jméno. Podle platné úpravy nedojde k "automatickému obnovení" dvou jmen. Jestliže chcete dvě jména užívat, musíte o tom učinit před matričním úřadem prohlášení.

Co připojíte k prohlášení:

 • rodný list osoby, jejíhož jména se prohlášení týká,
 • souhlas nezletilého staršího 15 let s prohlášením o volbě jména
 • platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas ČR, průkaz o povolení k pobytu)

Zápis ženského příjmení v mužském tvaru

Příjmení žen se tvoří v souladu s pravidly české mluvnice. Při zápisu uzavření manželství lze na základě žádosti ženy, jíž se uzavření manželství týká, uvést v matriční knize příjmení, které bude po uzavření manželství užívat, v mužském tvaru, jde li o

 • cizinku,
 • občanku, která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině,
 • občanku, jejíž manžel je cizinec,
 • občanku, která je jiné než české národnosti

Tiskopisy a další podrobnosti o možnostech zápisu příjmení v mužském tvaru Vám poskytnou pracovníci matriky.

Změna jména a příjmení

 • na matriční úřad podle místa trvalého nebo posledního trvalého pobytu žadatele v ČR,
 • u nezletilých dětí na matriční úřad podle trvalého nebo posledního trvalého pobytu dítěte v ČR,
 • pokud u žadatele či nezletilého dítěte takový pobyt není, je příslušný k projednání žádosti Úřad městské části Praha 1.

Co potřebujete předložit

Žádost o změnu příjmení (svobodný, rozvedený, vdovec)
Žádost o změnu příjmení (nezletilé dítě)
Žádost o změnu příjmení (za trvání manželství, RP)

Opravný prostředek:

proti rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke www.Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odvolání se podává prostřednictvím matričního úřadu, který rozhodnutí vydal

Správní poplatek ( hradí se v hotovosti při podání žádosti )

 • povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější příjmení 100,- Kč (dřívějším příjmením se rozumí jen nejblíže předcházející příjmení),
 • povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech 1000,- Kč (bližší informace o správních poplatcích a o možnosti osvobození od správních poplatků Vám poskytnou pracovníci matričního úřadu).

Příjmení po rozvodu

Manžel, který přijal příjmení druhého manžela, může do 6 měsíců po nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu oznámit matričnímu úřadu, že přijímá opět své dřívější příjmení.

Kam se obrátit: na kterýkoli matriční úřad

Co potřebujete předložit:

Správní poplatek se neplatí.

Pokud zmeškáte šestiměsíční lhůtu pro oznámení, že opět přijímáte své dřívější příjmení, můžete požádat o změnu příjmení na dřívější příjmení, správní poplatek činí 100,- Kč.

Upozornění: V případě povolení změny jména a příjmení nebo přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu požádejte o vydání nového občanského průkazu.

 

Rodná čísla

Rodná čísla určuje Ministerstvo vnitra ČR, výdejovým místem jsou zejména matriční úřady, které přidělují RČ při narození dítěte. Pokud máte pochybnosti o správnosti Vašeho rodného čísla, obraťte se na pracovníky matriky, kteří Vám jej pomohou na MV ČR ověřit.

Zvláštní matrika Brno

Do zvláštní matriky se zapisují matriční události (narození, uzavření manželství, vznik registrovaného partnerství a úmrtí) občanů ČR, ke kterým došlo na území cizího státu.
(zápisy matričních událostí občanů v cizině (www.stred.brno.cz)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu