Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Volba prezidenta České republiky

Sociální sítě

Volba prezidenta České republiky

Volba prezidenta České republiky

Volba prezidenta České republiky

Volbu prezidenta České republiky vyhlásil předseda Senátu Parlamentu České republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 275/2017 Sb., v částce 96, která byla rozeslána dne 28. srpna 2017.

Volba prezidenta České republiky se koná ve dvou dnech, na území České republiky v pátek 12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22 hodin a v sobotu 13. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Případné druhé kolo volby prezidenta České republiky se koná rovněž ve dvou dnech, na území České republiky v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Voličem pro volbu prezidenta České republiky je státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby, tj. 13. ledna 2018, dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole volby může volit i státní občan České republiky, který alespoň druhý den druhého kola volby, tj. 27. ledna 2018, dosáhl věku 18 let.

DOKUMENTY

Požadavky na přenosnou volební schránku

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů Magistrát města Olomouce (tel:, 603 808 646, e-mail: odb.sc@olomouc.eu) a ve dnech volby příslušnou okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, pouze však v územním obvodu volebního okrsku podle místa svého trvalého pobytu.

VOLEBNÍ MÍSTNOSTI

OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE

A) pro volební strany k delegování členů do okrskových volebních komisí v Olomouci

Ve smyslu zákona č. 275/2012 Sb. může v termínu nejpozději 30 dnů před konáním volby (tj. do 13. 12. 2017) delegovat jednoho člena a jednoho náhradníka do každé z 95 okrskových volebních komisí ve městě Olomouci:

 • občan, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována,
 • politická strana, politické hnutí nebo koalice, která má zastoupení v Poslanecké sněmovně nebo Senátu, anebo politická strana, politické hnutí nebo koalice, která nemá zastoupení v Parlamentu České republiky a v posledních volbách získala alespoň jeden mandát v územně příslušném zastupitelstvu kraje.

Delegování členů a náhradníků se provede tak, že se jejich seznam osobně doručí nebo zašle starostovi, a to v listinné podobě nebo v elektronické podobě. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu člena, popřípadě náhradníka, a jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem politické strany nebo politického hnutí, anebo jméno a příjmení občana, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována, popřípadě jméno a příjmení osoby, která byla k tomuto úkonu písemně pověřena a která k seznamu přiloží kopii tohoto pověření.

Z organizačních důvodů si vás dovolujeme požádat, abyste u delegovaných členů mimo zákonem stanovených údajů - tj.:

 • jméno, příjmení,
 • datum narození,
 • adresa místa trvalého pobytu člena, popřípadě náhradníka,

pokud možno uváděli i telefonický kontakt, adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty a údaj do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové zařazeni, aby bylo možné vámi předané podklady co nejrychleji zpracovat. Připomínáme, že v souladu s výše uvedeným zákonem člen okrskové volební komise nesmí být kandidátem pro tuto volbu.

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí bude zasláno delegovaným zástupcům na vámi uvedený kontakt a současně bude toto oznámení vyvěšeno na úřední desce a webových stránkách statutárního města Olomouce, oznámení se pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce.

B) k prvnímu zasedání okrskových volebních komisí

První zasedání okrskových volebních komisí se bude konat ve čtvrtek 21. 12. 2017 v budově Regionálního centra Olomouc, kongresovém sálu Pegasus, Jeremenkova 40B, Olomouc takto:

 • pro okrskové volební komise č. 1 - 32 v 8:00 hod.
 • pro okrskové volební komise č. 33 - 64 v 9:30 hod.
 • pro okrskové volební komise č. 65 - 95 v 11:00 hod.

Téhož dne a na tomtéž místě se v době od 13:00 hod. uskuteční pro předsedy, místopředsedy a zapisovatele okrskových volebních komisí školení k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování ve volbě prezidenta.

KONTAKT PRO OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE:

VOLIČSKÉ PRŮKAZY PRO VOLBU PREZIDENTA ČR

Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta České republiky ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoli stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí (viz blíže informace ministerstva vnitra).
Požádat o vydání voličského průkazu může volič již nyní obecní úřad podle místa svého trvalého pobytu.

Žádost občanů s trvalým pobytem pro 2.kolo volby prezidenta v Olomouci lze podat

 • Osobně až do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 24. ledna 2018 do 16.00 hodin, a to v úředních hodinách na pracovišti:
  Oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, Olomouc, Palackého 14, budova NAMIRO – 1.patro
 • Podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem volby, tj. do 19. ledna 2018, na adresu:
  Magistrát města Olomouce, Odbor správních činností – odd.EO, OP a CD, Palackého 14, 779 11 Olomouc

Kontakt k voličským průkazům: 588 488 543, 588 488 544

Podání může být učiněno v těchto formách:

 • v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče; ověřený podpis žadatele zákon vyžaduje proto, aby byl volič, který o vydání voličského průkazu žádá, chráněn před zneužitím tohoto institutu.
 • v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.

Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 28. prosince 2017, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu (jedná se pouze o plnou moc k převzetí/vyzvednutí voličského průkazu), anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu, a to i do zahraničí. Voličský průkaz lze zaslat na základě žádosti voliče i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den volby dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předán a následně je možné přistoupit k hlasování.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát !

KONTAKTY

WEBOVÉ STRÁNKY

Přílohy:

ikona volicske-prukazy (Dokument DOC, 27.6 KB)
ikona rozhodnuti-predsedy-senatu (Dokument DOC, 31.7 KB)
ikona oznameni-1-kolo-prezident-2018 (Dokument PDF, 0.7 MB)
ikona plna-moc-vp (Dokument DOC, 35.3 KB)
ikona zadost-o-vystaveni-vp (Dokument DOC, 37.4 KB)
ikona sb0096-2017 (Dokument PDF, 94.4 KB)
ikona oznameni-2-kolo-prezident-2018 (Dokument PDF, 0.7 MB)
ikona volebni-komise-prezident-2018 (Dokument DOC, 37.4 KB)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu