Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Podnikání « Profil města, statistiky « Profil města a informace pro investory « Podnikatelé

Sociální sítě

Podnikatelé » Profil města a informace pro investory » Profil města, statistiky » Podnikání

Podnikání

Podnikání

Významnou charakteristikou Olomouckého kraje je relativně vysoká koncentrace tradičních průmyslových oborů, především výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru, výroba a opravy strojů a zařízení nebo potravinářství. Vedle tradičních průmyslových oborů je dalším specifikem kraje relativně významné postavení výroby elektrických a optických přístrojů.

Rovněž na Olomoucku je vysoká koncentrace potravinářského a strojírenského průmyslu (s významnou a tradiční rolí čerpadlářství). Tato tradiční odvětví často využívají zcela specifické znalosti nahromaděné letitou zkušeností v daném konkrétním oboru stejně jako letitou podnikatelskou kulturu a invence. V průmyslové výrobě převažují menší podniky. V Olomouci prakticky neexistují velké soukromé firmy (nad 1000 zaměstnanců) a rovněž mezi středně velkými subjekty (250 – 1000 zaměstnanců) převažují zaměstnavatelé z veřejného sektoru.

V Olomouci je vzhledem k administrativní funkci i geografické poloze v centrální části Moravy silně zastoupen sektor veřejných služeb reprezentovaný kvalitními vzdělávacími, zdravotnickými a sociálními zařízeními, které přesahují hranice okresu. Komerční služby pak především slouží potřebám místního obyvatelstva, přičemž v souvislosti se vstupem významných obchodních řetězců se město stalo regionálním nákupním centrem. Díky výhodné poloze mají zájem o umístění ve městě a okolí také logistické společnosti. Olomoucký kraj společně s městem Olomouc, univerzitami a hospodářskou komorou zahájil implementaci Regionální inovační strategie, jejímž záměrem je podpora inovačního podnikání a spolupráce firem s výzkumnými univerzitními pracovišti. Konzultační a podpůrnou činnost zajišťuje rovněž sdružení OK4Inovace. V roce 2016 proběhlo mapování subjektů v oborech kreativních průmyslů, kde je potenciál a příležitosti hlavně v IT oborech a polygrafii, významnou roli sehrává potenciál absolventů Univerzity Palackého.

Pro podporu živnostenského podnikání bylo na Magistrátu města Olomouce zřízeno Jednotné kontaktní místo, jehož účelem je především usnadnit začátek podnikání jak na území ČR, tak v rámci celého evropského trhu, a to zejména prostřednictvím poskytování informací, bezplatných konzultací a odborné pomoci v oblasti poskytování služeb. Více na www.olomouc.eu/jkm.

Firmy a zaměstnanci podle odvětví v Olomouci k 31. 12. 2016

  Zaměstnavatelé Počet pracovníků
Výroba potravinářských výrobků, nápojů a tabákových výrobků 5 1 989
Výroba textilií, oděvů a usní 5 1 089
Zpracování dřeva, výroba papíru a papírenských výrobků, polygrafie
Výroba chemických látek a přípravků
Výroba základních farmaceutických přípravků a výrobků
Výroba pryžových a plastových výrobků
Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů, slévárenství 3 750
Výroba elektrických zařízení 9 2 786
Výroba strojů zařízení
Výroba dopravních prostředků a zařízení
Výroba elektřiny, plynu a tepla 3 868
Zásobování vodou, činnosti související s odpady
Stavebnictví 6 1 235
Velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel 9 1 529
Doprava a skladování 8 2 154
Ubytování, stravování a pohostinství 13 3 879
Informační a komunikační činnosti
Peněžnictví a pojišťovnictví
Činnosti v oblasti nemovitostí
Profesní, vědecké a technické činnosti
Administrativní a podpůrné činnosti
Veřejná správa a obrana, sociální zabezpečení 23 11 957
Vzdělávání
Zdravotní a sociální péče
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti
Ostatní činnosti
CELKEM 84 28 236

Pozn.: podnikatelské subjekty a organizace nad 100 zaměstnanců
Zdroj: Úřad práce ČR

Subjekty podle formy podnikání v Olomouci k 31. 12.

Forma podnikání 2012 2013 2014 2015 2016
Podnikatelé - fyzické osoby (vč. zemědělských podnikatelů) 19 839 20 328 20 588 20 541 20 740
Společnosti s ručením omezeným 3 814 4 011 4 215 4 435 4 805
Akciové společnosti 316 314 313 321 323
Veřejné obchodní společnosti 55 54 54 52 48
Komanditní společnosti 4 3 2 2 2
Státní podniky 2 2 1 1 1
Zahraniční fyzické osoby* 742 420 345 320 307
Nadace a nadační fondy 38 39 40 43 42
Obecně prospěšné společnosti 41 49 54 54 53
Příspěvkové organizace 80 80 78 78 78
Spolky** 938 1 036 1 057 1 091 1 137
Družstva 113 114 114 113 115
Církevní organizace 49 47 48 49 49
Ostatní 1 427 1 466 1 540 1 583 1 635
CELKEM 27 458 27 963 28 449 28 683 29 335

* do r. 2015 uváděno jako Zahraniční osoby | ** do r. 2014 uváděno jako Sdružení
Zdroj: Český statistický úřad

Proč investovat

 • strategická poloha v centru Moravy, přirozené spádové a správní centrum regionu, významná dopravní křižovatka
 • dlouhá tradice průmyslové výroby (potravinářství, strojírenství, čerpadlářství); vstupem zahraničních investic do průmyslových zón města dochází k dalšímu rozvoji průmyslu strojírenského, elektrotechnického a také polygrafie
 • nové příležitosti pro investory z oblasti výroby i strategických služeb – nájemní haly pro výrobu a skladování, administrativní komplexy
 • nové příležitosti a potenciál v oborech kreativních průmyslů
 • kvalifikovaná pracovní síla - dobrá úroveň vzdělání, významná role odborného školství, vysokého školství a nadstandardní cizojazyčná vzdělanost
 • vznik významných výzkumných center univerzit pro podporu inovací a transferu vědy a výzkumu do praxe – příležitosti pro investory v oborech biotechnologií, nanotechnologií, optoelektroniky, farmacie, kosmetiky a v dalších souvisejících oborech
 • nabídka služeb a prostor Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého a podnikatelského inkubátoru
 • tradice a zázemí kvalitních stavebních firem i developerských společností
 • zlepšování podmínek pro rozvoj nových oborů a firem, dynamický vývoj sektoru služeb a obchodu
 • špičkové kongresové zázemí v nových hotelových kapacitách
 • historický význam, tradice a kulturnost města jsou spolu s trendem obnovy památek výrazným stimulem rozvoje cestovního ruchu
 • dobré životní prostředí a atraktivní krajinný rámec společně se sportovním zázemím jsou významným předpokladem kvality života a rekreačních aktivit

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu