Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Podnikání « Profil města, statistiky « Profil města a informace pro investory « Podnikatelé

Sociální sítě

Podnikatelé » Profil města a informace pro investory » Profil města, statistiky » Podnikání

Podnikání

Podnikání

Významnou charakteristikou Olomouckého kraje je relativně vysoká koncentrace tradičních průmyslových oborů, především výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru, výroba a opravy strojů a zařízení nebo potravinářství. Vedle tradičních průmyslových oborů je dalším specifikem kraje relativně významné postavení výroby elektrických a optických přístrojů. Rovněž na Olomoucku je vysoká koncentrace potravinářského a strojírenského průmyslu (s významnou a tradiční rolí čerpadlářství).

Tato tradiční odvětví často využívají zcela specifické znalosti nahromaděné letitou zkušeností v daném konkrétním oboru stejně jako letitou podnikatelskou kulturu a invence. V průmyslové výrobě převažují menší podniky. V Olomouci prakticky neexistují velké soukromé firmy (nad 1000 zaměstnanců) a rovněž mezi středně velkými subjekty (250 – 1000 zaměstnanců) převažují zaměstnavatelé z veřejného sektoru.

V Olomouci je vzhledem k administrativní funkci i geografické poloze v centrální části Moravy silně zastoupen sektor veřejných služeb reprezentovaný kvalitními vzdělávacími, zdravotnickými a sociálními zařízeními, které přesahují hranice okresu. Komerční služby pak především slouží potřebám místního obyvatelstva, přičemž v souvislosti se vstupem významných obchodních řetězců se město stalo regionálním nákupním centrem. Díky výhodné poloze mají zájem o umístění ve městě a okolí také logistické společnosti. Cílem města je přilákání firem ze sektoru strategických služeb, pro které se ve městě nabízejí moderní kancelářské komplexy i kvalifikovaná pracovní síla. Olomoucký kraj společně s městem Olomouc, univerzitami a hospodářskou komorou zahájil implementaci Regionální inovační strategie, jejímž záměrem je podpora inovačního podnikání a spolupráce firem s výzkumnými univerzitními pracovišti.

Pro podporu živnostenského podnikání bylo na Magistrátu města Olomouce zřízeno Jednotné kontaktní místo, jehož účelem je především usnadnit začátek podnikání jak na území ČR, tak v rámci celého evropského trhu, a to zejména prostřednictvím poskytování informací, bezplatných konzultací a odborné pomoci v oblasti poskytování služeb. Více na www.olomouc.eu/jkm.

Firmy a zaměstnanci podle odvětví v Olomouci k 31. 12. 2014

  Zaměstnavatelé Počet pracovníků
Výroba potravinářských výrobků, nápojů a tabákových výrobků 4 1 815
Výroba textilií, oděvů a usní 3 506
Zpracování dřeva, výroba papíru a papírenských výrobků, polygrafie
Výroba chemických látek a přípravků
Výroba základních farmaceutických přípravků a výrobků
Výroba pryžových a plastových výrobků
Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů, slévárenství 3 689
Výroba elektrických zařízení 6 2 023
Výroba strojů zařízení
Výroba dopravních prostředků a zařízení
Výroba elektřiny, plynu a tepla 2 640
Zásobování vodou, činnosti související s odpady
Stavebnictví 6 1 189
Velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel 7 1 185
Doprava a skladování 7 1 750
Ubytování, stravování a pohostinství 12 3 526
Informační a komunikační činnosti
Peněžnictví a pojišťovnictví
Činnosti v oblasti nemovitostí
Profesní, vědecké a technické činnosti
Administrativní a podpůrné činnosti
Veřejná správa a obrana, sociální zabezpečení 23 11 986
Vzdělávání
Zdravotní a sociální péče
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti
Ostatní činnosti
CELKEM 73 25 309

Pozn.: podnikatelské subjekty a organizace nad 100 zaměstnanců
Zdroj: Úřad práce ČR

Subjekty podle formy podnikání v Olomouci k 31. 12.

Forma podnikání 2010 2011 2012 2013 2014
Podnikatelé - fyzické osoby (vč. zemědělských podnikatelů) 19 905 20 288 19 839 20 328 20 588
Společnosti s ručením omezeným 3 491 3 672 3 814 4 011 4 215
Akciové společnosti 297 305 316 314 313
Veřejné obchodní společnosti 55 57 55 54 54
Komanditní společnosti 4 4 4 3 2
Státní podniky 6 4 2 2 1
Zahraniční fyzické osoby 686 730 742 420 345
Nadace a nadační fondy 35 36 38 39 40
Obecně prospěšné společnosti 36 39 41 49 54
Příspěvkové organizace 80 80 80 80 78
Spolky 845 896 938 1 036 1 057
Družstva 113 116 113 114 48
Církevní organizace 47 48 49 47 114
Ostatní 1 348 1 387 1 427 1 466 1 540
CELKEM 26 948 27 662 27 458 27 963 28 449

Zdroj: Český statistický úřad

Proč investovat

 • strategická poloha v centru Moravy, přirozené spádové a správní centrum regionu, významná dopravní křižovatka
 • dlouhá tradice průmyslové výroby (potravinářství, strojírenství); vstupem zahraničních investic do průmyslových zón města dochází k dalšímu rozvoji průmyslu strojírenského, elektrotechnického a také polygrafie
 • nové příležitosti pro investory z oblasti výroby i strategických služeb – připravené pozemky, nájemní haly i administrativní komplexy
 • kvalifikovaná pracovní síla - dobrá úroveň vzdělání, významná role odborného školství, vysokého školství a nadstandardní cizojazyčná vzdělanost
 • vznik významných výzkumných center univerzit pro podporu inovací a transferu vědy a výzkumu do praxe – příležitosti pro investory v oborech biotechnologií, nanotechnologií, optoelektroniky, farmacie, kosmetiky a v dalších souvisejících oborech
 • nabídka služeb a prostor Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého a podnikatelského inkubátoru
 • tradice a zázemí kvalitních stavebních firem i developerských společností
 • zlepšování podmínek pro rozvoj nových oborů a firem, dynamický vývoj sektoru služeb a obchodu
 • špičkové kongresové zázemí v nových hotelových kapacitách
 • historický význam, tradice a kulturnost města jsou spolu s trendem obnovy památek výrazným stimulem rozvoje cestovního ruchu
 • dobré životní prostředí a atraktivní krajinný rámec společně se sportovním zázemím jsou významným předpokladem kvality života a rekreačních aktivit

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu