Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: RP-21 Sídliště Brněnská - I.P.Pavlova « Regulační plány « Územní plánování « O městě

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Regulační plány » RP-21 Sídliště Brněnská - I.P.Pavlova

Veřejné projednání návrhu RP-21 Sídliště Brněnská - I.P.Pavlova

Níže zveřejněný návrh regulačního plánu RP - 21 Sídliště Brněnská - I.P.Pavlova je vystaven v rámci veřejného projednání a to od 20. 2. 2017 do 3.4.2017.

Veřejné projednání návrhu regulačního plánu s odborným výkladem se uskuteční 27.3. 2017 v 16 hodin
ve Velkém zasedacím sále Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, Olomouc.

 

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky.

V stejné lhůtě mohou zejména vlastníci pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, osoby jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být regulačním plánem přímo dotčeno a osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis, uplatnit své námitky proti návrhu regulačního plánu, ve kterých uvedou jejich odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva či jiné dokumenty a vymezí území dotčené námitkou.

Dotčené orgány uplatní nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání stanovisko k částem řešení, které byly od společného jednání změněny.

K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

Stanoviska, námitky a připomínky musí být v souladu s § 22 stavebního zákona uplatněny písemně, opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje. Své námitky a připomínky podávejte písemnou formou a zasílejte na Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc.

K uplatnění námitek a připomínek k regulačnímu plánu Vám doporučujeme využít formulář: Připomínka či námitka k regulačnímu plánu/změně Dokument DOC, 51.7 KB.

 

Regulační plán RP-21 Sídliště Brněnská - I.P.Pavlova je jedním z regulačních plánů, jejichž pořízení je dle Územního plánu Olomouc podmínkou pro rozhodování v území. V ÚP Olomouc je tento regulační plán označen jako RP z podnětu a lhůta pro jeho pořízení je 6 let od nabytí účinnosti územního plánu, tedy do konce září 2020. Zadání regulačního plánu je součástí výroku ÚP Olomouc.

 

Návrh regulačního plánu RP - 21 Sídliště Brněnská - I.P.Pavlova

Textová část:

  Výrok RP-21 Sídliště Brněnská - I.P.Pavlova
  Odůvodnění RP-21 Sídliště Brněnská - I.P.Pavlova

Výkresová část výroku:

I.B.1 Hlavní výkres 1:2 000
I.B.2. Výkres koncepce dopravy 1:2 000
I.B.3. Výkres koncepce technické infrastruktury - vodní hospodářství 1:2 000
I.B.4. Výkres koncepce technické infrastruktury - energetika, spoje 1:2 000

Výkresová část odůvodnění:

II.B.1. Koordinační výkres 1:2 000
II.B.2. Výkres majetkoprávních vztahů 1:2 000
II.B.3. Výkres širších vztahů 1:2 000

 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00/19:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu