Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Změna č. I ÚP Olomouc « Územní plán Olomouc « Územní plánování « O městě

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Územní plán Olomouc » Změna č. I ÚP Olomouc

Návrh souboru změn č. IA Územního plánu Olomouc

Návrh souboru změn č. IA Územního plánu Olomouc

Návrh Souboru změn č. I Územního plánu Olomouc byl nejprve projednán ve společném jednání s dotčenými orgány a na základě výsledku tohoto projednání byl dle jejich požadavků upraven. Vzhledem k tomu, že s některými dílčími změnami dotčené orgány nesouhlasily, byla v první etapě projednávána veřejně pouze část tohoto souboru, označená jako Soubor změn č. I.A.

Veřejné projednání návrhu Souboru změn č. I.A s výkladem projektanta proběhlo dne 23.1.2017

 

V současné době probíhá vyhodnocení výsledků veřejného projednání návrhu

 

Níže je zveřejněn návrh Souboru změn č. I.A v podobě, v jaké byl veřejně projednáván.

 

Vzhledem ke způsobu zpracování výrokové části změny doporučujeme pro lepší orientaci v textu využít zejména kapitoly odůvodnění „A1. Územní plán (výrok) se zaznačenými změnami“, „A2. Příloha č.1 (tabulka ploch) se zaznačenými změnami“, a „D. Komplexní zdůvodnění řešení“.

V rámci prověření dílčích změn I/30 a I/31 byla zpracována aktualizace územní studie "Olomouc, Chválkovice - ulice Chválkovická". Návrh aktualizované studie je k nahlédnutí zde.

 

Návrh souboru změn č. IA Územního plánu Olomouc pro veřejné projednání:

Výrok
  Titulní listy výroku
  Text výroku souboru změn

Výkresy výrokové části:

  I/01 Výkres základního členění území 1:10 000
  I/02.1 Hlavní výkres 1:10 000
  I/02.2 Koncepce dopravní infrastruktury 1:10 000
  I/02.3 Koncepce technické infrastruktury 1:10 000
  I/02.4 Koncepce uspořádání krajiny a veřejné zeleně 1:10 000
  I/03 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5 000

Schémata výrokové části:

  I/S1 Schéma výškové regulace a polycentrického systému 1:20 000
  I/S2 Schéma etapizace 1:20 000

 

Odůvodnění
  Titulní listy odůvodnění
  Odůvodnění část A. - Výrok se zaznačenými změnami
  Odůvodnění část B. - Vyhodnocení koordinace využívání území..
  Odůvodnění část C. - Údaje o splnění zadání
  Odůvodnění část D. - Komplexní zdůvodnění řešení
  Odůvodnění část E. - Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF a PUPFL
  Odůvodnění část F. - Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
  Odůvodnění část G. - Vyhodnocení souladu s požadavky SZ, jeho prováděcích předpisů a zvláštních právních předpisů
  Odůvodnění část H. - Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch
  Odůvodnění část I. - Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR OK
  Odůvodnění pořizovatele:
  Odůvodnění část J. - Postup při pořízení souboru změn č.IA Územního plánu Olomouc
  Odůvodnění část K. - Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů

Výkresy odůvodnění:

  II/01 Koordinační výkres 1:5 000
  II/02 Výkres širších vztahů 1:20 000
  II/03 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1:10 000

 

Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území
  Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území
  SEA

 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu