Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Opakované veřejné projednání souboru I.A.2 Územního plánu Olomouc a veřejné projednání souboru změn č. I.B Územního plánu Olomouc « Územní plánování « O městě

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Opakované veřejné projednání souboru I.A.2 Územního plánu Olomouc a veřejné projednání souboru změn č. I.B Územního plánu Olomouc

Opakované veřejné projednání souboru I.A.2 Územního plánu Olomouc  a  veřejné projednání souboru změn č. I.B Územního plánu Olomouc

Opakované veřejné projednání souboru I.A.2 Územního plánu Olomouc a veřejné projednání souboru změn č. I.B Územního plánu Olomouc

24. května 2017 (st)

Návrh souboru změn č. I Územního plánu Olomouc byl nejprve projednán ve společném jednání s dotčenými orgány a na základě výsledku tohoto projednání byl dle jejich požadavků upraven. Vzhledem k tomu, že s některými dílčími změnami dotčené orgány nesouhlasily, byl po společném jednání soubor rozdělen. Veřejně byla projednána část souboru označená jako Soubor změn I.A Územního plánu Olomouc.

Vzhledem k tomu, že vyhovění námitkám a připomínkám uplatněným k některým dílčím změnám si vyžádalo opakované projednání, byl soubor změn po veřejném projednávání dále rozdělen. Soubor změn č. I.A.1 bude předložen k vydání na zastupitelstva dne 12.6.2017, Soubor změn č. I.A.2 je v současné době opakovaně projednáván. Veřejně projednáván je také Soubor změn č. I.B, k jehož dílčím změnám se podařilo uzavřít dohodu s Ministerstvem kultury.

 

Opakované veřejné projednání návrhu souboru změn č. I.A2 Územního plánu Olomouc a veřejné projednání návrhu souboru změn č. I.B Územního plánu Olomouc, včetně vyhodnocení jejich vlivů na udržitelný rozvoj území, to vše s odborným výkladem zpracovatele, se uskuteční

v pondělí 26.6.2017 v 16:00 hodin

ve velkém zasedacím sále Magistrátu města Olomouce (Hynaisova 10, Olomouc).

 

K veřejnému nahlédnutí jsou oba návrhy a vyhodnocení jejich vlivů na udržitelný rozvoj území vystaveny na Magistrátu města Olomouce, odboru koncepce a rozvoje (Hynaisova 10, Olomouc)

od 26.5.2017 do 3.7.2017

Po uvedenou dobu je návrh zveřejněn také způsobem umožňujícím dálkový přístup na stránce věnované Změně č. I ÚP Olomouc

 

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného jednání, tj. do 3.7.2017, může každý uplatnit připomínky, v téže lhůtě mohou vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti uplatnit námitky, ve kterých musí být uvedeno jejich odůvodnění, vymezeno území dotčené námitkou a uvedeny údaje podle katastru nemovitostí. Námitky a připomínky musí být uplatněny písemně a opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje. K uplatnění námitek a připomínek je možné využít formulář: Připomínka či námitka k územnímu plánu/změně.

K námitkám a připomínkám uplatněným po 3.7.2017 se nepřihlíží.

 

V rámci prověření dílčích změn I/30 a I/31 byla zpracována aktualizace územní studie "Olomouc, Chválkovice - ulice Chválkovická". Návrh aktualizované studie je k nahlédnutí zde.

 

Návrh souboru změn č. I.A2 Územního plánu Olomouc:

Projednávané úpravy návrhu souboru změn jsou v grafické části na výkresech zaznačeny schématickým obrysem s uvedením čísel jednotlivých úprav z přehledu úprav dokumentace po prvním veřejném projednání.

Výrok
  Text výroku souboru změn

Výkresy výrokové části:

  I/01 Výkres základního členění území 1:10 000
  I/02.1 Hlavní výkres 1:10 000
  I/02.2 Koncepce dopravní infrastruktury 1:10 000
  I/02.3 Koncepce technické infrastruktury 1:10 000
  I/02.4 Koncepce uspořádání krajiny a veřejné zeleně 1:10 000
  I/03 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5 000

Schémata výrokové části:

  I/S1 Schéma výškové regulace a polycentrického systému 1:20 000
  I/S2 Schéma etapizace 1:20 000

 

Odůvodnění
  Text odůvodnění

Výkresy odůvodnění:

  II/01 Koordinační výkres 1:5 000
  II/02 Výkres širších vztahů 1:20 000
  II/03 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1:10 000

 

Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území
  Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území
  SEA

 

 

 

Návrh souboru změn č. I.B Územního plánu Olomouc:

Výrok
  Text výroku souboru změn

Výkresy výrokové části:

  I/01 Výkres základního členění území 1:10 000
  I/02.1 Hlavní výkres 1:10 000
Odůvodnění
  Text odůvodnění

Výkresy odůvodnění:

  II/01 Koordinační výkres,legenda 1:5 000
  II/02 Výkres širších vztahů 1:50 000

 

Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území
  Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území
  SEA

 

Poslední úprava: 24. května 2017 (st)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu