Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Olomouc připravuje projednání souboru změn územního plánu « Územní plánování « O městě

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Olomouc připravuje projednání souboru změn územního plánu

Olomouc připravuje projednání souboru změn územního plánu

Olomouc připravuje projednání souboru změn územního plánu

7. července 2015 (út)

Soubor změn č.I Územního plánu Olomouc nyní připravuje odbor koncepce a rozvoje magistrátu města Olomouce. Do procesu projednání se může zapojit i veřejnost a dotčené orgány. Postup je v tomto směru obdobný jako v případě projednávání nového územního plánu.

Nyní je připravený návrh zadání souboru změn. Do 24. července 2015 může každý podat k tomuto návrhu zadání připomínky, k návrhu zadání se mohou vyjádřit rovněž dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce. Do 15-ti dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky, nejpozději do 24.7.2015, může každý uplatnit své připomínky. K připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží. Své připomínky podávejte písemnou formou a zasílejte na Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc.

Po projednání a zohlednění případných připomínek bude zadání předloženo ke schválení na jednání zastupitelstva v září 2015. Následně proběhne zpracování návrhu souboru změn, jejich projednání s dotčenými orgány, úprava návrhu na základě stanovisek dotčených orgánů a poté také veřejné projednání návrhu. S konečným vydáním výsledného souboru změn je podle předpokládaného harmonogramu možné počítat nejdříve ve druhé polovině roku 2016.

Změny územního plánu pořizované z podnětu pořizovatele:

1. prověření dohod o parcelaci na celém území města
2. úprava podmínek využití ploch
3. zohlednění Koncepce vodního hospodářství města Olomouce v Územním plánu Olomouc
4. úprava trasy elektrického vedení 110 kV pro transformační stanici 110/22 kV Hněvotín
5. Slavonín, vymezení plochy pro elektrickou transformační stanici 110/22kV
6. Slavonín, prověření redukce plochy veřejného prostranství u pomníku v ulici Kyselovská
33. Vymezení tramvajové trati DH-07 jako veřejně prospěšné stavby pro dopravní Infrastrukturu

Změny územního plánu pořizované z podnětů fyzických a právnických osob:

7. Slavonín, Technologický park Olomouc–Hněvotín: prověření možnosti vymezit nezastavitelné plochy 30/007N a 30/008N včetně biokoridoru LBK 62 jako plochy veřejného vybavení
8. Nemilany jih: prověření možnosti vymezit nezastavitelnou plochu 27/117N jako plochu smíšenou výrobní
9. návrh na pořízení změny byl ze strany navrhovatele stažen
10. návrh na pořízení změny nebyl schválen
11. Hejčín, výrobní areál Mopos: prověření možnosti zúžit koridor územní rezervy UR-16
12. Hodolany, lokalita BEA: prověření možnosti zvýšit maximální výšku v ploše 02/037P z 13/17m na 19/23m
13. Nová Ulice, Multifunkční hala Olomouc: prověření lokálního překročení výškové hladiny 15/15m v ploše 05/039S
14. Povel, lokalita Pazderna: prověření lokálního překročení výškové hladiny 13/17m v pásu podél ulice Brněnské (Heyrovského)
15. Holice, lokalita Kaufland: prověření lokálního překročení výškové hladiny 15/15m v ploše 11/110Z
16. Olomouc–město, lokalita Wellnerova: prověření možností výškového zdůraznění nároží
17. Hodolany, areál teplárny: prověření úpravy specifické podmínky pro umístění technologických zařízení v ploše technické infrastruktury 03/001S při prověření jejich účinků v dálkových pohledech
18. návrh na pořízení změny nebyl schválen
19. Olomouc–město, lokalita Nová sladovna: prověření změny prostorové regulace (úpravy zastavěnosti a podílu zeleně)
20. návrh na pořízení změny nebyl schválen
21. Neředín, lokalita Einsteinova: prověření možnosti zrušit část veřejného prostranství 14/094P
22. území CHKO Litovelské Pomoraví: prověření možnosti výstavby zahrádkářských chat ve stabilizovaných plochách individuální rekreace
23. návrh na pořízení změny nebyl schválen
24. Hodolany, Rolsberk – prověření úpravy podmínek etapizace ET-25 za předpokladu prověření územní studií
25. návrh na pořízení změny nebyl schválen
26. návrh na pořízení změny nebyl schválen
27. Nová Ulice, lokalita Nádraží-město: prověření změny struktury zástavby ve stabilizované ploše smíšené obytné 04/026S
28. Olomouc-město: prověření možnosti zrušit zpřesnění podmínek využití „obrana a bezpečnost“, které „určuje využití plochy pouze pro pozemky staveb a zařízení pro obranu a bezpečnost státu“
29. Holice, areál Přírodovědecké fakulty UP: prověření možnosti celkového přeřešení areálu „Centra vzdělání a vědy“ Přírodovědecké fakulty univerzity Palackého
30. Chválkovice, lokalita U mlýna: prověření možnosti vést veřejné prostranství mimo stávající objekt (p.č. 748)
31. Chválkovice, lokalita U mlýna: prověření změny prostorové regulace (úpravy zastavěnosti a podílu zeleně)
32. návrh na pořízení změny nebyl schválen

Pořízení souboru změn č.I Územního plánu Olomouc bylo schváleno zastupitelstvem města Olomouce dne 20. března 2015 (projednány dílčí změny č.1-27), dodatek souboru byl schválen dne 19.6.2015 (projednány dílčí změny č.28-33).

Poslední úprava: 7. července 2015 (út)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu