Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Po šesti letech příprav má město územní plán « Územní plánování « O městě

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Po šesti letech příprav má město územní plán

Po šesti letech příprav má město územní plán

Po šesti letech příprav má město územní plán

16. září 2014 (út)

Před šesti lety, 15. září 2008, schválilo tehdejší zastupitelstvo záměr pořídit nový územní plán. V pondělí 15. září 2014, byl územní plán zastupitelstvem schválen k vydání. Mezi prvním a druhým datem se skrývají tisíce hodin práce, desítky veřejných i interních jednání o jednotlivých prvcích tohoto dokumentu a také vypořádání stovek námitek a připomínek občanů, dotčených orgánů či zástupců veřejnosti.

Nový územní plán stanoví, jakým směrem se bude ubírat rozvoj města Olomouce, kde může například pokračovat bytová výstavba či kde může přibývat průmyslová výroba různého typu a zaměření.

Samotnému hlasování předcházela přibližně pětihodinová diskuze, do které se přihlásili také zástupci několika firem a občanů města. Ti si spolu se zpracovateli územního plánu z ateliéru Knesl + Kynčl Architekti a s vedoucím odboru koncepce a rozvoje Markem Černým dlouze vyjasňovali, nakolik se jejich zájmů a plánů přijetí nového dokumentu dotkne. Zapojovali se i opoziční zastupitelé, kteří měli například v červenci možnost účastnit se speciálních seminářů k bližšímu seznámení se s problematikou obsáhlého strategického materiálu. Někteří namítali, zda by i s ohledem na výhrady přítomných podnikatelů nebylo lepší projednání územního plánu ještě odložit.

„Dnes zde svoje postoje prezentuje několik zástupců občanů nebo firem. Mohu říct, že kdyby byly příslušné pasáže územního plánu zpracovány jinak, stáli by zde zase jiní občané či jiné firmy. Je z povahy věci skoro nemožné připravit natolik složitý materiál tak, aby byli spokojeni úplně všichni,“ uvedl bývalý primátor a pověřený zastupitel Martin Novotný, který se od počátku přípravou územního plánu zabýval. Jak dodal, práce na tomto dokumentu jej mimo jiné přesvědčily o tom, že do kompetencí samosprávy vstupuje až příliš mnoho různých institucí, které prosazují své parciální zájmy a na konkrétní obec či město přitom hledí třeba ze vzdálenosti stovek kilometrů. Přijetí dokumentu kolegům, byť jej označil za kompromis, doporučil. „Já věřím, že po tolika letech práce a jednání je územní plán připraven opravdu důkladně a kvalitně, což potvrdí budoucnost našeho města,“ dodal primátor Martin Major.

Při hlasování pak bylo 23 zastupitelů pro přijetí, 5 proti a 12 se zdrželo. Zastupitelstvo tedy schválilo vydání územního plánu, který vstoupí v platnost k 1. říjnu tohoto roku.

Příprava územního plánu v datech

Přípravy k pořízení nového územního plánu zahájil úřad územního plánování již v roce 2006. O pořízení nového územního plánu z vlastního podnětu rozhodlo Zastupitelstvo města Olomouce 15. září 2008, zastupitelem pověřeným ke spolupráci na pořízení územního plánu byl v souladu s požadavky stavebního zákona určen primátor Olomouce Martin Novotný. Zadání územního plánu bylo schváleno dne 23. 2. 2009. Následně byl ve výběrovém řízení vybrán zpracovatel, atelier Knesl + Kynčl Architekti. Zpracovaný koncept územního plánu byl veřejně projednán a na základě výsledků tohoto projednání byly zformulovány pokyny pro zpracování návrhu územního plánu. Ty schválilo zastupitelstvo města.

Návrh územního plánu zpracovaný na základě schválených pokynů byl nejprve projednán s dotčenými orgány a upraven podle dohod uzavřených s těmito orgány. V takto upravené podobě byl veřejně projednán v lednu roku 2013. Poté odbor koncepce a rozvoje obdržel 620 námitek a připomínek. Ty byly vyhodnoceny a návrh rozhodnutí o námitkách byl projednán s dotčenými orgány. Následně byl návrh územního plánu upraven a znovu předložen Olomoučanům k opakovanému veřejnému projednání. Tentokrát bylo přijato 380 připomínek a námitek. Po vyhodnocení námitek byl návrh územního plánu připraven k vydání. Rozhodnutí o námitkách, včetně jeho odůvodnění, a vypořádání připomínek uplatněných ke konceptu, návrhu i upravenému návrhu územního plánu je součástí odůvodnění územního plánu.

Poslední úprava: 16. září 2014 (út)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu