Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Vyžádané informace « Povinné informace « O městě

Sociální sítě

O městě » Povinné informace » Vyžádané informace

Vyžádané informace 2019

22. března 2019 (pá)

Vyžádané informace podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb., má povinný subjekt povinnost do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost, tyto informace zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup.

O informacích poskytnutých v jiné než elektronické podobě, nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informací stačí zveřejnit doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah.

 

Přehled vyžádaných informací v roce 2019

Odbor agendy řidičů a motorových vozidel

Přijato: 8. 2. 2019

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 9. 1. 2019

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 31. 12. 2018

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor cestovního ruchu a sportu

Přijato: 4. 2. 2019

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 2. 1. 2019, S-SMOL/001534/2019/OCRS

Dne 2. 1. 2019 byla doručena žádost o informaci o výši poskytnutých dotací (případně jiného druhu podpory) společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. v letech 2015, 2016, 2017 a 2018.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor dopravy a územního rozvoje

Přijato: 18. 2. 2019 | S-SMOL/046439/2019/ODUR

Žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím podaná dne 18. února 2019, vedená pod sp. zn. S-SMOL/046439/2019/ODUR, jejímž předmětem je poskytnutí:
Informace související se záměrem výstavby novostavby bytového objektu Šantovka Tower, v bodě 2 pak konkrétně „odpověď Ministerstva kultury na dopis ŠTW ze dne 19. listopadu 2018“.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 14. 2. 2019 | S-SMOL/043158/2019/ODUR

Žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím podaná dne 14. února 2019, vedená pod sp. zn. S-SMOL/043158/2019/ODUR, jejímž předmětem je poskytnutí:
informace, zda návrh na změnu územního plánu bude provázet zpracování změn územního plánu projektantem, vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, vyhotovení úplného znění územního plánu po jeho změně, změnu regulačního plánu apod.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 11. 1. 2019 | S-SMOL/010042/2019/ODUR

Informace na výši nákladů spojených se změnou územního plánu, jejíž změna je vyvolána výhradní potřebou navrhovatele.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor ekonomický

Přijato: 6. 1. 2019

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor investic

Přijato: 21. 2. 2019

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 8. 1. 2019

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor kancelář tajemníka

Přijato: 28. 2. 2019 | S-SMOL/058739/2019/OKT

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 20. 1. 2019 | S-SMOL/018245/2019

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor kancelář primátora

Přijato: 22. 1. 2019

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 4. 1. 2019

Žádost o informaci k zajištění provozu webových stránek města.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor kultury

Přijato: 31. 1. 2019 | S-SMOL/029938/2019/OKUL/2

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 22. 1. 2019 | S-SMOL/020197/2019/OKUL

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 21. 1. 2019 | S-SMOL/018855/2019/OKUL

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 3. 1. 2019

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor majetkoprávní

Přijato: 29. 1. 2019 | S-SMOL/027139/2019/OMAJ/Zvo

Žádám o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to:
a) jaké byly záměry výkupu pozemku v Olomouci - Droždíně, ulice Myslivecká a Na příhonu od spolumajitelů – spolupodílníků,
b) z jakého důvodu statutární město Olomouc požadovalo od spolupodílníků u pozemku parc. č. 874 orná půda v k. ú. Droždín, obec Olomouc 100 m2,
c) žádost o zaslání geodetického plánku k tomuto výkupu.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 7. 1. 2019 | S-SMOL/005892/2019/OMAJ/Svi

Žádost o sdělení, zda pozemek parc. č. 342/3 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc i s budovou je v pronájmu, že se tam vyskytují štěkající psi.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor památkové péče

Přijato: 22. 2. 2019 | SMOL/50964/2019/OPP

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 10. 1. 2019 | SMOL/9319/2019/OPP

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 22. 12. 2018

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor právní

Přijato: 20. 2. 2019

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 18. 12. 2018 | čj. SMOL/010723/2019/OPR/Jar

Žádám o zaslání seznamu všech stížností, námitek, připomínek a doporučení, které Vám napsala xxxxxxxxxxxx za období 15 let zpětně na všechny odbory Magistrátu města Olomouce.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 12. 1. 2019 | S-SMOL/011908/2019/OPR/Sta

a) Kolik bioodpadu bylo setřízeno před tím, něž vznikly kontejnery na sběrných stanovištích. A kolik bioodpadu bylo setřízeno poté, co kontejnery vznikly.
b) Kolik jedlýcholejů a tuků bylo setřízeno před tím, než vznikly kontejnery na sběrných stanovištích. A kolik jedlých olejů a tuků bylo setřízeno poté, co kontejnery vznikly.
c) Kolik kovů bylo setřízeno před tím, než vznikly kontejnery na sběrných stanovištích. A kolik kovů bylo setřízeno poté, co kontejnery vznikly.
d) Kolik nápojových kartonů bylo setřízeno před tím, než vznikly kontejnery na sběrných stanovištích. A kolik nápojových kartonů bylo setřízeno poté, co kontejnery vznikly.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 7. 1. 2019 | S-SMOL/005863/2019/OPR/

Prosím o poskytnutí následujících informací dle zákona č. 106/1999 Sb., z důvodu vypracování mé diplomové práce, která se týká Implementace GDPR :
a) Počet současných zaměstnanců na úřadě/organizaci.
b) Přijali jste po 25. 5. 2018 nějaká technická opatření, týkající se GDPR? Pokud ano, prosím o jejich výčet.
c) Kdo je za Váš úřad/organizaci správcem osobních údajů? (prosím o sdělení předchozí funkce/pracovní pozice)
d) Kdo bude za Váš úřad/organizaci pověřencem osobních údajů? (prosím o sdělení předchozí funkce/pracovní pozice)
a. u otázek c) a d) prosím o sdělení, zda máte interního správce a interního pověřence v rámci Vašeho úřadu/organizace nebo zda využíváte externího pracovníka (pokud ano, prosím o sdělení, zda na základě smlouvy/dohody) - pokud máte externí pověřenec či správce, prosím o sdělení finanční nákladovosti
e) Kolika školení se zúčastnili Vaši zaměstnanci v rámci GDPR?
f) Přijali jste po 25. 5. 2018 nějaká personální opatření, týkající se GDPR? Pokud ano, prosím o jejich výčet.
g) Přijali jste po 25. 5. 2018 interní předpis doplňující GDPR?
h) Kolik žádosti týkající se GDPR jste obdrželi od bývalých zaměstnanců?
a. Byly tyto žádosti vyhodnoceny jako důvodné či nedůvodné?
b. Byly na základě těchto žádosti přijaty interní či externí opatření?
c. Bylo potřeba tyto žádosti postoupit Úřadu pro ochranu osobních údajů?
d. Jaká byla lhůta vyřízení těchto žádosti? (Od podání žádosti do doručení vyřízení žádosti)
i) Kolik žádosti týkající se GDPR jste obdrželi od osob, jejichž osobní údaje zpracováváte?
a. Byly tyto žádosti vyhodnoceny jako důvodné či nedůvodné?
b. Byly na základě těchto žádosti přijaty interní či externí opatření?
c. Bylo potřeba tyto žádosti postoupit Úřadu pro ochranu osobních údajů?
d. Jaká byla lhůta vyřízení těchto žádosti? (Od podání žádosti do doručení vyřízení žádosti)

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor stavební

Přijato: 7. 3. 2019, čj. SMOL/066148/2019

Stavební odbor obdržel dne 07.03. 2019 žádost o informaci čj. SMOL/066148/2019 ve věci poskytnutí fotokopie části projektové dokumentace, týkající se terénních úprav na pozemcích p.č. 721/1, 721/9, 721/10, 721/11, 721/12 a 721/13 , k.ú. Nemilany.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 1. 3. 2019, čj. SMOL/059832/2019

Stavební odbor obdržel dne 01.03. 2019 žádost o informaci čj. SMOL/059832/2019 ve věci vydaných rozhodnutí stavebního odboru, vztahujících se k pozemkům par.č. 877/47,877/45,877/43,876/2 a 876/12 v k.ú. Holice u Olomouce.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 1. 2. 2019, čj. SMOL/054883/2019

Stavební odbor obdržel dne 01.02. 2019 žádost o informaci čj. SMOL/054883/2019 ve věci poskytnutí písemných dokumentů ke stavbě "Zástavba 6 RD v k.ú. Nemilany, p.č. 721/1 a 721/2".

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 1. 2. 2019, čj. SMOL/031657/2019

Stavební odbor obdržel dne 01.02. 2019 žádost o informaci čj. SMOL/031657/2019 ve věci kopie projektové dokumentace zástavby na 6xRD v k.ú. Nemilany.Následně byla podána stížnost dle §16, pod čj. SMOL/054883/2019 na nedodržení lhůty pro vyřízení žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 12. 2. 2019, čj. SMOL/039365/2019

Stavební odbor obdržel dne 12.02. 2019 žádost o informaci čj. SMOL/039365/2019 ve věci počtu a délek územních, stavebních, kolaudačních a společných řízení, vedených stavebním úřadem v roce 2018.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 14. 2. 2019

Stavební odbor obdržel dne 18.02.046439 2019 žádost o informaci čj. SMOL//2019 ve věci novostavby bytového objektu Šantovka Tower.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 14. 2. 2019, čj. SMOL/043030/2019

Stavební odbor obdržel dne 14.02. 2019 žádost o informaci čj. SMOL/043030/2019 ve věci kolaudace stavby "Administrativní a parkovací objekt Namiro".

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 15. 2. 2019, čj. SMOL/044389/2019

Stavební odbor obdržel dne 15.02. 2019 žádost o informaci čj. SMOL/044389/2019 ve věci územního řízení na stavbu Šantovka Tower.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 30. 1. 2019, čj. SMOL/029952/2019

Stavební odbor obdržel dne 30.01. 2019 žádost o informaci čj. SMOL/029952/2019 ve věci vydaného povolení stavebním odborem na výstavbu oplocení mezi parc. č. 506 a 507 v k.ú. Neředín.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 22. 1. 2019, čj. SMOL/020969/2019

Stavební odbor obdržel dne 22.01. 2019 žádost o informaci čj. SMOL/020969/2019 ve věci poskytnutí kopie dokladu žádosti o prodloužení platnosti územního rozhodnutí č. 91/2018.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 1. 2. 2019, čj. SMOL/032249/2019

Stavební odbor obdržel dne 01.02. 2019 žádost o informaci čj. SMOL/032249/2019 ve věci poskytnutí údajů ohledně kolaudace stavby Namiro.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 24. 1. 2019, čj. SMOL/023529/2019

Stavební odbor obdržel dne 24.01. 2019 žádost o informaci čj. SMOL/023529/2019 ve věci rozhodnutí stavebního úřadu ohledně přestupku - umístění kluziště na Dolním náměsti v Olomouci a výše uložené pokuty.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 16. 1. 2019, čj. SMOL/014857/2019

Stavební odbor obdržel dne 16.01. 2019 žádost o informaci čj. SMOL/014857/2019 ve věci poskytnutí odborných posudků, vztahujících se k stavebním pozemkům v k.ú. Nemilany.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 21. 12. 2018, čj. SMOL/312697/2018

Stavební odbor obdržel dne 21.12. 2018 žádost o informaci čj. SMOL/312697/2018 ve věci stavebních úprav, prováděných na objektu Riegrova 24, Olomouc a dále poskytnutí vyjádření orgánu památkové péče k těmto stavebním úpravám.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 20. 12. 2018, čj. SMOL/311296/2018

Stavební odbor obdržel dne 20.12. 2018 žádost o informaci čj. SMOL/311296/2018 ve věci stavebního řízení terénních úprav v k.ú. Nemilany.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor životního prostředí

Přijato: 20. 3. 2019

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 5. 3. 2019

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 31. 1. 2019

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 11. 1. 2019

Kolik bylo naším úřadem v době od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018 zahájeno vyvlastňovacích řízení a kolik bylo vydáno rozhodnutí o vyvlastnění na základě následujících vyvlastňovacích titulů.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Poslední úprava: 22. března 2019 (pá)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu