Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Odbor « Odbor majetkoprávní « Odbory magistrátu « Magistrát

Sociální sítě
Odbor majetkoprávní

Odbor majetkoprávní

Odbor majetkoprávní zajišťuje evidenci nemovitého majetku statutárního města Olomouce a s tím spojené úkony, zejména ve vztahu ke katastru nemovitostí České republiky, dále zajišťuje dispozice s nemovitým majetkem statutárního města Olomouce včetně vyhotovování příslušných smluv.

Oddělení evidence majetku, jako správce pozemků ve vlastnictví statutárního města Olomouce, vydává souhlasy s umístěním staveb na pozemcích, tj. souhlasy s umístěním přípojek inženýrských sítí, drobných staveb na pronajatých a propachtovaných pozemcích, souhlasy s opravami stávajících inženýrských sítí a souhlasy se zřízením sjezdů. Dále vydává stanoviska vlastníka pozemku k záměrům a projektům staveb všech stupňů, dotýkajících se či souvisejících s pozemky ve vlastnictví statutárního města Olomouce. Rovněž plní funkci správce kulturních památek ve vlastnictví statutárního města Olomouce.

Oddělení majetkových řízení řeší dispozice s nemovitým majetkem statutárního města Olomouce (vyjma pronájmu bytů), vypracovává podklady pro jednání orgánů statutárního města Olomouce o převodech, nájmech, pachtech a výpůjčkách nemovitého majetku, zřizování věcných břemen a rovněž nabývání nemovitého majetku (vyjma nabývání majetku v návaznosti na investiční činnost statutárního města Olomouce).

Záměry nakládání s nemovitým majetkem statutárního města Olomouce jsou zveřejňovány na úřední desce Magistrátu města Olomouce, elektronickou podobu úřední desky naleznou občané na webových stránkách statutárního města Olomouce.

Oddělení smluvních vztahů vyhotovuje po schválení konkrétních dispozic s nemovitým majetkem Radou města Olomouce nebo Zastupitelstvem města Olomouce příslušné kupní, darovací, nájemní, pachtovní smlouvy a smlouvy o zřízení věcných břemen. Rovněž zajišťuje pojištění majetku statutárního města Olomouce včetně zprostředkování likvidace pojistných událostí.

Oddělení infrastrukturního majetku vypracovává podklady pro jednání orgánů statutárního města Olomouce o nabývání nově vybudovaného infrastrukturního majetku do vlastnictví statutárního města Olomouce, tj. nabývání staveb vodního hospodářství, vodovodů a kanalizací, komunikací, chodníků a veřejného osvětlení. Rovněž po schválení jednotlivých dispozic orgány města vyhotovuje příslušné darovací a kupní smlouvy a rovněž dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací.

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu