Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Náplň činnosti « Kultury « Odbory magistrátu « Magistrát

Sociální sítě

Náplň činnosti odboru kultury

SAMOSTATNÁ PŮSOBNOST

Vedoucí odboru zajišťuje:

 • řízení, organizaci a kontrolu práce odboru
 • koordinace zpracování rozpočtu odboru
 • tvorbu a koordinaci koncepčních projektů odboru
 • příspěvky za odbor do Olomouckých listů
 • zpracování zprávy a podkladů pro jednání Rady města Olomouce (dále jen RMO) a Zastupitelstva města Olomouce (dále jen ZMO)

B. Samostatní zaměstnanci

sekretářka, ekonomka zajišťuje:

 • chod sekretariátu odboru
 • podklady pro rozpočet odboru - analytika
 • vedení správního spisu ve věci povolování výjimek ze zákazu stanoveného OZV č. 4/2016, o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejných prostranstvích:
  • přijímání žádostí o povolení výjimky ze zákazu stanoveného OZV č. 4/2016
  • příprava spisových materiálů včetně zajištění právního posouzení
  • předkládání spisových materiálů s návrhem na usnesení k rozhodnutí RMO
  • vyhotovování písemných rozhodnutí nebo usnesení a jejich doručování žadatelům
  • kompletace spisových materiálů pro odvolací řízení (zajištění stanoviska RMO k odvolání a postoupení k odvolacímu řízení krajskému úřadu)
  • výkon rozhodnutí
 • vedení správního spisu ve věci povolování výjimek z OZV č. 7/2016, o nočním klidu
 • specializované organizační a koordinační činnosti odboru v rámci organizace
 • evidenci příchozí a odchozí korespondence a její distribuci v rámci odboru
 • komplexně spisovou službu a předarchivní péči o písemnosti zahrnující osobní a citlivé údaje nebo údaje chráněné dle příslušných právních předpisů
 • evidenci majetku v rámci odboru
 • asistentské práce dle pokynů vedoucí(ho) odboru

C. Jednotlivá oddělení

Oddělení kultury zajišťuje:

 • tvorba rozpočtu oddělení kultury na určitý rok

Organizování kulturních akcí pořádaných městem

 • zajištění významných kulturních akcí města
 • zajišťování organizace státních svátků a významných dnů

Kulturní instituce, kulturní příspěvkové organizace města

 • komunikace se zástupci kulturních institucí, agentur, kulturních příspěvkových organizací města
 • spolupráce s Univerzitou Palackého

UNESCO

 • zastoupení ve výkonném výboru sdružení České dědictví UNESCO, propagace Olomouce a spoluúčast na projektech v rámci sdružení UNESCO

Internet

 • aktualizace databází v oblasti kultury
 • doplňování aktualit z oblasti kultury

Kulturní kalendář

 • tvorba a aktualizace kulturního kalendáře na internetové prezentaci města
 • zajištění přístupu kulturních subjektů i jednoduché aktualizace kulturního kalendáře

Produkty a projekty

 • zajištění realizace vybraných projektů kultury
 • tvorba a podpora nových projektů
 • administrativa, organizace akcí spojených s projekty

Vánoce, vánoční trhy

 • dohled nad průběhem vánočních trhů
 • zajištění vánočního stromu

Dohled nad kulturními akcemi podporovanými městem

 • zajišťování organizace akcí na Horním a Dolním náměstí

Kulturní komise

 • tajemník komise, administrativa, koordinace jednání

Příspěvky v oblasti kultury

 • příjem žádosti v oblasti kultury
 • zajištění projednání žádostí v kulturní komisi
 • předložení návrhu na přidělení příspěvků Radě města Olomouce, případně Zastupitelstvu města
 • kontrola vyúčtování poskytnutých dotací v oblasti kultury

Korespondence v oblasti kultury

Operativní činnost dle aktuálních požadavků

Oddělení komisí městských částí (KMČ) a detašovaných pracovišť (DP) zajišťuje:

 • tvorba rozpočtu oddělení KMČ a DP na určitý rok
 • personální a ekonomické zajištění chodu vybraných míst veřejného internetu, DP a komisí městských částí.

řízení činnosti DP:

 • výběr některých poplatků určených MMOl
 • poskytování občanům městských částí tiskopisů a formulářů, podávání informací
 • obsluha místního rozhlasu
 • správa majetku města na DP

metodické vedení a spolupráce s KMČ:

 • správa rozpočtu na činnost KMČ
 • evidence zápisů z jednání KMČ, kooperace s odbory města při řešení připomínek, námětů a požadavků vzešlých z těchto zápisů, komunikace s KMČ při řešení požadavků ze zápisů
 • pravidelné informování vedení města o činnosti KMČ
 • na základě požadavků KMČ na provedení velkých oprav nebo služeb komunikace se zhotovitelskými firmami (objednávky, fakturace)
 • ve spolupráci s příslušnými odbory převzetí hotových zakázek
 • správa příruční pokladny oddělení

vedení agendy pojmenování nových ulic v Olomouci

 • dle § 42 až § 44 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, edituje údaje o pojmenování, změně či zrušení ulice v územním rozsahu města Olomouce.

vedení agendy Komise pro občanské záležitosti (KPOZ)

 • kompletní zajištění akcí KPOZ, zabezpečení veškerých materiálů KPOZ, blahopřejných listů, vedení pamětní knihy narozených dětí a pamětní knihy jubilejních svateb, organizační zajištění obřadů vítání dětí, předávání maturitních vysvědčení, výučních listů, diplomů o absolutoriu a závěrečných vysvědčení v obřadní síni radnice dle požadavků škol, organizace obřadů jubilejních svateb, slavnostní setkání jubilantů, slavnostní setkání 75letých občanů města v MDO, pořádání Festivalu kulturních programů žáků základních škol, organizace pietního aktu Vzpomínková tryzna za zesnulé v obřadní síni krematoria Olomouc, zajištění blahopřání 75-ti, 80-ti, 85-ti, 90-ti a víceletým jubilantům včetně zajištění dárků, spolupráce s komisemi městských částí na úseku blahopřání jubilantům, organizace činnosti pracovních skupin KPOZ
 • vytváření a sledování čerpání rozpočtu pro oblast KPOZ
 • administrace objednávek a služeb
 • administrace dohod o provedení práce pro členy KPOZ včetně měsíčního vyúčtování a přípravy podkladů pro proplácení odměn oddávajícím
 • doplňuje zásobování skladu balíčků pro jubilanty, organizuje výdej ze skladu
 • připravuje objednávky dle požadavků vedoucího odboru a zodpovídá za řádné vyplnění objednávek na služby a materiál

PŘENESENÁ PŮSOBNOST

odbor kultury zajišťuje:

 • nevykonává

zpracovala: Bc. Daniela Horňáková

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu